SG_algemeen

Science, Business & Innovation

2018-2019

Science, Business & Innovation is een interdisciplinaire studie aan de vrije Universiteit Amsterdam. De studie combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en sociale wetenschappen. Het programma is gericht op mensen die nadenken over en geïnteresseerd zijn in nieuwe vindingen en concepten, creatieve oplossingen en hoe je nieuwe producten naar de markt kunt brengen.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Science, Business & Innovation jaar 1
Omschrijving
Eerste jaar voor studenten gestart in 2017/18

In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht, er zijn geen keuzevakken.
Het programma in het eerste jaar vormt een basis; het geeft een eerste
overzicht van de opleiding Science, Business & Innovation en is bedoeld
als een verbreding van de kennis op diverse terreinen.

Het eerste jaar van de bachelor heeft een oriënterende en selecterende
functie. De student kan zich tijdens het eerste studiejaar oriënteren op
de gekozen opleiding, dat wil zeggen: voldoet de opleiding aan de
verwachting en is men er geschikt voor. Het programma van het eerste
jaar geeft een eerste overzicht van de opleiding en geeft een verbreding
van de kennis.

De selecterende functie komt vooral tot uiting in de studieresultaten.
De studieresultaten worden gevolgd door de studieadviseur. Als het nodig
is worden studenten opgeroepen voor een gesprek. Op grond van de cijfers
wordt aan het eind van het eerste jaar aan elke eerstejaars een bindend
schriftelijk studieadvies gestuurd.
Naam vak Periode Credits Code
Tutoraat 1a voor SBI Ac. Jaar (sept) 0EC X_000027
Tutoraat 1b voor SBI Ac. Jaar (sept) 0EC X_000028
Veiligheidstoets Ac. Jaar (sept) 0EC XB_000022
Blusinstructie: Praktijk S&F/N&S/SBI incl MNW. P1 0EC X_000002
Blusinstructie: Theorie P1 0EC X_000003
Management en organisatie voor technologische innovatie P1 6EC X_420565
Taaltoets Nederlands voor studenten Excacte wetenschappen P1 0EC X_TAALTOETS
Calculus P1+2 6EC X_400617
Essentials of Science, Business & Innovation P1+2 6EC X_420566
Biochemie P2 6EC X_401109
Innovatieproject geneesmiddelen P3 6EC X_435095
Duurzame chemie P4 3EC X_420568
From Molecule to Medicine P4 3EC X_430581
Fysica: Mechanica P4 3EC X_430068
Organische Chemie P4 3EC X_401110
Duurzame energie: biomassa en biobrandstoffen P5 3EC X_420540
Ondernemerschap en innovatie extern P5 6EC S_OIextern
Practicum Natuurkunde voor SBI P5 3EC X_420193
Innovatieproject energie P6 6EC X_420196
Science, Business & Innovation jaar 2
Omschrijving
Tweede jaar voor studenten gestart in 2015/2016

In het tweede studiejaar wordt beoogd een verdieping van kennis, inzicht
en vaardigheden binnen de opleiding Science, Business & Innovation tot
stand te brengen.

Daarnaast volg je het verplichte onderdeel Studie en Loopbaan in
semester 2. Tijdens deze cursus wordt er expliciet aandacht besteed aan
jouw
competenties en vaardigheden, zodat jij je bewust wordt van jouw sterke
punten. Daarnaast krijg je meer inzicht in keuzemogelijkheden binnen de
opleiding en mogelijkheden na de bacheloropleiding.
Naam vak Periode Credits Code
Tutoraat 2 voor SBI Ac. Jaar (sept) 0EC X_000029
Onderzoek Ontwerp en Methodologie P1 3EC X_420603
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Statistiek P1+2 6EC X_420223
Klinische diagnostiek en Imaging P2 6EC XB_42000
Toegepaste Informatica P2 3EC X_420227
Innovatieproject diagnostiek & gezondheid P3 6EC X_420225
Lineaire algebra P4 3EC X_400302
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid P4 6EC X_420564
Thermodynamica P4 3EC X_430579
Finance I P5 6EC E_EBE1_FIN1
Fysica: Electriciteit en Magnetisme voor SBI P5 3EC X_430069
Sustainable energy: sun, water and wind P5 3EC X_420541
Innovatieproject Alternatieve brandstoffen P6 6EC X_420226
Science, Business & Innovation jaar 3
Omschrijving
Het derde studiejaar is opgebouwd uit twee verplichte vakken van elk 3
EC, daarnaast is er een verplicht bachelorproject van 24 EC en 30 EC
minorruimte.

Doorstroom naar de masteropleidingen bij SBE (School of Business and
Economics) en FSW (Faculteit Sociale Wetenschappen). Zie onderstaand
overzicht voor de verplichte vakken die je moet volgen om te kunnen
doorstromen naar de verschillende masteropleidingen en bijbehorende
specialisaties.

Master Entrepreneurship (joint degree VU/UvA):
Geen deficiencies, direct toelaatbaar

MSc Business Administration (specialisatie Strategy & Organization) SBE:
Verplicht: Foundations of Strategic Management (E_IBK3_FSM), periode 3.4
Verplicht: Strategic Management from a Practice Perspective (E_IBK3
_SMPP), periode 3.5

MSc Business Administration (specialisatie Human Resource
Management) SBE:
Verplicht: Contemporary Perspectives on HRM Theory (E_IBK3_CPHRM),
periode 3.5
Keuze uit: Contemporary Perspectives on Organizational Behavior: Leading
Change (E_IBK3_CPOB), periode 3.4 of: HRM Practices - A Global
Perspective (E_IBA2_HRMP), periode 2.4

MSc Business Administration (specialisatie International Management) SBE
: Foundations of Strategic Management (E_IBK3_FSM) periode 3.4,
Strategic Management from a Practice Perspective (E_IBK3_SMPP) periode 3
.5
MSc Business Administration (specialisatie Leadership & Change
Management) SBE: Keuze uit: Contemporary Perspectives on Organizational
Behaviour: Leading Change (E_IBK3_CPOB) periode 3.4 of: Foundations of
Strategic Management (E_IBK3_FSM) periode 3.4. Verplicht: Contemporary
Perspectives on HRM Theory (E_IBK3_CPHRM)
MSc Business Administration (specialisatie Management Consulting):
Verplicht: Foundations of Strategic Management (E_IBK3_FSM), periode 3.4
Verplicht: Debates in Consulting Research (E_IBK3_DCR), periode 3.5
Verplicht: Business Research Methods I (E_BK2_BRM1), periode 2.4

MSc Business Administration (specialisatie Transport and Supply
Chain Management) SBE: Keuze van 2 vakken uit:
Managing and improving quality (E_IBK3_MIQ) periode 3.4
Procurement and Supply Management (E_IBK3_PSM), periode 3.5
Operations Analysis (E_EOR3_OA uit minor Operations Analytics), periode
3.1
Transport and Distribution Planning (E_EOR3_TDDP uit minor Operations
Analytics), periode 3.1
Supply Chain Dynamics (E_EOR3_SCD uit minor Operations Analytics),
periode 3.1

MSc Business Administration (specialisatie Digital Business &
Innovation) SBE:
Verplicht: Business Research Methods I (E_BK2_BRM1) periode 2.4.
Kies 1 vak uit: Business Information Technology (E_BK2_BUSIT) periode 2.
1, Business Intelligence and Analytics (E_IBK3_BIA) periode 3.4,
Information Systems in E-Business and Online Commerce (E_IBA3_ISEOC)
periode 3.2, Business Intelligence and Analytics (Minor Managing Digital
Innovation) (E_MM_BIA) periode 3.2, Business Information Systems IBA
(E_IBA2_BIS) periode 2.1

MSc Business Administration (specialisatie Financial Management) SBE:
Verplicht: Financial Modeling and Derivatives (E_IBK3_FMD), periode 3.4
Verplicht: International Financial Management (E_IBK3_IFM), periode 3.5
Verplicht: Corporate Finance (E_EBE2_CF), periode 2.5


FSW Master Organisatie, Communicatie en Organisatie:
Verplicht: Business Anthropology, Social Capital & Networks en M&T voor
Kwalitatief Organisatieonderzoek
Science, Business & Innovation minoren
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory), of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Business Administration
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme taught in English. You will
become familiar with the development of economic thought, including the
principles of micro- and macroeconomic theory and key insights from
empirical economic analysis. You will gain insight into the role of
economic policy, learning to identify when markets fail and when policy
interventions may provide solutions. Finally, you learn to take a
structured approach to solving practical problems using economic core
concepts. Upon completion you will have a proven ability to apply sound
economic reasoning to a range of issues on a micro- and macroeconomic
level, for example related to health, law, environment, finance, labor,
transport, and development.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor.

Our general Canvas page for the minor can be accessed by anyone with a
valid VU Net ID, https://canvas.vu.nl/courses/27772
Naam vak Periode Credits Code
Development of Macroeconomic Thought P1 6EC E_ME_DMT
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Business Cycles and Stabilization Policy P2 6EC E_ME_BCSP
Structural Policy P2 6EC E_ME_SP
Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation P3 6EC E_ME_AEP
Minor Gender and Diversity
Omschrijving
In this multidisciplinary minor you will learn how to critically
perceive contemporary discussions in science and society from the
perspective of gender and diversity. You will gain knowledge of the
relevant theories on gender, race, ethnicity and sexual orientation in
the disciplinary fields of history, philosophy, literature, medicine,
sociology and anthropology, and theology. You develop a diverse
perspective in discussions with students from other disciplines in the
classroom. In assignments you apply the knowledge achieved to your own
disciplinary field.


Choose 2 out of 3 courses in period 2: American Film; From Cell to
Society; Identity, Diversity and Inclusion
Naam vak Periode Credits Code
The Personal is Political: Biography, Gender and Diversity P1 6EC L_AABAALG068
Critical Perspectives on Science P1+2+3 6EC W_CPOS
American Film: Cinematic Representations of the "Other" P2 6EC L_ELBAELK208
From Cell to Society P2 6EC W_FCTS
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Religions and Gender P3 6EC G_RELGEN
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Genes in Behaviour and Health P2 6EC P_BGBEHE
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Science, Business & Innovation Honours programma
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Naam vak Periode Credits Code
God-Man-World 6EC OH_GMW
Governing Security 6EC OH_GS
Health and Psychosocial Factors in older Persons 6EC OH_HPF
How to survive 2050 6EC OH_HTS
HP UvA: Carte Blanche 6EC OH_UCB
HP UvA: creativiteit 6EC OH_UCREA
HP UvA: Learning Lab 6EC OH_ULL
Labyrint 12EC OH_ULA
Life and Work 6EC OH_LAW
Power and Change 6EC OH_UPC
Religion, Identity, Conflict 6EC OH_RIC
The Roman Empire 6EC OH_TRE
Theories of Consciousness 6EC OH_TOC
%longEN% Semester 1, Semester 2 8EC OH_EXT1
Brain and Behavior Semester 1, Semester 2 6EC OH_BAB
Climate Change Semester 2 6EC OH_CC
Illness-Image-Metaphor: Cancer in public discourse Semester 2 6EC OH_IIM
Impact of an Empire Semester 2 6EC OH_IE
Masters of Suspicion (HP UvA) Semester 2 6EC OH_UMS
The Future Entrepreneur Semester 2 6EC OH_FE