Hebreeuws I

2019-2020

Doel vak

De student:
• beschikt over een elementaire kennis van de grammatica van het Bijbels
Hebreeuws;
• heeft kennis van de basiswoordenschat van het Bijbels Hebreeuws;
• heeft inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen;
• is in staat het Hebreeuwse schrift in gevocaliseerde vorm vlot te
lezen;
• kan eenvoudige nominale woordgroepen van nominale zinnen
onderscheiden;
• is in staat om de opgedane grammaticale kennis toe te passen en
eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale
zinnen zonder hulp van een woordenlijst te vertalen;
• is in staat door samenwerking met andere studenten het studierendement
te optimaliseren.

Inhoud vak

De module is de eerste in een lijn van 3 modules Hebreeuws. Een grondige
kennis van het Hebreeuws is noodzakelijk voor de oudtestamentische
vakken in deze opleiding, in het bijzonder voor Exegese OT.
In de module Hebreeuws I worden het schrift en de elementaire grammatica
van het Bijbels
Hebreeuws behandeld. Aan bod komen de belangrijkste aspecten van de
klank- en de vormleer van het Bijbels Hebreeuws, alsmede enige
belangrijke aspecten van de opbouw van woordgroepen en van de zinsbouw.
De behandelde grammatica wordt toegepast door het maken van oefeningen.
De
behandelde grammatica vormt de bagage die minimaal vereist is om in de
vervolgcursus Hebreeuws II eenvoudig Hebreeuws proza te kunnen lezen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges. Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht van 80%
(werkcolleges). Dit komt neer op het bijwonen van minimaal 10 volledige
colleges.

Toetsvorm

1 schriftelijke deeltoets (25%) en 1 schriftelijk tentamen (75%).

1 herkansing over de volledige stof.

Literatuur

A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, tweede druk,
Delft 2005, uitg. Eburon.
A.J.C. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels
Hebreeuws: Oefenboek, derde druk, Delft 2010, uitg. Eburon.
Losbladig materiaal (wordt op Canvas geplaatst).

Doelgroep

Eerstejaars bachelor Theologie

Overige informatie

De tussentoets is verplicht en kan niet worden herkanst.

Aanbevolen voorkennis

Vaardigheid in het taalkundig en redekundig ontleden.

Algemene informatie

Vakcode G_HEBR1JB
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M.L. Folmer
Examinator dr. M.L. Folmer
Docenten dr. M.L. Folmer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: