Geschiedenis en Actualiteit

2019-2020

Doel vak

Hoofddoelstelling: studenten leren nadenken over de vraag of historici
hun maatschappelijk relevante taak van het lessen trekken uit het
verleden weer op zouden moeten pakken en zo ja, hoe zij denken dat dat
er dan idealiter uit zou moeten/kunnen zien.
Diachroon: de betrokken leerstoelen bieden elk een hoorcollege waarin
wordt gereflecteerd op de vraag of en welke bijdrage de eigen vakkennis
kan bieden aan de discussie over en oplossing van actuele
maatschappelijke- en beleidsvraagstukken.

Inhoud vak

In deze module gaat het over een - nader bekend maken - algemeen thema
dat momenteel actueel is. Dat thema zal worden behandeld als een
verschijnsel door de eeuwen heen. Voortbouwend op de basiskennis die je
hebt opgedaan in de eerstejaars handboekcolleges, wordt vanuit de
verschillende leerstoelgebieden van de opleiding Geschiedenis dieper op
het thema ingegaan. In aansluiting daarop denk je na over de
maatschappelijke relevantie van het diachroon thema en de manier waarop
het door historici voor een breed publiek kan worden gepresenteerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, excursies.

Toetsvorm

Wekelijkse opdrachten (50%); paper (50%).

Literatuur

Artikelen via Canvas.

Doelgroep

Studenten BA1 Geschiedenis.

Algemene informatie

Vakcode L_GABAGES126
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.A. van Lieburg
Examinator prof. dr. F.A. van Lieburg
Docenten dr. S.W. Verstegen
dr. F.D. Huijzendveld
dr. D.G. Hondius
dr. A.C. Flipse
dr. R. de Boer
prof. dr. F.A. van Lieburg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: