Mathematische methoden

2019-2020

Doel vak

Na deze cursus kan de student
1. stelsels lineaire vergelijkingen oplossen met behulp van
Gauss-eliminatie
2. de inverse, determinant, eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix
bepalen
3. stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen van eerste orde
oplossen
4. de lengte van een parameterkromme uitrekenen
5. partiële afgeleiden, gradiënt en richtingsafgeleiden van functies van
meerdere variabelen berekenen en toepassen, en partiële afgeleiden van
zulke functies bepalen door impliciet differentiëren
6. kritieke punten van functies van meerdere variabelen bepalen en
klassificeren
7. de divergentie en rotatie van een vectorveld uitrekenen

Inhoud vak

Stelsels lineaire (differentiaal)vergelijkingen, vectoren, matrices,
inverse matrices, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren,
inproducten en uitproducten. Geparametriseerde krommen, functies
van meerdere variabelen, partiële afgeleiden, kettingregel, gradiënt,
richtingsafgeleide, extreme waarden, vectorvelden.

Onderwijsvorm

Per week 2 x 2 uur hoorcollege en 1 x 2 uur werkcollege.

Toetsvorm

Schriftelijke tentamen aan het eind van de cursus over de gehele stof.
De herkansing bestaat ook uit een schriftelijk tentamen over de gehele
stof.

Literatuur

• Adams & Essex, Calculus: A Complete Course, Pearson, 8th edition
(2013) of 9th Edition (2018)
• Aanvullend dictaat over lineaire algebra (beschikbaar via Canvas)

Doelgroep

1MNW

Algemene informatie

Vakcode X_401022
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. W.J.H. Stortelder
Examinator dr. ir. W.J.H. Stortelder
Docenten dr. W. Kager
dr. ir. W.J.H. Stortelder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: