Academische vaardigheden: Kunst en cultuur

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
Studenten:
1. leren op een systematische manier relevante wetenschappelijke
informatie te vinden over een zelfgekozen studieonderwerp, door te
zoeken in catalogi en zoekmachines, zoals de catalogus van de
universiteitsbibliotheek, e-resources, online catalogi en beeldbanken.
2. leren het belang van het zorgvuldig verantwoorden van de bronnen die
zij gebruiken voor hun onderzoek en leren een bibliografie op te stellen
volgens de conventies die daarvoor gelden.
3. oefenen in het (her)kennen van een aantal eigenschappen van beelden
die gebruikt worden als argument.
4. oefenen in het beoordelen van websites en publicaties op hun
wetenschappelijke gehalte en bruikbaarheid.
5. oefenen in het voorbereiden en uitvoeren van een interview, zodanig
dat de vragen passen bij het doel en de probleemstelling.
6. oefenen in het geven van een korte, mondelinge presentatie van
wetenschappelijk onderzoek, zodanig dat zij volgbaar en begrijpelijk
communiceren met hun toehoorders.
7. oefenen in het schrijven van een kort werkstuk (1500-1800 w) over hun
eigen
onderzoek, zodanig dat de tekst een heldere structuur en argumentatie
kent en daardoor begrijpelijk is voor hun lezers.

Inhoud vak

Bij het studeren aan de universiteit hoort niet alleen het verwerven van
nieuwe kennis en inzichten. Het is belangrijk om een aantal vaardigheden
te ontwikkelen die je nodig hebt om in een academische omgeving
onderzoek te kunnen doen en daarover te kunnen communiceren in
geschreven woord, gesproken woord en beeld. In het vak Academische
Vaardigheden (AcVa) maak je een begin met jezelf trainen in het
bedrijven van wetenschap. Het is de bedoeling dat je je eigen
"gereedschapskist" vult met vaardigheden die je de rest van je studie,
maar ook daarna, in staat stellen om op een wetenschappelijke manier met
informatie om te gaan. De cursus bestaat uit een intensieve training van
verschillende vaardigheden, rondom een zelfgekozen onderwerp. De kennis
en vaardigheden die je gaandeweg opdoet monden uit in het schrijven van
een wetenschappelijk essay als afrondende opdracht van de cursus.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, practicum, zelfstudie. Het rooster wordt
gepubliceerd in de studiehandleiding.

Aanwezigheid is verplicht bij alle hoor- en werkcolleges. Het is
toegestaan om door overmacht één bijeenkomst te missen. Mis je meer dan
één bijeenkomst, dan mag je niet verder deelnemen aan de cursus. Ook als
je een bijeenkomst mist, word je te allen tijde geacht de deelopdrachten
op tijd in te leveren.

Toetsvorm

Voor AcVa is het eindresultaat V (voldoende) of OV (onvoldoende). Voor
eerstejaarsstudenten geldt dat het behalen van de Taaltoets
(L_TAALTOETS) een voorwaarde is om dit vak met voldoende resultaat af te
sluiten én dat AcVa een verplicht onderdeel is van het BSA.

Toetsing: er zijn 8 deelopdrachten die allemaal als ‘voldoende’ moeten
worden aangemerkt. In dat geval volgt als eindresultaat voor de gehele
cursus ‘V’. In alle andere gevallen volgt het eindresultaat ‘OV’. De
deelopdrachten fungeren als tussentoetsen en dienen om de
studeerbaarheid van de cursus en de voorbereiding op de laatste opdracht
te bevorderen.

Samenhang tussen leerdoelen en toetsen:
Leerdoelen 1 en 2: Opdracht 1 (Publicaties zoeken en beoordelen).
Leerdoelen 3 en 4: Opdracht 2 (Informatie analyseren, beoordelen en
verwerken) en Opdracht 3 (Tekstanalyse).
Leerdoel 5: Opdracht 4 (Interview).
Leerdoel 6: Opdracht 6 (Mondeling presenteren).
Leerdoel 7: Opdracht 5 (Tekstplan), Opdracht 7 (Schriftelijk presenteren
1e versie) en Opdracht 8 (Schriftelijk presenteren eindversie).

Vereiste voorkennis

Basisvaardigheden computergebruik (tekstverwerking, webbrowser, e-mail)

Literatuur

Studiemateriaal MKDA bij de onderdelen in Canvas. Naslagwerk
'Werkbank Academische Vaardigheden' is online raadpleegbaar.

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur en
premasterstudenten Arts and Culture / Kunst- en Cultuurwetenschappen /
Heritage Studies.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar en wordt ook gevolgd
door premasterstudenten.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator waarna de intekening op werkgroepen door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module en het hoorcollege intekenen maar niet op het werkcollege/werkgroep. NB: het werkcollege vindt wekelijks plaats op woensdagmiddag.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAKECACV
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator M.J.M. van Beek MA
Examinator M.J.M. van Beek MA
Docenten drs. I.S. Burgers MA

M.J.M. van Beek MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: