Journalistieke vaardigheden voor academici tekst

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus beschik je over de belangrijkste basiskennis
en -vaardigheden op het gebied van journalistiek schrijven, en heb je
kennis gemaakt met relevante theorieën op het gebied van de
journalistiekwetenschappen. Concreet betekent dit het volgende:

• Je kunt de eigenschappen van journalistieke teksten en genres
beschrijven en deze toepassen bij zowel de productie van het eigen werk
als de evaluatie van dat van anderen;
• Je kunt de nieuwswaardigheid van een onderwerp inschatten mede vanuit
een algemene kennis van de maatschappij en een gedegen kennis van de
actualiteit;
• Je kunt uitleggen waarom journalistieke waarden zoals betrouwbaarheid,
controleerbaarheid en transparantie belangrijk zijn, je gebruikt deze
als uitgangspunt voor je eigen journalistieke werk en je kunt eigen en
andermans werk in dit licht evalueren;
• Je kunt de verschillende functies van de journalistiek beschrijven en
uitleggen wat ze betekenen voor geïnformeerd burgerschap;
• Je kunt vanuit ethisch perspectief reflecteren op journalistiek
handelen, zowel dat van jezelf als van anderen;
• Je kunt wetenschappelijke theorieën op het gebied van de
journalistiekwetenschap evalueren en productief maken voor zowel de
theorie als de praktijk van de journalistiek.

Inhoud vak

Burgers hebben onafhankelijke, betrouwbare informatie nodig om te kunnen
functioneren in de samenleving en de journalistiek voorziet hierin. Door
middel van de berichtgeving vormen nieuwsgebruikers zich een beeld van
de wereld om hen heen en hoe zij zich als mens en burger in de
samenleving kunnen verwezenlijken. Journalisten hebben dus een
belangrijke maatschappelijke taak.

Tijdens dit vak staan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het
beoefenen en bestuderen van de journalistiek centraal. We besteden
aandacht aan basisprincipes zoals verificatie, brongebruik en hoor en
wederhoor. Journalistieke functies en waarden komen uitgebreid aan bod.
Ook staan we stil bij de ethiek van de journalistiek. Je leert
verschillende genres te beoefenen binnen de geschreven journalistiek en
te reflecteren op eigen en andermans journalistiek handelen. We leggen
daarbij steeds de link tussen de theorie en de praktijk.

Dit vak bereidt je dus voor op de beroepspraktijk, tegelijk werk je aan
je academische vaardigheden. Dit doen we door wetenschappelijke
onderzoek op het gebied van de journalistiek te bestuderen, te evalueren
en door creatieve oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken
binnen deze tak van wetenschap.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, tutorial (3x2 uur per week).

Toetsvorm

Het eindcijfer is gebaseerd op de resultaten voor vier
toetsingsonderdelen, te weten:
• Schriftelijk tentamen (35%)
• Journalistiek portfolio (30%)
• Reflectieverslagen (30%)
• Presentatie (5%)
Tussen haakjes staat hoe de toetsingsonderdelen meewegen in het
eindcijfer.

Toelichting toetsingsonderdelen
• Het tentamen bestaat uit open vragen en gaat over de
tentamenliteratuur en de collegestof.
• Het journalistiek portfolio bestaat uit vier artikelen die je schrijft
voor een bestaand medium. Je gaat daarbij zelfstandig te werk: je kiest
een onderwerp, verricht research, gaat op pad, houdt interviews en
schrijft het artikel in het voorgeschreven genre. De beste artikelen
worden daadwerkelijk geplaatst. Het portfolio bestaat uit de volgende
onderdelen:
o Artikel 1: Nieuwsverhaal (300 woorden)
o Artikel 2: Nieuwsinterview (300 woorden)
o Artikel 3: Reportage (450 woorden)
o Artikel 4: Achtergrondverhaal (600 woorden)
• In de vier reflectieverslagen verbind je de theorie met de praktijk.
Je bespreekt je eigen journalistieke werk of dat van anderen in het
licht van de wetenschappelijke literatuur en de collegestof. Je
beschrijft bijvoorbeeld waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt bij de
totstandkoming van een artikel en hoe deze zich verhouden tot de
literatuur. Voor elk verslag (1000 woorden) krijg je een specifieke
opdracht met de volgende onderwerpen:
o Reflectieverslag 1: Lokale journalistiek
o Reflectieverslag 2: Journalistieke waarden en functies
o Reflectieverslag 3: Tekstanalyse
o Reflectieverslag 4: Narratieve journalistiek
• Samen met twee medestudenten verzorg je tijdens een van de werkgroepen
een presentatie van maximaal 5 minuten waarin je een actueel
nieuwsonderwerp verbindt met de relevante literatuur. Naar aanleiding
daarvan draag je discussiepunten aan. Tijdens de eerste werkgroep kun je
je inschrijven en een datum kiezen.

Alle deelcijfers (tentamen, journalistiek portfolio, reflectieverslagen
en de presentatie) moeten minimaal een 5,5 zijn om het vak met een
voldoende te kunnen afsluiten.

Vereiste voorkennis

We raden je ten sterkste aan pas aan dit vak te beginnen als je jaar 1
van de bachelor CIW of Communicatiewetenschappen (FSW) hebt afgerond. De
module sluit
aan bij het eerstejaarsvak Media en Journalistiek (L_AABACIW101) en
bereidt voor op het vak Journalistieke vaardigheden voor academici:
beeld (L_AABAALG045).

Literatuur

Tentamenliteratuur
Costera Meijer, I. (2010). Democratizing journalism? Realizing the
citizen’s agenda for local news media. Journalism Studies 11(3),
327-342. DOI: 10.1080/14616700903500256

Costera Meijer, I. (2012). Valuable journalism: A search for quality
from the vantage point of the user. Journalism, 14(6), 754-770. DOI:
10.1177/1464884912455899

Elliott, D. & Ozar, D. (2010). An explanation and a method for the
ethics of journalism. In: C. Meyers (Ed.), Journalism Ethics: A
philosophical approach (pp. 9-24). Oxford: Oxford University Press.

Harcup, T. (2009). Writing News. In T. Harcup, Journalism: Principles &
practice (pp. 141-153). London: Sage.

Hartsock, J.S. (2007). It was a dark and stormy night. Prose Studies:
History, Theory, Criticism, 29(2), 257-284. DOI:
10.1080/01440350701432853

Johnston, J., & Graham, C. (2012). The new, old journalism. Journalism
Studies, 13(4), 517-533. DOI: 10.1080/1461670X.2011.629803

Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). The elements of journalism: What
newspeople should know and the public should expect (3rd ed.). New York:
Three Rivers Press.

Lagerwerf, L., Schurink, M. & Oegema, D. (2011). Subjectiviteit als
taalgebruik in dagbladen en nieuwsweblogs. Tijdschrift voor
Communicatiewetenschap, 39(3), 107-126.

Schudson, M. (2008), Six or seven things news can do for democracy. In:
M. Schudson, Why democracies need an unlovable press (pp. 10-26).
Cambridge: Polity Press. 


Schultz, I. (2007). The journalistic gut feeling. Journalism Practice,
1(2), 190-207, DOI: 10.1080/17512780701275507

Usher, N. (2017). Venture-backed news startups and the field of
journalism. Digital Journalism, DOI: 10.1080/21670811.2016.1272064

Van der Wurff, R. & Schönbach, K. (2014). Audience expectations of media
accountability in the Netherlands. Journalism Studies 15(2), 121-137,
DOI 10.1080/1461670X.2013.801679

Wyatt, W. (2010). The ethical obligations of news consumers. In: C.
Meyers (Ed.), Journalism Ethics: A philosophical approach (pp. 283-295).
Oxford: Oxford University Press.

Praktijkliteratuur
Harrington, W. (1997). A writer’s essay: Seeking the extraordinary in
the ordinary. In: W. Harrington, Intimate journalism: The art and craft
of reporting everyday life, pp. xvii-xlvi. Thousand Oaks: Sage.

Kussendrager, N., Van der Lugt, D. & Verschoor, B. (2014). Basisboek
journalistiek (5th ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Van Waveren, M. (2004). Onthullende technieken. In: M. van Waveren,
Interviewen: onthullend, respectvol, pp. 95-110. Bussum: Uitgeverij
Coutinho.

Doelgroep

2e jaars studenten bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen,
afstudeerrichting Journalistiek; minor- en
premasterstudenten Journalistiek.

Overige informatie

Er geldt verplichte aanwezigheid bij hoor- en werkcolleges. Je mag twee
bijeenkomsten met opgaaf van een geldige reden missen. Geef deze per
mail door aan de docent.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator waarna de intekening op werkgroepen door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module, het hoorcollege en het tentamen intekenen maar niet op het werkcollege/de werkgroep.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG044
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.G. Govaert
Examinator dr. C.G. Govaert
Docenten dr. C.G. Govaert
drs. M. Simons

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: