Latijn 1A

2019-2020

Doel vak

De colleges Latijn 1A (periode 1) en 1B (periode 2), en Latijn 2 (2e
semester) sluiten op elkaar aan en hebben als overkoepelend doel dat
studenten na afloop:
1. Latijns basisvocabulaire paraat hebben en actief kunnen inzetten bij
het ontsluiten van teksten;
2. doelgericht een woordenboek kunnen hanteren om binnen de context
passende betekenissen te vinden;
3. hun kennis van de Latijnse morfologie en syntaxis actief kunnen
inzetten bij het ontsluiten van teksten;
4. teksten op zinsniveau kunnen analyseren;
5. teksten kunnen interpreteren met inzet van hulpbronnen, zoals een
commentaar, woordenboek, vertaling;
6. in staat zijn om te reflecteren op de inhoud van de gelezen teksten.

Inhoud vak

Latijn 1A is gericht op het vergroten van de woordenschat en de
grammaticale kennis van het Latijn, zowel morfologie als syntaxis, en op
het inzetten van deze kennis bij het lezen van Latijnse literatuur. De
grammatica die in dit blok aan de orde komt betreft de nominale
morfologie (substantiva en adiectiva) en de verbale morfologie (het hele
verbum; deel van de stamtijden), de structuur van Latijnse zinnen en de
functies en het gebruik van naamvallen. Tijdens colleges worden
morfologie en syntaxis behandeld en worden er teksten gelezen. Ook zijn
er computerpraktica.

Onderwijsvorm

Werkcollleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, waarin zowel basisvocabulaire, kennis en
toepassingsvermogen van de grammatica worden getoetst als de
leesvaardigheid aan de hand van de op college gelezen Latijnse passages
en een stukje ongeziene tekst.

Literatuur

- G.F. Diercks & N.H.C Nuchelmans, Kleine Latijnse Grammatica, Houten
(1ste druk 1977).
- Woordenboek Latijn-Nederlands, door Harm Pinkster e.a., Amsterdam
University Press; herziene druk
- C.H.M. Kroon, Inleiding tot de Latijnse Syntaxis, Amsterdam (1ste druk
2007).
- Babeliowsky et al., Basiswoordenlijst Latijn, Amsterdam (eigen
uitgave).

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHW208
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten dr. M.H. Koenen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: