Oriëntatie op de M-variant

2019-2020

Doel vak

- Het verwerven van kennis en inzicht in de met name in
beleidsprocessen, beleidstheorie en beleidsanalyse;
- Het verwerven van kennis en inzicht in de structuur en het beleid van
de Nederlandse overheid met name op het gebied van wetenschap;
- Het verwerven van kennis en inzicht in managementprocessen en
theorieën, met specifieke aandacht voor kennismanagement en
projectmanagement;
- De student is instaat om beleid te analyseren en beleidsopties te
identificeren;
- De student is instaat tot projectmatig werken in teamverband;
- De student beschikt over vaardigheden, zoals onderzoeksopzet maken,
literatuurstudie, kritisch analyseren, argumenteren, en schriftelijk en
mondeling presenteren;
- Oriëntatie op de Societal tracks dan wel de Master Management,
Policy-Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences.

Inhoud vak

Beleid speelt op vele manieren en niveaus een rol in onze samenleving.
Ook binnen de wetenschap heb je eigenlijk altijd met beleid te maken.
Enerzijds speelt beleid een rol bij het stimuleren en/of reguleren van
wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds wordt wetenschap ingezet om
beleid rondom een maatschappelijk probleem te ondersteunen of te
adviseren.

Ook management speelt in allerlei situaties en op allerlei niveaus een
rol. Zo wordt wetenschappelijk onderzoek altijd intern aangestuurd door
het management of direct door het hoofd van de afdeling, maar ook meer
indirect door het faculteitsbestuur en College van Bestuur.
Ook al lijken beleid en management veelal ad hoc vorm gegeven te worden,
toch zijn er structurele processen en ordenende principes aan
te wijzen. Inzicht in deze processen en principes maakt dat je begrijpt
waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en bijvoorbeeld waarom beleid er
uitziet zoals het in een beleidsnota geformuleerd wordt.

In het deze cursus krijg je colleges over diverse beleids- en
managementaspecten geïllustreerd aan de hand van praktische
casussen. Dit deel wordt afgesloten met een individueel tentamen. Het
andere deel van de cursus bestaat uit een projectopdracht waarin de
analyse van een actueel, maatschappelijk en natuurwetenschappelijk
vraagstuk in relatie tot (overheids)beleid centraal staat. Voorbeelden
zijn nanotechnologie, ziekte van Lyme en biobrandstof. De nadruk ligt
hierbij op zelfwerkzaamheid, eigen initiatief en oordeelsvorming en op
het werken in teamverband. Wij willen daarmee een leersituatie creëren
die nauw aansluit bij de praktijk van beleidsmatig onderzoek en
projectmatig werken. De problematiek en de verschillende beleidsopties
rond dit vraagstuk worden kritisch geanalyseerd. De resultaten,
conclusies en aanbevelingen worden weergegeven in een
beleidsadviesrapport dat aan het eind van de cursus mondeling
gepresenteerd wordt.

Onderwijsvorm

(Werk) colleges en projectwerk.

Toetsvorm

Tentamen (50%) en projectopdracht (50%). Beide onderdelen moeten met een
voldoende worden afgesloten.

Literatuur

Informatie over literatuur wordt via Canvas verstrekt.

Doelgroep

Derdejaars FEW-studenten.

Overige informatie

Ter voorbereiding op de Master specialisatie Science in Society.

Algemene informatie

Vakcode X_400375
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. B.G.J.S. Sonneveld
Examinator dr. ir. B.G.J.S. Sonneveld
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: