Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen

2019-2020

Doel vak

- De student beschikt over kennis en inzicht in de interacties tussen
wetenschap en maatschappij.
- De student beschikt over kennis en inzicht in de dynamiek van
wetenschap- en technologie ontwikkeling en de rol van sociale processen
daarbij.
- De student beschikt over kennis en inzicht in instrumenten om de
maatschappelijke aspecten van wetenschap te bestuderen.
- De student is in staat om een gefundeerd oordeel geven over
maatschappelijke en (ethische) aspecten van wetenschap.
- De student is in staat met een professionele houding samen te werken
en een coherent groepsproduct af te leveren.
- De student is in staat om kritisch te reflecteren op zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid als wetenschapper.

Inhoud vak

Deze cursus gaat in op de wisselwerking tussen wetenschap, technologie
en de samenleving. Aan de hand van concrete, actuele vraagstukken
(bijvoorbeeld stamcelonderzoek of automatisering in de zorg) gaan we in
op knelpunten, dilemma’s en controverses in de relatie tussen wetenschap
en maatschappij. De cursus gaat van start met een theoretische
introductie, waarin belangrijke theorieën worden besproken en
vraagstukken aan bod komen zoals: in hoeverre kunnen burgers invloed uit
oefenen op technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en in
hoeverre vormen technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen de
maatschappij? Hoe kunnen deze ontwikkelingen gestuurd worden in de
maatschappelijk gewenste richting? Na deze introductie volgt een
praktisch gedeelte waarin diverse gastdocenten, werkzaam op het snijvlak
van wetenschap en samenleving, ervaringen, inzichten en oplossingen
vanuit hun vakgebied presenteren. De werkcolleges zijn bedoeld om te
reflecteren op de gepresenteerde inzichten van de gastdocenten en deze
te relateren aan het vakgebied van de student. Tevens wordt in deze
werkgroepen concrete hulp geboden bij het schrijven van het eindproduct:
een adviesrapport en projectvoorstel. Gedurende de cursus schrijf je
samen met een groep studenten een adviesrapport waarin je reflecteert op
een actuele wetenschappelijke ontwikkeling naar keuze die belangrijke
maatschappelijke consequenties met zich meebrengt.

Onderwijsvorm

Werkcolleges. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht.
Hoorcolleges. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht bij 4 van de 6
colleges.

Toetsvorm

Schrijven van een adviesrapport (groepsbeoordeling, 90%; individuele
beoordeling, 10%).

Literatuur

Artikelen worden op Canvas geplaatst.

Doelgroep

2MNW

Overige informatie

Alle studenten MNW moeten kiezen tussen Geschiedenis van de
Natuurwetenschappen en Maatschappelijke aspecten van de
Natuurwetenschappen.

Contactpersoon
Inlichtingen bij Willemine Willems (w.l.willems@vu.nl)

Algemene informatie

Vakcode X_420153
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. W.L. Willems
Examinator prof. dr. J.G.F. Bunders-Aelen
Docenten drs. A.M.G. Neevel
prof. dr. J.G.F. Bunders-Aelen
dr. B.J. Regeer
P. Klaassen MA
dr. L.H.M. van de Burgwal
J.W. Schuijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: