Sensomotorische Coordinatie

2019-2020

Doel vak

Algemene doelstellingen:
• Oriëntatie op het studieterrein van sensomotorische coördinatie: de
student is bekend met het soort vragen dat in het onderzoek op dit
terrein wordt bestudeerd;
• Aan het eind van de cursus heeft de student basale kennis van twee
benaderingen op dit terrein (de neurowetenschappen en de psychologie) en
van feiten en begrippen die binnen deze benaderingen centraal staan;
• De student kan de verkregen kennis en inzicht van sensomotorische
coördinatie toepassen op concrete problemen, en kan hierbij samenwerken
met medestudenten.

Specifieke doelstellingen:
De student heeft kennis van en inzicht in
• fundamentele problemen in de studie van sensomotorische coördinatie;
• neurofysiologische achtergronden van de sensomotorische coördinatie;
• psychologische achtergronden van de sensomotorische coördinatie;
• basisprincipes van de coördinatiedynamica.

Inhoud vak

Bij bewegen staan we zelden stil. We lopen, fietsen, spreken, schrijven,
vangen, springen, slaan en schoppen alsof het niets is. Toch gaat het
hier, als je er even over nadenkt, om vrij opzienbarende prestaties. Het
menselijk lichaam telt meer dan 600 spieren en meer dan 100
gewrichten:daar kunnen heel wat bewegingen mee gemaakt worden, maar hoe
maken we
juist die ene, gewenste beweging?

Dankzij het zenuwstelsel zijn onze bewegingen in de regel goed gestuurd
en gecoördineerd, tenzij we te veel hebben gedronken of lijden aan een
ziekte die de motoriek ondermijnt. De vraag die in deze cursus centraal
staat is hoe de sturing en coördinatie van bewegingen tot stand komen,
en welke rol onze sensorische systemen daarbij spelen.

De cursus biedt een brede en gevarieerde inleiding in dit veelzijdige
onderzoeksterrein. Naast een algemene introductie in de
centrale thema's, wordt met name aandacht besteed aan de
neurofysiologische en psychologische achtergronden van
bewegingscoördinatie. Hierbij komt ook de relatie tussen waarnemen en
bewegen ruimschoots aan bod. De stof wordt geïllustreerd aan de hand van
concrete voorbeelden van zowel alledaagse situaties als bepaalde
ziektebeelden.

Onderwijsvorm

28 uur/ 14 hoorcolleges
2 uur/ 1 vragenuurtje
2 uur/ 1 practicum
4 uur/ 2 werkcolleges
20 uur/ werkstuk schrijven
4 uur/ voorbereiding practicum en werkcolleges
10 uur/ 5 web-labs (incl. voorbereiding)
95 uur/zelfstudie (incl. college- en tentamenvoorbereiding)
3 uur / tentamen

De contacturen bestaan uit 14 hoorcolleges, 1 practicum, 2 werkcolleges
en een vragenuurtje.

De hoorcolleges hebben tot doel de stof in de te bestuderen literatuur
nader toe te lichten en met o.a. voorbeelden en opdrachtjes tot leven te
brengen. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht, maar de
inhoud van de colleges maakt wel deel uit van de tentamenstof.
Tijdens het practicum zullen een aantal coördinatiefenomenen aan den
lijve worden ondervonden, en aan de hand van opdrachten worden
bestudeerd. Naar aanleiding van dit practicum schrijft iedere student
een werkstuk.Tijdens de werkcolleges worden een aantal onderwerpen uit
de collegestof nader besproken. Het practicum en de werkcolleges worden
uitgevoerd in groepjes van 15-20 studenten.
Daarnaast wordt de student regelmatig uitgenodigd tot zelfwerkzaamheid
aan de hand web-labs. Hierbij worden uitgevoerd via Canvas. Deze
opdrachten worden niet
behandeld tijdens de colleges. Sommige web-labs fungeren primair als een
toets van de beheersing van de gedoceerde stof, terwijl in andere
web-labs deze stof verder wordt uitgediept. Iedere web-lab is gedurende
ongeveer 1 week beschikbaar.
Het practicum, de werkcolleges, de web-labs, en het schrijven van het
werkstuk zijn verplichte cursusonderdelen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met ja/nee-vragen. Het eindcijfer wordt voor 85%
bepaald door de score op dit tentamen en voor 15% door het cijfer voor
het werkstuk. Tevens dient het cijfer voor het werkstuk minimaal een 4
te zijn. Daarnaast zijn uitvoering van de web-labs en actieve deelname
aan het practicum en de werkcolleges een voorwaarde om de cursus te
kunnen afronden.

Literatuur

Verplichte literatuur:
- J. Tresilian (2012). Sensorimotor control & learning. An
introductionto the behavioral neuroscience of action. Palgrave
Macmillan: H1 t/m 4, §5.3, §7.1-2, §8.1, H9, H11, H12. Nadere
specificatie van verplichte paragrafen wordt aangegeven in de
cursushandleiding.
- Collegedictaat

Geadviseerde literatuur:
- Uit bovengenoemd boek van J. Tresilian: §5.4.2-3, §6.3, §7.3-5 (i.h.b.
§7.5.4).

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor dit vak is mogelijk vanaf 3 september. De indeling van de werkcollege- en practicumgroepen vindt plaats via Canvas.

Toelichting Canvas

Via Canvas worden de o.a. volgende zaken beschikbaar gesteld en/of
geregeld:
- cursushandleiding
- collegedictaat
- college-slides (na afloop van elk college)
- oefententamen & antwoorden (kort voor tentamendatum)
- (her)tentamenantwoorden (na afloop van (her)tentamen)
- web-labs (op de aangegeven momenten)
- inschrijving werkcolleges en practicum
- handleiding werkcolleges en practicum
- formateisen werkstuk
- inleveren werkstuk
- werkstukcijfer
- diverse mededelingen tijdens de cursus

Algemene informatie

Vakcode B_SENSOCOR
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C.E. Peper
Examinator dr. C.E. Peper
Docenten dr. K. van der Kooij
dr. C.E. Peper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: