Cultuur en Macht: kernbegrippen en debatten

2019-2020

Doel vak

• Studenten krijgen kennis over en inzicht in de aanpak, concepten en
historiografie van cultuurgeschiedenis. Zij leren een vergelijking te
maken tussen de onderzoeksmethoden en interpretatietechnieken van
geschiedenis en literatuurgeschiedenis.
• Studenten leren dominante historische verhalen kritisch te benaderen
en leren om normatieve denkwijzen in het wetenschappelijk debat te
herkennen.
• Studenten passen hun inzicht toe door zelfstandig een onderzoeksvraag
en -opzet te bedenken over een deelonderwerp van het college.
• Studenten oefenen met het maken van een Status Quaestionis: een ‘stand
van zaken’ van het onderzoek in een bepaald kennisgebied.
• Studenten kunnen een onderzoeksvraag formuleren, gerelateerd aan de
stand van zaken.

Inhoud vak

In dit college wordt een inleiding gegeven op de cultuurgeschiedenis,
met speciale aandacht voor de samenhang tussen politiek, cultuur en
letterkunde. Via hoorcolleges waarin historici en letterkundigen
optreden,
krijgen de studenten inzicht in verschillende belangrijke
historiografische debatten op dit terrein (zoals debatten over Cultureel
Machtsvertoon, Kennis en Macht of Macht van de Uitsluiting), en maken
zij kennis met
enkele klassiekers van de cultuurgeschiedenis. In het tweede gedeelte
van de cursus werken de studenten in kleinere practicumgroepen aan het
schrijven van een status quaestionis en het formuleren van een eigen
onderzoeksvraag in relatie tot de stand van zaken. De reeks wordt
afgesloten met een slotdebat.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practica, slotdebat (vier contacturen per
week).

Toetsvorm

Participatie: aanwezigheid en opdrachten (10%), tentamen (40%), werkstuk
(50%).

Vereiste voorkennis

ACVA.

Literatuur

Wordt via Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Studenten BA2 Geschiedenis en BA2 Literatuur & Samenleving: Nederlands.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG201
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator prof. dr. J.H.C. Bel
Docenten dr. J.F. van der Meulen
prof. dr. I.B. Leemans
prof. dr. S. Legene
dr. E. Hagen
prof. dr. J.H.C. Bel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: