Project systeemmodelleren

2019-2020

Doel vak

-Kennis verwerven van systeem- en signaaltheorie, en multivariate
parameterschatting. Het kunnen toepassen van deze kennis binnen
geavanceerde programmeeromgevingen (Matlab, Mathematica, LabVIEW,
Multisim en R).
- Kennis verwerven van het bouwen van modellen vanuit fysische
principes (met name compartimentenmodellen), en van het modelleren van
het meetproces.
- Zelf meten en filteren van een fysiologisch signaal onder
verschillende condities, gevolgd door verwerking en data analyse.
Beschrijving van het onderliggende, teruggekoppelde systeem.
- Zelf modelleren van complexe (multivariate) fysische data, schatten
van de model parameters, interpretatie van de fit resultaten.

Inhoud vak

Onder andere komen aan de orde:
- systeem- en signaaltheorie, met name de Fourier-transformatie van
discrete en continue signalen; systeembeschrijvingen: impulsresponsie,
convolutie en overdrachtsfunctie; en het bemonsteringstheorema;
aliasing, signaalconditionering, filtering, leakage, en windows.
- technieken voor het schatten van parameters in multivariate modellen.
Multivariate lineaire en niet-lineaire regressie, covariantiematrix.
Modelleren van multiway data, SVD, variable projection.
- Meting en analyse van ECG reeks
- Gebruik van compartimentenmodellen voor beschrijving van
tijdsopgeloste spectra.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges/practicum

Toetsvorm

Drie verslagen (totaal 80%) en een practische eindtoets (20%).

Literatuur

Dictaat is beschikbaar

Doelgroep

2N, 2WN, 3MNW

Overige informatie

dr. T.F.C. Faes, drs. ing. J.M. Mulder, dr. I.H.M. van Stokkum

Algemene informatie

Vakcode X_420544
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. I.H.M. van Stokkum
Examinator dr. I.H.M. van Stokkum
Docenten dr. I.H.M. van Stokkum
drs. ing. J.M. Mulder
dr. ir. T.J.C. Faes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: