Bachelorscriptie Colloquium Geschiedenis

2019-2020

Doel vak

Bijdragen aan het verhelderen van de vraagstelling en aan het verbeteren
van de opzet en aanpak van de bachelorscriptie door onderlinge discussie
tussen studenten die hiermee bezig zijn. Bijdragen aan de realisering
van het tijdplan voor de scriptie door de verplichting tot gefaseerde
tussentijdse presentaties.

Inhoud vak

Opstellen van een scriptieovereenkomst en tijdplan, een status
quaestionis, een inleiding en werkplan, en een posterpresentatie.

Onderwijsvorm

Vier werkcolleges.

Toetsvorm

Opdrachten + presentatie.

Vereiste voorkennis

Alleen toegankelijk voor studenten die bij het begin van periode 4
alle vakken van het eerste jaar en het tweede jaar hebben afgerond
en die daadwerkelijk met hun scriptie bezig zijn. Dit laatste houdt in
dat er contact moet zijn
geweest met de begeleidende docent en dat er een scriptieonderwerp is.
Hiervan dient een schriftelijk een bewijs in de vorm van een getekende
scriptieovereenkomst te worden overlegd.

Doelgroep

Studenten BA3 Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Wie zich inschrijft
heeft toegang tot de informatie op Canvas.
Toelating tot het college geschiedt na aanmelding bij de examencommissie
en inlevering van een officiële uitdraai van behaalde studiepunten. Voor
de bachelorscriptie wordt het cijfer pas toegekend als het
scriptiecolloquium in voldoende mate is afgerond.

Algemene informatie

Vakcode L_GABAGESCOL
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. B.T. Wallet
Examinator dr. B.T. Wallet
Docenten dr. B.T. Wallet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: