Bachelorwerkgroep Politicologie 2

2018-2019

Doel vak

Door de empirische cyclus succesvol te doorlopen leren studenten
basisvaardigheden van wetenschapsbeoefening aan die zij moeten beheersen
om de studie Politicologie met succes af te kunnen ronden. Tijdens
BWG-POL-2 maken studenten gebruik van de vaardigheden die zij tijdens
BWG-POL-1 hebben aangeleerd.

Daarnaast passen studenten tijdens BWG-POL- de kennis toe die zij opdoen
in het vak Methodologie van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. Ook
vormt de thematiek van BWG-POL-2 een aanvulling op de inhoud van het vak
Bestuur, Politiek en Samenleving. Tot slot bereidt BWG-POL-2 de student
voor op het vak Nederlandse Politiek en Kwalitatieve Methoden waarin
zowel de materie over academische vaardigheden van kwalitatief
wetenschappelijk onderzoekals de materie over de Nederlandse politiek
verder worden uitgediept.

Leerdoelen:

Toepassing - De student is in staat om:
(1) relevante wetenschappelijke literatuur aan te dragen;
(2) een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren op basis van
bestaande wetenschappelijke inzichten;
(4) interviews af te nemen conform geldende wetenschappelijke
richtlijnen;
(5) afgenomen interviews te analyseren en interpreteren;
(6) bevindingen van empirisch onderzoek schriftelijk aan de academische
gemeenschap te presenteren;
(7) de werking van verschillende facetten van de Nederlandse politiek
met diepgang te duiden;
(8) zijn/haar expertise over een belangrijk onderdeel van de Nederlandse
politiek met de academische gemeenschap te delen;
(9) waardevolle inzichten te delen over haar/zijn directe ervaring met
de praktijk van de Nederlandse politiek.

Inhoud vak

In Bachelorwerkgroep 2 (BWG-POL-2) bestuderen we het functioneren van de
Nederlandse politiek. Studenten politicologie dienen immers een
uitgebreide basiskennis van de Nederlandse politiek dienen te hebben. De
werking van politiek elders in de wereld wordt immers pas inzichtelijk
nadat deze gecontrasteerd kan worden met het politieke systeem waar de
student zelf deel van uitmaakt.

Tijdens BWG-POL-2 wordt de kennis die studenten over de Nederlandse
politiek hebben uitgediept door het gebruik van verplichte literatuur en
door de studenten zelf aangedragen literatuur. Vanzelfsprekend betreft
de Nederlandse politiek een bijzonder uitgebreid domein. Binnen dit
domein zijn studenten vrij om hun eigen interesses te volgen. Van belang
is dat studenten zich als wetenschapper leren te verhouden tot de
Nederlandse politiek, en niet slechts als burger met een politieke
voorkeur.

Tijdens het eerste deel van BWG-POL-2 worden verschillende facetten van
de Nederlandse politiek behandeld. Vervolgens gaan studenten in groepjes
een wetenschappelijke puzzel ontwerpen die betrekking heeft op een
specifiek onderdeel van de Nederlandse politiek. Naast een algemene
behandeling van de Nederlandse politiek wordt daarmee ook één specifiek
onderdeel uitgediept. Na het vak succesvol doorlopen te hebben heeft de
student expertise opgedaan betreffende het onderdeel van de Nederlandse
politiek waar hij of zij onderzoek naar heeft verricht.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten en zelf onderzoek verrichten.

Toetsvorm

Verschillende deeltoetsen bepalen tezamen het eindcijfer.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS)

Doelgroep

Eerstejaars bachelorstudenten Politicologie.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB, je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_BWpol2
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator
Examinator
Docenten mr. B.J.G. Vosse MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.