Nederlandse politiek en kwalitatieve methoden

2018-2019

Doel vak

Het doel van dit vak is tweeledig: 1) verdieping van de kennis en het
begrip van de Nederlandse politiek, voortbouwend op hetgeen is geleerd
in Bachelor Werkgroep 2; 2) studenten verder opleiden in de beoordeling
en uitvoering van politicologisch onderzoek door hen vertrouwd maken met
enkele essentiële kwalitatieve methoden. Beide doelstellingen zijn nauw
verweven: studenten de Nederlandse politiek bestuderen door middel van
kwalitatief onderzoek en ze zullen over kwalitatieve methoden leren door
deze toe te passen op de Nederlandse politiek.

Leerdoelen:

Kennis en inzicht – De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) het Nederlandse politieke stelsel en zijn werking en de
belangrijkste actuele ontwikkelingen daarin;
(2) belangrijke kwalitatieve methoden van politicologisch onderzoek;

Toepassing – De student(e) is in staat om:
(3) kwalitatief politicologisch onderzoek te beoordelen volgens
relevante methodologische criteria;
(4) kwalitatieve onderzoeksmethoden toe te passen op deelonderwerpen
betreffende de Nederlandse politiek.

Communicatie - De student(e) bezit:
(5) de competentie om schriftelijk verslag doen van kleinschalig door
henzelf uitgevoerd kwalitatief politicologisch onderzoek.

Inhoud vak

Het vak gaat in op belangrijke aspecten van het Nederlandse politieke
stelsel en de werking daarvan, zoals kiesstelsel en verkiezingen,
coalitievorming, de relatie tussen parlement en regering, de rol van
politieke partijen, publieke opinie en media, de rol van het
maatschappelijk middenveld, lobby en sociale bewegingen. De nadruk ligt
daarbij op actuele ontwikkelingen die de Nederlandse politiek
veranderen, zoals de opkomst van het populisme, fragmentatie en
Europeanisering. Na inleidende colleges hierover zullen deelonderwerpen
worden uitgediept aan de hand van bestaande politicologische studies
waarin verschillende kwalitatieve methoden zijn gebruikt, bijvoorbeeld
document-/inhoudsanalyse, (expert) interviewing, biografisch en
etnografisch onderzoek (inclusief participerende observatie) en
(vergelijkende) casestudy-analyse (inclusief process tracing en QCA). De
theoretische achtergrond van deze methoden wordt behandeld, maar vooral
ook praktische do’s en don’ts en voors en tegens ervan. Studenten
krijgen relevante methodologische criteria aangereikt om de kwaliteit
van bestaand onderzoek te beoordelen. In de werkcolleges leren zij om de
behandelde methoden te beoordelen en zelf in kleinschalig onderzoek toe
te passen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

- Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen
- Schrijfopdracht

Literatuur

Literatuur
- Andeweg, R.B., & Irwin, G.A., (2014). Governance and Politics of the
Netherlands (laatste ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Relevante artikelen (komen beschikbaar via links op Canvas).
Let op: zowel het boek als de artikelen gelden als tentamenstof! Beide
dienen vooral bestudeerd te worden door zelfstudie en zullen niet in
detail worden behandeld in de colleges, maar wel worden gebruikt als
achtergrondmateriaal bij de verschillende te bespreken onderwerpen.

Doelgroep

Eerstejaars studenten in de bachelor Politicologie.

Aanbevolen voorkennis

Bachelor Werkgroep Politicologie 1 en 2

Algemene informatie

Vakcode S_NPKM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. P. Overeem
Examinator dr. P. Overeem
Docenten dr. A.P.M. Krouwel
dr. P. Overeem

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: