SG_algemeen

Oudheidwetenschappen

2019-2020

Oudheidwetenschappers leren tijdens hun studie kritisch om te gaan met het cultureel erfgoed van de Oudheid in brede zin. De focus ligt daarbij zowel op processen van cultuuroverdracht in de Oudheid zelf tussen verschillende culturen in Europa, de mediterrane wereld als op diachrone cultuuroverdracht. Om deze te bestuderen is een interdisciplinaire benadering nodig, waarin verschillende perspectieven, disciplines en onderzoeksmethoden naast en ter aanvulling van elkaar worden gebruikt. Hiervoor maken studenten zich een grondige kennis van cultuurhistorische, materiële, literaire en filosofische aspecten van de Oudheid eigen.

Vanaf hun tweede jaar kiezen studenten Oudheidwetenschappen een disciplinaire specialisatie in een van de betrokken deeldisciplines uit de andere bachelorprogramma’s op het gebied de Oudheid (Oude Geschiedenis; Archeologie; Akkadisch en Cultuurgeschiedenis van het Nabije Oosten; Grieks; Latijn). Zo verwerven ze naast een breed interdisciplinair perspectief ook voldoende specialistische diepgang.

In het derde jaar ronden de studenten de interdisciplinaire aanpak van de Oudheid en haar doorwerking af en schrijven ze een scriptie. Daarnaast is er ruimte voor een minor of keuzevakken (30 EC).


ACASA

De bacheloropleiding Oudheidwetenschappen is onderdeel van de samenwerking tussen UvA en VU op het gebied van de Oudheid en Archeologie. De naam van dit samenwerkingsverband is Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology: ACASA.

Het onderwijs van de bacheloropleiding Archeologie vindt plaats op de binnenstadscampus van de UvA.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Bachelor jaar 1 Oudheidwetenschappen
Omschrijving
In periode 4 en 5 zit een oriëntatieruimte die bedoeld is als
voorbereiding op de specialisatie in jaar 2 en welke wordt gevuld met 12
EC naar keuze uit onderstaand aanbod.
Kies telkens combinaties van modules:
- Archeologie van Noordwest Europa in de prehistorie en Romeinse tijd +
Archaeology and Society;
- Basiscursus Grieks 1 + 2;
- Basiscursus Latijn 1 + 2;
- Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian Literature 1
+ 2;
- Klassieke mythen in woord en beeld + Werkcollege oude geschiedenis.
Of de keuzemodules Latijn in de Europese cultuur, De opvolger van Rome:
duizend jaar Byzantium, Highlights uit de Griekse en Latijnse
literatuur.
Let op: de modules van de talige specialisaties in jaar 2 hebben een
ingangseis. Houd daar rekening mee bij de samenstelling van je
oriëntatieruimte.
Naam vak Periode Credits Code
A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek World P1 6EC L_AABAAGO101
Taaltoets Faculteit der Geesteswetenschappen P1 0EC L_TAALTOETS
The Classical Canon 1: The Heritage of Antiquity P1 6EC L_AABAOHW101
A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome P2 6EC L_AABAAGO102
Cultural Contact: East and West P2 6EC L_AABAOHW102
Omgaan met historische bronnen P3 6EC L_AABAAGO103
Archeologie van Noordwest Europa in de prehistorie en Romeinse tijd P4 6EC L_AABAARC103
Basiscursus Grieks 1 P4 6EC L_AABAOHW104
Basiscursus Latijn 1 P4 6EC L_AABAOHW105
Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian Literature 1 P4 6EC L_AABAOHW103
Klassieke mythen in woord en beeld P4 6EC L_AABAOHW110
Latijn in de Europese cultuur P4 6EC L_AABAOHW111
Omgaan met materiële bronnen P4 6EC L_AABAAXO101
A Cultural History of the Ancient World 3: Beyond Antiquity P5 6EC L_AABAOHW106
Archaeology and Society P5 6EC L_AABAARC105
Basiscursus Grieks 2 P5 6EC L_AABAOHW108
Basiscursus Latijn 2 P5 6EC L_AABAOHW109
De opvolger van Rome: duizend jaar Byzantium P5 6EC L_AABAOHW112
Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian Literature 2 P5 6EC L_AABAOHW107
Werkcollege oude geschiedenis P5 6EC L_GOBAGES204
Antieke filosofie P6 6EC L_AABAXGO101
Bachelor jaar 2 Oudheidwetenschappen
Omschrijving
Kies naast de verplichte modules ook de modules van één van de vijf
specialisaties:
- Archaeology (What is Archaeology?, Archaeology of Cult, Theory in
Archaeology)
- Grieks (Grieks 1A, Grieks 1B, Grieks 2)
- Latijn (Latijn 1A, Latijn 1B, Latijn 2)
- Oude geschiedenis (History and Culture of the Ancient Near East,
Multiculturalisme in het oude Rome, Politics and International Relations
in Antiquity)
- Ancient Near Eastern Studies (History and Culture of the Ancient Near
East, Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian
Literature 3, Assyrian Historical Texts).

NB:
Voor de specialisatie Grieks geldt als ingangseis
- ofwel VWO-examen Grieks
- ofwel invulling van de oriënterende keuzeruimte in jaar 1 met
Basiscursus Grieks 1 en 2.

Voor de specialisatie Latijn geldt als ingangseis
- ofwel VWO-examen Latijn
- ofwel invulling van de oriënterende keuzeruimte in jaar 1 met
Basiscursus Latijn 1 en 2.

Voor de specialisatie Ancient Near Eastern Studies geldt als ingangseis
dat de oriënterende keuzeruimte in jaar 1 is gevuld met de modules
Elementary Akkadian and a History of Ancient Mesopotamian literature 1
en 2.
Naam vak Periode Credits Code
Cultural Contact: Mediterranean Connections P1 6EC L_AABAOHW212
Philosophy of the Humanities (ACASA) P2 6EC L_AABAAGO201
Religion in Antiquity P3 6EC L_AABAOHW204
Heritage in Context P4 6EC L_AABAAXO201
ACASA Excursie P5 6EC L_AABAAGO202
The Classical Canon 2: The Sociology of Cultural Selection P5 6EC L_AABAOHW205
Receptie en creatief schrijven P6 6EC L_AABAXGO201
Bachelor jaar 3 Oudheidwetenschappen
Omschrijving
Kies naast de verplichte modules ook de modules van één van de vijf
specialisaties:
- Archaeology
- Grieks
- Latijn
- Oude geschiedenis
- Ancient Near Eastern Studies

NB:
Naam vak Periode Credits Code
Bachelorscriptie Oudheidwetenschappen Ac. Jaar (sept) 12EC L_AABAOHWSCR
Lieux de mémoire P2 6EC L_AABAAGO301
Ba Oudheidwetenschappen, afstudeerrichting Grieks jaar 3
Omschrijving
De module Grieks epos (L_AABAGLT202) alterneert om het jaar met de
module Griekse historiografie (L_AABAGLT209) voor jaar 3 van de Ba
Oudheidwetenschappen, specialisatie Grieks. In 2019-20 wordt de module
Griekse historiografie (L_AABAGLT209) aangeboden.
Naam vak Periode Credits Code
Griekse historiografie P1 6EC L_AABAGLT209
Postklassiek Grieks P4 6EC L_AABAGLT206
Ba Oudheidwetenschappen, afstudeerrichting Latijn jaar 3
Omschrijving
De module Latijns epos (L_AABAGLT201) alterneert om het jaar met de
module Latijnse historiografie (L_AABAGLT208) voor jaar 3 van de Ba
Oudheidwetenschappen, specialisatie Latijn. In 2019-20 wordt de module
Latijnse historiografie (L_AABAGLT208) aangeboden.
Naam vak Periode Credits Code
Latijnse historiografie P1 6EC L_AABAGLT208
Postklassiek Latijn P4 6EC L_AABAGLT205
Oudheidwetenschappen Minor
Omschrijving
In ieder bachelorprogramma is een profileringsruimte van 30 stp
opgenomen in het eerste semester van het derde studiejaar. De
profileringsruimte (ook wel minorruimte genoemd) is bestemd voor studie
in het buitenland, de educatieve minor, een stage, voor keuzevakken of
voor een samengesteld samenhangend pakket van vakken: een minor.
Een minor is bedoeld ter verbreding of verdieping van de eerste major of
de combinatie van majoren. Studenten kunnen deze ruimte invullen met
onderdelen die passen bij de eigen ambities, interesses en kwaliteiten
en/of met vakken die gelden als ingangseis voor een bepaalde master.

Een verbredende minor heeft geen voorkenniseisen en geeft een
kennismaking met of inleiding op een vakgebied en kan interdisciplinair
zijn.

Studenten die de profileringsruimte niet invullen met een vaststaand
minorpakket maar met losse keuzevakken moeten rekening houden met
onderstaande randvoorwaarden:
- Maximaal 6 stp mogen op niveau 100 zijn
- Minimaal 12 stp moeten op niveau 300 zijn
- De overige 12 stp moeten op niveau 200 of 300 zijn
Het niveau van elk vak staat bij de desbetreffende vakbeschrijving
aangegeven.
De examencommissie moet altijd vooraf goedkeuring geven aan een door de
student zelf samengesteld geheel van keuzevakken.
Minoraanbod Faculteit der Geesteswetenschappen
Minor Journalistiek
Omschrijving
Dit minorpakket kun je gebruiken om vanuit bepaalde bacheloropleidingen
aan de noodzakelijke voorkenniseisen te voldoen voor de master
Communicatie- en Informatiewetenschappen: Journalistiek. Daarmee voorkom
je dat je eerst een premasterprogramma moet volgen. Neem contact op met
dr. Luuk Lagerwerf van de toelatingscommissie Graduate School
Geesteswetenschappen (l.lagerwerf@vu.nl) als je wil weten of je daarvoor
in aanmerking komt.

In deze opstapminor krijg je niet louter journalistiekvakken: je krijgt
vakken die je aan de toelatingseisen laten voldoen.
Onderzoeksvaardigheden en kennis van taal en communicatie zijn daarvoor
even belangrijk als journalistieke vaardigheden.

De vakken zijn niet voor iedereen hetzelfde. Gegeven je
bacheloropleiding doe je specifieke vakken uit de onderstaande lijst om
aan de toelatingseisen voor de master CIW: Journalistiek voldoen.

Opstapminor vanuit HBO Journalistiek:
Volg de modules Forensische Linguïstiek (L_NCBAALG006), Communicatie en
cognitie (L_NCBACIW210), Minor Toetsende statistiek (L_NCBAALG007),
Methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (S_MTSWO) en Media,
maatschappij en politiek (S_MMP).
Vanuit het HBO kun je alleen toegang krijgen als je voldoende aan
journalistieke vaardigheden hebt gedaan. In de praktijk komt dit alleen
voor bij de Scholen voor Journalistiek (mocht je denken dat je in een
andere opleiding minimaal 12 studiepunten aan journalistieke
vaardigheden hebt besteed, kun je Luuk Lagerwerf (l.lagerwerf@vu.nl) je
mogelijke toelating laten beoordelen).

Opstapminor vanuit een wetenschappelijke bachelor waarin je 12
studiepunten aan methoden en statistiek hebt gedaan (ter beoordeling
toelatingscommissie):
Volg de modules Communicatie en cognitie (L_NCBACIW210), Journalistieke
vaardigheden voor academici tekst (L_AABAALG044), Journalistieke
vaardigheden voor academici beeld (L_AABAALG045),
Gezondheidsjournalistiek (AB_1101) en Media, maatschappij en politiek
(S_MMP).

Opstapminor vanuit een wetenschappelijke bachelor zonder 12 studiepunten
aan methoden en statistiek (ter beoordeling toelatingscommissie; let op,
dit pakket is maximaal 36 studiepunten):
Volg de modules Communicatie en cognitie (L_NCBACIW210), Journalistieke
vaardigheden voor academici tekst (L_AABAALG044), Journalistieke
vaardigheden voor academici beeld (L_AABAALG045),
Gezondheidsjournalistiek (AB_1101), Minor Toetsende statistiek
(L_NCBAALG007) en Media, maatschappij en politiek (S_MMP).

In de twee pakketten vanuit een wetenschappelijke bachelor komen vakken
voor die vanuit bepaalde richtingen (Communicatiewetenschap, Media en
Cultuur) wellicht overbodig zijn. De toelatingscommissie kan je
toelating dan ook zonder die vakken accepteren. De beoordeling hiervan
ligt in handen van dr. Luuk Lagerwerf, l.lagerwerf@vu.nl. Stuur hem een
email met een compleet ingevuld toelatingsformulier (zie AANMELDEN bij
de master Journalistiek). Hij bepaalt met welke vakken je wordt
toegelaten.

Neem contact op met dr. Luuk Lagerwerf (l.lagerwerf@vu.nl) om precies te
weten te komen welke vakken dat voor jou zijn. Daarnaast moet je aan de
examencommissie van je huidige opleiding toestemming vragen voor de
gekozen vakken.

Met de bacheloropleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen,
Communicatiewetenschap en de School voor journalistiek kun je in ieder
geval aan de opstapminor deelnemen.
Naam vak Periode Credits Code
Communicatie en cognitie P1 6EC L_NCBACIW210
Forensische linguïstiek A, introductie P1 6EC L_NCBAALG006
Journalistieke vaardigheden voor academici tekst P1 6EC L_AABAALG044
Gezondheidsjournalistiek: analyse en vaardigheden P2 6EC AB_1101
Journalistieke vaardigheden voor academici beeld P2 6EC L_AABAALG045
Methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek P2 6EC S_MTSWO
Minor Toegepaste statistiek P2 6EC L_NCBAALG012
Media, maatschappij en politiek P3 6EC S_MMP
Minor Oudheid, profiel Cultuurgeschiedenis van de Oudheid
Omschrijving
The following courses are obligatory: A Cultural History of the Ancient
World 1 (L_AABAAGO101); A Cultural History of the Ancient World
(L_AABAAGO102).
Naam vak Periode Credits Code
A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek World P1 6EC L_AABAAGO101
History and Culture of the Ancient Near East P1 6EC L_AABAOHW202
The Classical Canon 1: The Heritage of Antiquity P1 6EC L_AABAOHW101
What is Archaeology ? P1 6EC L_AABAARC101
A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome P2 6EC L_AABAAGO102
Archaeology of Cult P2 6EC L_AABAARC203
Cultural Contact: East and West P2 6EC L_AABAOHW102
Environmental Archaeology P2 6EC L_BEBAALG008
Science Methods in Archaeology P2 6EC L_BABAALG004
Advanced Digital Archaeology P3 6EC L_AABAALG061
Omgaan met historische bronnen P3 6EC L_AABAAGO103
Religion in Antiquity P3 6EC L_AABAOHW204
Omgaan met materiële bronnen P4 6EC L_AABAAXO101
A Cultural History of the Ancient World 3: Beyond Antiquity P5 6EC L_AABAOHW106
Archaeology and Society P5 6EC L_AABAARC105
Minor Oudheid, profiel Oude talen en culturen van het mediterrane gebied
Omschrijving
The following courses are obligatory: A Cultural History of the Ancient
World 1 (L_AABAAGO101); A Cultural History of the Ancient World
(L_AABAAGO102).
Naam vak Periode Credits Code
A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek World P1 6EC L_AABAAGO101
Ancient Christianity P1 6EC L_XCBAGLT202
Grieks 1A P1 6EC L_AABAOHW207
Latijn 1A P1 6EC L_AABAOHW208
A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome P2 6EC L_AABAAGO102
Archaeology of Cult P2 6EC L_AABAARC203
Klassieke mythen en bijbelse verhalen P2 6EC L_AABAALG073
Multiculturalisme in het oude Rome P2 6EC L_AABAOHW206
Basiscursus Grieks 1 P4 6EC L_AABAOHW104
Basiscursus Latijn 1 P4 6EC L_AABAOHW105
Greece: Cradle of Civilization ? P4 6EC L_AABAALG074
Latijn in de Europese cultuur P4 6EC L_AABAOHW111
Basiscursus Grieks 2 P5 6EC L_AABAOHW108
Basiscursus Latijn 2 P5 6EC L_AABAOHW109
Highlights uit de Griekse en Latijnse literatuur P5 6EC L_AABAGLT106
Antieke filosofie P6 6EC L_AABAXGO101
Minor Oudheid, profiel Talen en culturen van het Oude Nabije Oosten
Omschrijving
The following courses are obligatory: A Cultural History of the Ancient
World 1 (L_AABAAGO101); A Cultural History of the Ancient World
(L_AABAAGO102).
Naam vak Periode Credits Code
Assyrian Historical Texts 6EC L_AABAOHW211
A Cultural History of the Ancient World 1: The Near East and the Greek World P1 6EC L_AABAAGO101
Archaeology of the Ancient Near East P1 6EC L_BEBAARC209
History and Culture of the Ancient Near East P1 6EC L_AABAOHW202
A Cultural History of the Ancient World 2: The Hellenistic World, Italy and Rome P2 6EC L_AABAAGO102
Hebreeuws I P2 6EC G_HEBR1JB
Religion in Antiquity P3 6EC L_AABAOHW204
Babylonian Historical Texts P4 6EC L_AABAOHW307
Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian Literature 1 P4 6EC L_AABAOHW103
Aramaic P5 6EC L_GOBAALG009
Elementary Akkadian and A History of Ancient Mesopotamian Literature 2 P5 6EC L_AABAOHW107
Honours Programma Faculteit der Geesteswetenschappen
Omschrijving
Voor de inhoud van het facultaire Honoursprogramma, zie:
https://fgw.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/honours/index.aspx

Algemene informatie over het Honoursprogramma, zie:
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-
programme/index.aspx
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.