Religiegeschiedenis

2019-2020

Doel vak

Studenten kunnen: • verschillende theorieën over de manier waarop
religie een rol in de samenleving kan spelen, op zowel privé als publiek
niveau, uitleggen. • religieuze fenomenen in verschillende landen en in
verschillende tijdperken met elkaar vergelijken. • de achtergrond en
gevolgen van een aantal belangrijke historische ontwikkelingen die
betrekking hebben op religie beschrijven. • reflecteren op hedendaagse
thema’s rond de rol van religie in de samenleving vanuit een historisch
perspectief.

Inhoud vak

Religie houdt de gemoederen in het wereldnieuws voortdurend bezig. Waar
velen veronderstellen dat ‘God dood is’ (Nietzsche) en religie verleden
tijd, zien anderen juist een opleving van oude en nieuwe vormen van
zingeving en spiritualiteit. In het opleidingsbrede college
‘Religiegeschiedenis in mondiaal perspectief’ staat de vraag centraal
welke rol religie speelde en nog steeds speelt in de maatschappij en het
leven van de mensen die aan die samenleving deelnemen. Nauw verbonden
hiermee is de vraag op welke wijze macht wordt uitgeoefend in
godsdienstige aangelegenheden. Dit college gaat in op een aantal
belangrijke historische ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de
positie van religie in de westerse samenleving (de opkomst van
monotheïstische religies, het kersteningsproces, de Reformatie,
opwekkingsbewegingen, secularisatie en fundamentalisme). Maar de
uitdaging van dit college ligt op mondiaal niveau: hoe verklaren we de
expansie en invloed van de islam, welke rol spelen religieuze tradities
die als ‘wereldgodsdiensten’ zijn bestempeld (hindoeïsme, boeddhisme,
confucianisme), en wat kunnen we zeggen over geheel nieuwe religieuze
bewegingen in de moderne cultuur? Naast een macrohistorische lijn in de
colleges is er een microhistorische lijn waarin je via opdrachten op
zoek gaat naar de betekenis van religie en religieus erfgoed op
individueel en lokaal niveau.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Opdrachten (50%) en schriftelijk tentamen (50%). Voor alle onderdelen
moet minimaal een 6 worden behaald.

Literatuur

John C. Super en Briane K. Turley, Religion in World History: The
persistence of imperial communion (New York/London: Routledge, 2006) en
artikelen op Canvas.

Doelgroep

Studenten BA2 Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar.

Algemene informatie

Vakcode L_GABAGES216
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.A. van Lieburg
Examinator prof. dr. F.A. van Lieburg
Docenten prof. dr. F.A. van Lieburg
dr. B.T. Wallet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: