Natuurkunde practicum I

2019-2020

Doel vak

Kennismaken met, begrijpen én leren gebruiken van de natuurkundige basis
principes en technieken die een rol spelen in de (bio)medische
technologie; in staat zijn zowel schriftelijk als mondeling te
communiceren over een uitgevoerd experiment.

Inhoud vak

Op het practicum wordt een aantal experimenten uitgevoerd waarin de
basisvaardigheden worden geoefend welke nodig zijn om experimenten uit
te kunnen uitvoeren en technieken op hun waarde en bruikbaarheid te
kunnen schatten. Die vaardigheden betreffen o.a. het bestuderen van de
theorie/literatuuronderzoek, ontwerpen van een experiment, uitvoeren van
het experiment, bijhouden van een labjournaal, kritische beoordeling van
de resultaten en experimentele methoden, alsmede mondelinge en
schriftelijke verslaglegging.

Onderwijsvorm

Onderwijs vindt grotendeels plaats tijdens practica. Een aantal
onderwerpen zal ingeleid worden met een hoor- en/of een werkcollege. Bij
alle onderdelen wordt er verwacht dat de student actief deelneemt aan
het onderwijs.

Tijdens de eerste vier dagdelen wordt een introductie aangeboden over
het
metingen van spanningen en stromen, wordt het werken met de data analyse
software
geoefend en komt foutenberekening aan bod. In de daarop volgende 9
dagdelen
worden twee experimenten uitgevoerd en worden daar verslagen over
geschreven.
Het laatste dagdeel is gereserveerd voor mondelinge presentaties.

Elke experimentele opstelling biedt plaats aan twee studenten. Het is
niet toegestaan om met z’n drieën aan één opstelling te werken. Wel
wordt gestimuleerd om samen te werken en te overleggen met medestudenten
die met een zelfde onderwerp bezig zijn.

Werkvormen:
Hoorcollege: 2 x 1-1,5 uur (onderdeel van een practicumbijeenkomst)
Werkcollege: 1 x 3 uur (onderdeel van een practicumbijeenkomst)
Practica: 13 bijeenkomsten van 4 uur (waarin inbegrepen de hoorcolleges
en het
werkcollege)
Mondelinge presentatie: 1 bijeenkomst van ongeveer 3 uur
In totaal zijn er 56 contacturen. Er zijn 28 uren gereserveerd voor
huiswerk
(voorbereiding foutenberekening, maken van twee werkplannen en het
schrijven
van twee verslagen).

Toetsvorm

BEOORDELING
Het bijwonen van en het actief deelnemen aan alle onderdelen van deze
cursus is verplicht. Bij alle onderdelen die getoetst worden moet een
resultaat behaald zijn, anders volgt er geen eindbeoordeling van deze
cursus. Voor het succesvol afronden van deze cursus moet het eindcijfer
uiteindelijk minimaal op een 5.5 uitkomen.

• De experimentele en academische vaardigheden worden getoetst en
beoordeeld tijdens het experimenteren en op basis van het logboek
(weging: 40%). Het logboek wordt individueel bijgehouden, ook als de
student met iemand anders samenwerkt. Het logboek moet worden geschreven
tijdens het experimenteren. De experimentele en academische vaardigheid
moet minimaal met een 5.0 beoordeeld worden, anders volgt er geen
eindbeoordeling.
• Van het eerste experiment wordt het logboek afzonderlijk beoordeeld.
Dit onderdeel telt voor 20% mee in het eindcijfer. Van experiment 2 zal
het logboek worden meegewogen in de experimentele en academische
vaardigheden.
• Over het tweede experiment wordt er individueel een verslag
geschreven.
Een begeleider zal het eerste verslag van feedback voorzien, waarna de
student het verslag herschrijft. Het herschreven verslag wordt
beoordeeld. De beoordeling van het verslag moet minimaal een 5.0 zijn
(weging: 30%), anders volgt er geen eindbeoordeling.
• Het werkcollege foutenberekening wordt afgesloten met een toets
(weging: 10%), die aan het einde van een werkcollege uitgedeeld wordt.
Geen deelname aan dit werkcollege betekent geen eindbeoordeling van het
vak Natuurkunde practicum 1.

HERKANSINGSREGELING 1
Deze regeling is voor studenten waarvan de experimentele en academische
vaardigheden
voldoende zijn beoordeeld, maar de beoordeling van het verslag onder
een 5.0 ligt.
We bieden je aan om het verslag te herschrijven. De deadline
wordt door de practicum-
staf bepaald. Wanneer je na herschrijven
wél voldoet aan de
eisen dan heb je het practicum gehaald. Let op: voorwaarde voor het
herschrijven van het verslag is dat je mondeling de feedback op dit
verslag met een
staflid doorspreekt.
Het maximale eindcijfer dat je krijgt toegewezen is een 6.0. Wil je
hoger halen, dan moet je
het hele practicum overdoen.

HERKANSINGSREGLING 2
Je valt in deze regeling als de beoordeling van de experimentele en
academische
vaardigheden minstens een 5.0 is. Ook de beoordeling van het verslag
moet minstens
een 5.0 zijn. Je hoeft dan slechts een deel van het practicum over te
doen. In de volgende
cursus doe je het eerste deel van het practicum volledig mee, maar mag
je het tweede
experiment overslaan. Je wordt dan beoordeeld op de toets data-analyse
(10 %),
experimentele en academische vaardigheden (45 %) en het herschreven
verslag van het
tweede experiment (45 %). Wanneer je met deze beoordeling voldoet aan de
eisen dan heb
je het vak gehaald. Omdat je niet het hele practicum herkanst, kun je
het vak afronden met
hoogstens een 6.0. Wil je hoger halen, dan moet je het hele practicum
overdoen.

HERKANSINGSREGELING 3
Deze regeling geldt voor alle studenten die voor de experimentele en
academische
vaardigheden en/of het verslag lager hebben gescoord
dan een 5.0.
Je zult dan het hele practicum over moeten doen tijdens de volgende
cursus. Omdat je het
hele vak opnieuw volgt, is er geen restrictie op het te behalen
eindcijfer.

ZAKKEN VOOR DE HERKANSING
Als je gebruikt maakt van een herkansingsregeling, maar de cursus alsnog
niet haalt, dan
mag je gebruik maken van de opvolgende regeling. Bijvoorbeeld: als je
alleen lager dan een
5.0 gescoord had voor het verslag en het
verslag herschrijft
(herkansingsregeling 1) maar daarvoor nog steeds een onvoldoende haalt,
dan mag je in de
volgende cursus een deel van het practicum herkansen
(herkansingsregeling 2). Als je daarvoor
ook niet slaagt, dan zul je het hele practicum over moeten doen in de
volgende cursus
(herkansingsregeling 3). Je mag dus nóóit twee keer herschrijven, of
twee keer een deel van het
practicum herkansen. Ook kost een eindbeoordeling tijd, dus je kunt niet
gebruik maken van
herkansingsregeling 2 en vervolgens herkansingsregeling 3 tijdens
dezelfde cursus.
Houd daar rekening mee.

Het Natuurkunde practicum 1 wordt éénmaal per jaar aangeboden.
Overdoen van experimenten is alleen mogelijk in het volgende cursusjaar
in periode 1.

Literatuur

- Tijdens het practicum wordt er gewerkt vanuit de practicumhandleiding.
Deze is aan te schaffen bij het practicum tijdens de eerste bijeenkomst.
Daarnaast is er voor alle experimenten extra achtergrondinformatie op
Canvas te vinden.
- Tijdens de uitvoering van een experiment wordt de voortgang
bijgehouden in een logboek. Deze is aan te schaffen bij het practicum
tijdens de eerste bijeenkomst.
- Bij het onderwerp data-analyse wordt gebruikgemaakt van het boek:
Taylor, J.R. 1997, An introduction to error analysis (2). (University
Science
Books) ISBN 978 0935 702 750. Dit boek is vrij beschikbaar op
https://archive.org/ details/TaylorJ.R.IntroductionToErrorAnalysis2ed.
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan hoofdstuk 1 t/m 3.
- De richtlijnen voor onder andere het bijhouden van een logboek en het
schrijven van een verslag zijn te vinden in de handleiding van het vak.

Doelgroep

MNW 1

Afwijkende intekenprocedure

Bij het intekenen voor het practicum kan je als student een voorkeur aangeven voor een bepaalde groep. LET OP: Nadat de inschrijving sluit worden de groepen evenredig verdeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat je in de andere groep wordt ingedeeld.

Toelichting Canvas

De handleiding, opdrachten en achtergrondinformatie zijn op Canvas te
vinden. Ter voorbereiding van het werkcollege foutenberekening moet er
een diagnostische test gemaakt worden. Deze is te vinden op Canvas. Het
verloop en de resultaten van de experimenten worden vastgelegd in een
logboek. Onderdelen van het logboek worden digitaal via Canvas
ingeleverd. De (herschreven) verslagen van beide experimenten worden ook
via Canvas ingeleverd.

Algemene informatie

Vakcode X_430105
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Examinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Docenten dr. G.J. Kuik
dr. D.B.R.A. Fokkema
T. Dreef MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: