Bachelorproject medische fysiologie

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
Fysiologie (Medical Physiology) in de MNW-masteropleiding.

Inhoud vak

Nadere kennismaking met en verdieping in de medisch fysiologie. In dit
project participeert de student in medisch georiënteerd onderzoek, op
cardiovasculair gebied. In dit kader zal met een grote mate van
zelfstandigheid experimenten worden uitgevoerd of een
literatuurstudie worden verricht binnen lopend onderzoek naar het
vóórkomen, de oorzaken en/of de behandeling van hart- en vaatziekten.

Onderwijsvorm

Bestudering van de relevante vakliteratuur. Vervolgens stelt de
student, in overleg met de begeleider (promovendus, postdoc of
stafmedewerker) een werkplan op voor de uitvoering van het project. Dit
wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge verslaggeving.

Toetsvorm

Schrijven van een thesis over de behaalde resultaten.

Literatuur

Nader te bepalen, afhankelijk van het onderwerp.

Doelgroep

3MNW

Overige informatie

Minimaal 3 maanden voor aanvang contact opnemen met de stage
coördinator.
- Het bachelorproject kan bestaan in twee varianten. De basisvariant van
12
studiepunten (vakcode X_430100) en de uitgebreide variant van 18
studiepunten
(vakcode X_430101). Bij de afdeling Fysiologie is de laatste variant
vereist.

Algemene informatie

Vakcode XB_430100
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator P.L. Hordijk BSc
Examinator P.L. Hordijk BSc
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: