Werkcollege oude geschiedenis

2019-2020

Doel vak

Verdieping van de kennis van (het bronnenmateriaal voor) een onderdeel
van de Oude Geschiedenis, i.c. de geschiedenis van (de Griekstalige
provincies van) het Romeinse Rijk in de Vroege Keizertijd.
Kritisch beoordelen van en kennis opdoen uit antieke bronnen en
wetenschappelijke literatuur (in het Nederlands en Engels en, voor
zover de benodigde talige competentie aanwezig is, andere talen);
mondelinge samenvatting van verworven kennis; schriftelijke presentatie
met goede betoogopbouw, zorgvuldig taalgebruik en correcte verwijzingen
naar bronnen en literatuur.

Inhoud vak

De wereld van Artemidorus: In de tweede eeuw van onze jaartelling
schreef Artemidorus, een Griek uit Klein-Azië, een handboek voor
toekomstvoorspelling aan de hand van dromen. In dit college zal
enerzijds aandacht worden besteed aan Artemidorus’ theorie en praktijk
van de toekomstvoorspelling aan de hand van dromen, in het kader van de
geschiedenis van deze vorm van divinatie. Anderzijds zal Artemidorus’
droomboek gebruikt worden als bron voor verschillende aspecten van de
sociale geschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis van het Romeinse
rijk in de Vroege Keizertijd.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsvorm

Aanwezigheid, wekelijkse opdrachten, werkstuk. Het eindcijfer is
gebaseerd op het cijfer van het werkstuk (minimaal een 6,0 op een schaal
van 1-10)

Vereiste voorkennis

Geschiedenis van de Oudheid 1 en 2 of (een) andere
introductiecursus(sen) in de Oude Geschiedenis van in het totaal
minimaal 6 ects.

Literatuur

Nader op te geven.

Doelgroep

Tweedejaars studenten Geschiedenis die het keuzepakket Geschiedenis van
de Oudheid en antieke cultuur hebben gekozen. Voor eerstejaars studenten
Oudheidwetenschappen (ACASA) is dit een oriëntatievak voor de
specialisatie Oude Geschiedenis.

Overige informatie

Voor dit vak geldt aanwezigheidsplicht. Deze aanwezigheidsplicht
impliceert dat men maximaal twee bijeenkomsten van het college mag
verzuimen. Het niet bijwonen van een bijeenkomst dient te worden
gecompenseerd door schriftelijk aantoonbare voorbereiding van het
verzuimde college. Bij het verzuimen van meer dan één bijeenkomst zullen
ook aanvullende opdrachten worden opgelegd.

Aanbevolen voorkennis

Politiek en Internationale Betrekkingen in Bronnen uit de Oudheid.

Algemene informatie

Vakcode L_GOBAGES204
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J. Flinterman
Examinator dr. J.J. Flinterman
Docenten dr. J.J. Flinterman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: