Buitenlandse excursie Media en Design

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1) Confrontatie met en analyse van (in groepsverband ) originele
objecten, kunstwerken,
architectuur, design, media, dit in situ en in de contexten van stad,
museum, collectie, in een niet-Nederlandse omgeving van internationale
betekenis voor (de geschiedenis van) visuele en materiele cultuur.
2) Communicatie met overdracht voor peers, mondeling en schriftelijk en
op academische wijze, over het visueel analyseren van monumenten en
artefacten en inhoudelijke verdieping, kennis, en inzicht aan de hand
van het excursiedoel, alsook ter plaatse, waarbij leerervaringen worden
gedeeld.

Inhoud vak

De excursie Media and Design gaat over en naar Berlijn. Het
excursieprogramma is 6 dagen waarin media en design gelijkelijk aan bod
komen en vindt plaats eind mei en begin juni. Ter voorbereiding volgen
studenten een aantal colleges over de te bezoeken stad. Zij doen
literatuuronderzoek naar één gekozen onderwerp. Op grond daarvan
bereiden zij twee referaten voor: één inleidend referaat in Amsterdam,
en één uitvoerig referaat op locatie in het buitenland. Voorafgaand aan
de excursie schrijft de student twee teksten voor een reisgids: één over
het gekozen onderwerp en één over een gebouw in Berlijn. Na
afloop van de excursie schrijven studenten één werkstuk van 3500
woorden.

Onderwijsvorm

Colleges, zelfstudie, referaten, full-time excursie met actieve deelname
ter plekke, schriftelijk werkstuk.

Toetsvorm

Actieve deelname, inhoudelijke bijdrage in situ, het naar behoren
uitvoeren van de opdrachten, referaten, eindwerkstuk. Het eindcijfer is
een gemiddelde van het cijfer voor VU-referaat en reisgidstekst (15%),
het referaat op locatie (25%) en werkstuk (60%). Het afsluitende
werkstuk moet een 6.0 minimaal zijn om voor de excursiewerkgroep te
slagen. Dit werkstuk wordt aan het einde van periode 6 ingeleverd.

Afstemming van leerdoelen en toetsen:
Leerdoel 1: Opdrachten (reisgidstekst) en inhoudelijke bijdrage aan
discussies: 15% tijdens de voorbereidingen en de excursie ter plaatse,
ter bevordering van het leerproces.
Leerdoel 2: Twee Referaten: één aan de VU ter voorbereiding (15%) en 1
ter plaatse
(25%); schriftelijk werkstuk van 3500 woorden (60%) dit moet een
6.0 minimaal zijn om voor de werkgroep te slagen.

Vereiste voorkennis

Deelnemers moeten:
- een positief BSA van jaar 1 hebben;
- het eerste jaars vak MKDA Historisch Overzicht: Vroegmodern hebben
afgerond.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekend gemaakt

Doelgroep

Tweedejaarsstudenten MKDA (specialisatie Design en Media). Deze module
is een verplicht vak in het tweede jaar. Er geldt een
aanwezigheidsplicht.
Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3e jaars modules MKDA. Het
onderwijs begint in periode 5 (voorbereidende bijeenkomsten, zie
rooster).

Overige informatie

De VU vergoedt een deel van de kosten (dat is meestal een deel van het
hotelverblijf), maar niet alle kosten. Voor deze excursie worden
deelnemers dringend aangeraden dus ook en tijdig een eigen financiële
bijdrage te reserveren. Onder de te maken kosten moet gedacht worden aan
de reiskosten (zowel internationaal als ter plaatse), (deel van de
verblijfkosten), entrees voor musea, maaltijden etc. Er wordt geprobeerd
om waar mogelijk gratis groepsentree of studentenkorting voor
instellingen te regelen.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD209
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator S. Scholz MA
Examinator S. Scholz MA
Docenten S. Scholz MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: