Individuele verdieping MKDA A

2019-2020

Doel vak

Deze module heeft de volgende leerdoelen:
1) Studenten verdiepen hun kennis en inzicht in een van de
afstudeerrichtingen van MKDA op niveau 300 in aansluiting op het
reguliere
cursusaanbod van de afstudeerrichtingen;
2) Studenten verbreden hun kennis van MKDA door een literatuurtentamen
of werkstuk op niveau 300 in een andere dan de gekozen
afstudeerrichting;
3) In het geval van een literatuurtentamen: studenten leren
kritisch-wetenschappelijk reflecteren op literatuur inzake een
afstudeerrichting van MKDA op niveau 300, en in een mondelinge of
schriftelijke
evaluatie;
4) In het geval van een werkstuk: studenten oefenen in het onderzoek en
schrijven van een academisch werkstuk van 4000-5000 woorden aan de hand
van een zelf gekozen onderwerp en geformuleerde vraagstelling op een
gespecialiseerd niveau 300 in een van de afstudeerrichtingen.

Inhoud vak

De student bestudeert individueel een onderwerp naar eigen keuze
(een periode, een brandende sociale kwestie gerelateerd aan kunst,
vormgeving, architectuur) dat aansluit op de
cursussen MKDA uit het tweede studiejaar, of voortkomt uit de eigen
belangstelling.
De invulling van deze module kan een verdiepende voorbereiding zijn op
de bachelorscriptie, bijvoorbeeld door gerichte literatuuurstudie of het
schrijven van een werkstuk.
Precieze invulling van de module, afbakening van het onderwerp en
toetsvorm worden vastgesteld in overleg met een begeleidende docent van
MKDA.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding voor docenten van de afstudeerrichtingen.

Toetsvorm

In overleg:
- mondeling en/of schriftelijk tentamen [leerdoelen 1, 2, 3]
- schriftelijk academisch werkstuk van 4000-5000 woorden [leerdoelen 1,
2, 4].

Vereiste voorkennis

Alle eerste en tweedejaars vakken MKDA moeten zijn gevolgd.

Literatuur

In overleg met de docent:
- een individueel of collectief literatuurtentamen kan naar aanleiding
van een leeslijst worden samengesteld
- een academisch paper vereist zelfstandig onderzoek naar relevante
literatuur en bronnen met betrekking tot een onderwerp en vraagstelling
na goedkeuring door de vakdocent

Doelgroep

3e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur.

Overige informatie

Deze module is een keuzevak in het derde jaar op niveau 300 van de
Bachelor in de
Vrije Keuzeruimte.
De module kan worden ingevuld met een literatuurtentamen naar aanleiding
van een leeslijst (c. 600 pagina's), of een onderzoekswerkstuk in een
van de afstudeerrichtingen van MKDA of in een interdisciplinaire
combinatie van afstudeerrichtingen.
Studenten die zich inschrijven krijgen instructies van de begeleidende
docent of coordinator van de module.
In de Vrije Keuzeruimte is de module goed te combineren met een stage
van 12 EC en andere losse cursussen indien er geen vastgesteld
minorpakket wordt gevolgd. De module kan ook bovenop de vereiste 30 EC
worden gedaan, als extra curriculair.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAMKD302
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Examinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: