SG_algemeen

Pedagogische Wetenschappen

2019-2020

Pedagogische Wetenschappen wil studenten opleiden tot academisch georiënteerde pedagogen, die zichzelf willen blijven ontwikkelen om toegewijd, geïnformeerd en gewetensvol bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving. Hiertoe zet je je in om kinderen (en volwassenen) de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen door goede opvoeding en goed onderwijs, maar ook door goede hulpverlening als deze optimale ontwikkeling bedreigd wordt.

Je doet gericht onderzoek naar vragen als 'Wat leren jongeren van social media', ‘Hoe vaak zouden we kinderen op school moeten testen?’, 'Hoe kunnen we kinderen die mishandeld worden het beste helpen?’, ‘Wat kunnen we een jongere met een verstandelijke beperking bieden?’ of 'Wat is goed onderwijs eigenlijk?'. Met andere woorden: je onderzoekt hoe opvoeding, onderwijs en hulpverlening het beste kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

De opleiding Pedagogische Wetenschappen is een relatief kleine opleiding. Elk jaar stromen ongeveer honderd studenten in. Je kunt rekenen op intensieve, persoonlijke begeleiding, kleine werkgroepen en onderwijs van hoge kwaliteit.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Pedagogische Wetenschappen
Bachelor Pedagogische wetenschappen, jaar 2
Omschrijving
Het tweede bachelorjaar betreft uitbouw en verdieping. Het bestaat uit
achte verplichte vakken, en in het tweede semester kies voor één van de
twee preminoren. Aan het eind van het tweede bachelorjaar maak je een
keuze welke minor je in het derde jaar wilt volgen.
Bachelor Pedagogische wetenschappen, jaar 3
Omschrijving
In het derde jaar ga je je verder profileren.In het eerste semester kies
je een van de minoren. In derde jaar volg je de vakken en profileer je
je door de keuze voor het Bachelor these onderwerp.
Let bij de keuze voor een minor op eventuele toelatingseisen voor het
masterprogramma van je keuze.
Bachelor Pedagogische wetenschappen, jaar 3, Minoren
Omschrijving
Kies één van onderstaande minoren.

Iedere minor bestaat uit vijf vakken van ieder 6 EC. Je bent verplicht
alle vakken binnen de minor te volgen.

Naast onderstaande minoren kun je ook een minor van de
Bacheloropleiding Psychologie of een universiteitsminor
bij van de VU volgen. Zie voor meer informatie over deze minoren, de
paragraaf "Overige informatie" in deze studiegids.

Op VUnet vind je de minoren terug bij "Intekenen vakken en tentamens" >
"Toon minoren".
Minor Orthopedagogen in de Klinische Praktijk
Omschrijving
Orthopedagogen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling,
realisatie en evaluatie van de klinische praktijk. Zij werken daarbij
vooral klinisch in die zin dat zij vooral gericht zijn op de problemen
en behoeften van individuele client(systemen). Dat vraagt een
voortdurend switchen van:
• algemeen methodisch naar klinisch specifiek (hoe is dat voor
dit cliëntsysteem) en omgekeerd
• van evidence based naar practice based en omgekeerd
• van abstract naar concreet en omgekeerd.

In deze minor verdiepen de studenten zich in kennis en inzichten die
orthopedagogen in de klinische praktijk nodig hebben en leren zij om de
kennis en inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve
oordelen over de orthopedagogische hulpverlening in het bijzonder over
doelen, methoden, inhouden en vooronderstellingen. Met hun inzichten en
analytische vaardigheden zijn zij in staat om een bijdrage te leveren
aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.

De minor kan gebruikt als individuele profilerings- en keuzeruimte en
biedt de mogelijkheid om eigen ambities en kwaliteiten in het kader van
je verdere loopbaan en ontwikkeling nader te exploreren. Tegelijkertijd
kan de student met het volgen van deze minor voldoen aan registratie-
eisen van de NVO (10 ec diagnostiek , 12 ec interventie en 2 ec
werkveldkennis)

Deze minor staat open voor studenten Psychologie, Pedagogische
wetenschappen en Criminologie.

Heb je vragen over de minor? Stuur een email naar studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk,Kinderen en Adolescenten P1 6EC P_BDKPKO
Ontwikkeling en Psychopathologie P1 6EC P_BONTPSP
Kinderen en Nieuwe Media P2 6EC P_BKNWMED
Risicotaxatie P2 6EC P_BRISICO
Jeugdhulp en Gehandicaptenzorg P2+3 6EC P_BJEGEZ
Orthopedagogen en passend onderwijs
Omschrijving
De Wet op het passend onderwijs stelt dat zoveel mogelijk leerlingen met
een beperking niet meer naar speciaal onderwijs gaan, maar meedraaien
binnen het reguliere onderwijs. Scholen moeten zorgen voor onderwijs dat
past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Het uitgangspunt is voor
elk kind een passende plek, om zodoende het beste uit het kind te halen.
Specifieke leerstoornissen, fysieke of verstandelijke beperkingen
vereisen aanvullende begeleiding en zorg op school. Daarnaast kunnen
vragen ontstaan rondom motivatie, plannen en organiseren van (huis)werk
of de sociale omgang met klasgenoten en leerkrachten.
Orthopedagogen in het passend onderwijs ontwerpen een
handelingsgerichte aanpak voor behandeling en begeleiding van leerlingen
die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de klas. Zo onderzoeken
ze de onderwijsbehoeftes van kinderen en adolescenten bij het schoolse
leren, waarbij ze ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en
docenten in kaart brengen.

In deze minor verdiepen studenten zich in het veld van (passend)
onderwijs, met speciale aandacht voor de ontplooiing van kinderen en
jongeren in de schoolse leeftijd (4 jaar tot vroege volwassenheid). Doel
is dat studenten kennis en inzicht verkrijgen in de complexe samenhang
van cognitief en sociaal functioneren en biologische ontwikkeling in
relatie tot functioneren op school en thuis. Daarnaast verwerven
studenten inzicht in de ontwikkeling van het brein en de implicaties
daarvan voor onderwijs en opvoeding.
Daarnaast wil de minor studenten in staat stellen om deze kennis en
inzichten toe te passen in het beoordelen en ontwikkelen van
wetenschappelijke kennis over onderwijs en de daarbij passende
interventies, daarbij rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied
van nieuwe media.

Deze minor staat open voor studenten Psychologie, Pedagogische
wetenschappen en Criminologie.

Heb je vragen over de minor? Stuur dan een e-mail naar
studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk,Kinderen en Adolescenten P1 6EC P_BDKPKO
Ontwikkeling en Psychopathologie P1 6EC P_BONTPSP
Kinderen en Nieuwe Media P2 6EC P_BKNWMED
Mind Brain and Education P2 6EC P_BMBEDUC
Passend Onderwijs P2+3 6EC P_BPASOND
Minor Pedagogen en goed onderwijs
Omschrijving
Pedagogen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en
realisatie van goed onderwijs. Juist zij zijn in staat om de
noodzakelijke (wetenschappelijke) kennis en inzicht in de relatie tussen
veranderingen in de samenleving en onderwijs alsmede de relatie tussen
onderwijs en (verschillen in) de ontwikkeling van kinderen samen te
brengen. Hierdoor kunnen zij ideeën ontwikkelen voor de manier waarop
onderwijs betekenisvol kan zijn voor leerlingen met een diversiteit aan
mogelijkheden en achtergronden.
Rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media,
informatietechnologie en veranderingen in de culturele en
levensbeschouwelijke diversiteit van de samenleving, kunnen zij ertoe
bijdragen dat onderwijs goed is voor leerlingen, leerkrachten en de
samenleving.

In deze minor verdiepen de studenten zich in kennis en inzichten die
pedagogen in het onderwijs nodig hebben en leren zij om de kennis en
inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve oordelen
over de inrichting van het onderwijs, in het bijzonder over doelen,
methoden, inhouden en vooronderstellingen. Met hun inzichten en
analytische vaardigheden zijn zij in staat om een bijdrage te leveren
aan (debatten over) de vormgeving van het onderwijs.

Deze minor staat open voor studenten Psychologie, Pedagogische
wetenschappen en Criminologie.

Heb je vragen over de minor? Stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Curriculumstudies P1 6EC P_BCURRIC
Education and the Good Life P1 6EC P_BEDGL
Kinderen en Nieuwe Media P2 6EC P_BKNWMED
Mind Brain and Education P2 6EC P_BMBEDUC
Passend Onderwijs P2+3 6EC P_BPASOND
Honours Programme Pedagogische wetenschappen en Psychologie
Omschrijving
Het Honours Programma is een programma van 30 EC dat je naast je
bacheloropleiding volgt, in je tweede en derde studiejaar. Je haalt in
drie jaar dus 210 studiepunten. Als je het programma met goed gevolg
hebt afgelegd, krijg je een speciale bul.
Het programma bestaat uit een faculteitsoverstijgend (12 of 18 ec) en
een facultair (12 of 18 ec) programma.
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Honours Programme Pedagogische wetenschappen en Psychologie, Facultair
Omschrijving
Kies uit onderstaande lijst facultaire vakken er 2 (12 EC) of 3 (18
EC). Een gekozen vak mag niet al deel uitmaken van het reguliere door
jou gekozen curriculum.
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience (Honours Programme) P1 6EC P_HCOGNNN
Education and the Good Life (honours programme) P1 6EC P_HEDGL
Evolutionary Psychology (Honours Programme) P1 6EC P_HEVOLPS
Mind Brain and Education (Honours Programme) P2 6EC P_HMBEDUC
Research toolbox (Honours Programme) P2 6EC P_HRESTBX
Group Dynamics (Honours Programme) P3 6EC P_HGRPDYN
Emotion and Social Cognition (HP) P4 6EC P_HEMSCOG
Management and Organisation (Honours Programme) P4 6EC P_HMANORG
Sensation and Perception (Honours Programme) P4 6EC P_HSENPER
Stress and Health (Honours Programme) P4 6EC P_HSTRHEA
Cognition and Emotion (HP) P5 6EC P_HCOGNEM
Cooperation and Competition (HP) P5 6EC P_HCOCOM
Human Resource Development (Hounours Programme) P5 6EC P_HHRDEVE
Molecular Genetics (HP) P5 6EC P_HMOLGEN
Overige informatie
Naam vak Periode Credits Code
Carrieremarkt Pedagogiek 0EC P_BCARPEDA
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Intekenen
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Health
Omschrijving
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Minor Business Administration - New Ways of Doing Business
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme of 5 compulsory courses,
taught in English. You will become familiar with the development of
economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic
theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain
insight into the role of economic policy, learning to identify when
markets fail and when policy interventions may provide solutions.
Finally, you learn to take a structured approach to solving practical
problems using economic core concepts. Upon completion you will have a
proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on
a micro- and macroeconomic level, for example related to labor markets,
social insurance, health and welfare policy, environmental and product
market regulation, fiscal and monetary policy, trade and development
policies.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor. More information is also available on our general Canvas page
https://canvas.vu.nl/courses/27772.
Naam vak Periode Credits Code
Foundations of Macroeconomics P1 6EC E_ME_FMA
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Macroeconomic Policy P2 6EC E_ME_MAEP
Microeconomic Policy P2 6EC E_ME_MIEP
Economic Policy Analysis P3 6EC E_ME_EPA
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Twin Research in Psychology (UM) P2 6EC P_UTWRES
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Street Law Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLaw
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Bachelor Pedagogische wetenschappen, Overgangsregelingen bij curriculumwijzigingen
Omschrijving
Mocht je in je studie vertraging oplopen, dan maak je in principe het
programma af waaraan je begonnen bent. Mocht een vak niet meer gegeven
worden, dan geldt een overgangsregel. Pas als je niet meer in de
gelegenheid bent de overgangsregel te volgen, wordt je oorspronkelijke
programma aangepast (na toestemming van de
examencommissie). Neem in dat geval contact op met een van de
studieadviseurs van de faculteit FGB, Marieke Schilder of Annemiek van
Os, zodat een aangepast programma aan de examencommissie kan worden
voorgelegd.

In het algemeen geldt dat:
• Voor vakken die vanaf studiejaar 2016-17 niet meer zijn
opgenomen in opleiding, studenten in 2016-17 nog twee maal de
gelegenheid krijgen het vak alsnog af te ronden.
• Voor vakken die eens in de twee jaar worden gedoceerd en in
studiejaar 2016-17 niet worden gedoceerd, studenten in 2016-17 nog één
maal de gelegenheid krijgen het vak alsnog af te ronden.
* Als voor een vak zgn. veegtentamens worden georganiseerd,
worden studenten daarvoor ingetekend door de administratie. Studenten
mogen alleen deelnemen aan het tweede veegtentamen, als ze ook aan de
eerste kans hebben deelgenomen.

De specifieke overgangsregeling per vak staat in de studiegids
uitgewerkt.
Bachelor pedagogische wetenschappen, jaar 3, Minoren Psychologie
Omschrijving
In plaats van verdiepende minor uit de Bacheloropleiding Pedagogische
wetenschappen kun je ook een verdiepende minor binnen de
Bacheloropleiding Psychologie volgen of een verbredende minor bij een
andere faculteit van de VU.

Onderstaand de verdiepende minoren binnen de Bacheloropleiding
Psychologie.
Minor Genes, brain and behavior
Omschrijving
The minor consists of two skill courses, two knowledge courses, and an
application course offered by the departments of Biological psychology
and Cognitive psychology. The skill courses primarily aim to provide
students with skills required to do research in the area of genes,
brain, and behaviour. The knowledge courses provide students with a
solid theoretical foundation in the areas of behavioral genetics, brain,
and cognition. Finally, the application course aims to provide skills
and knowledge to do psychophysiological and cognitive research.

If you have any questions, please send an email to studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Analyses Toolbox P1 6EC P_BANATB
Cognitive Neuroscience P1 6EC P_BCOGNEUS
Genes in Behaviour and Health P2 6EC P_BGBEHE
Research toolbox P2 6EC P_BRESTBX
Psychophysiological and Cognitive Applications P3 6EC P_BPCAPP
Minor Klinische Leerijn
Omschrijving
In de minor Klinische Leerlijn krijg je vakken aangeboden vanuit een
klinisch, neuropsychologisch en ontwikkelingsperspectief. Aan het eind
van de minor kun je uitleggen hoe psychologisch (dis)functioneren van
een persoon verklaard wordt vanuit deze drie perspectieven en ga je met
de kennis en bijbehorende vaardigheden aan de slag tijdens praktische
oefeningen in de werkgroepen.

De minor Klinische leerlijn bestaat uit vijf vakken, met een totaal van
30 EC (6 EC per vak). Studenten die deze minor kiezen volgen allen de
vier vakken Klinische Lessen, Klinisch werkveld en interventiemethoden,
Klinische Gespreksvoering en Psychofarmacologie.
Daarnaast kiezen ze in periode 1 één van de drie varianten van het vak
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: te weten Kinderen en
Adolescenten, Klinische neuropsychologie of Klinische psychologie. De
verschillende varianten zijn verplicht voor de masters die aansluiten op
deze varianten, de master Klinische ontwikkelings-, Klinische neuro- en
Klinische psychologie.

Tevens sluiten de varianten aan op de keuzevakken die vanuit deze drie
verschillende richtingen worden aangeboden in periode 5 en 6. Zo sluit
de variant Klinische psychologie van het Diagnostiekvak het beste aan
bij de vakken Kortdurende Psychologische Interventies en Psychologische
Interventies bij Complexe Problemen en past de variant Klinische
Neuropsychologie het beste bij de vakken Neuropsychologie van de
veroudering en Pediatrische Neuropsychologie.

Studenten mogen van deze koppeling van keuzevakken afwijken.

Heb je vragen over de minor? Stuur een e-mail naar studiekeuze.fgb@vu.nl
Naam vak Periode Credits Code
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, Klinische Neuropsychologie P1 6EC P_BDKPKN
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk, Klinische psychologie P1 6EC P_BDKPKL
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk,Kinderen en Adolescenten P1 6EC P_BDKPKO
Klinische Lessen P1 6EC P_BKLINLES
Klinisch werkveld en interventiemethoden P2 6EC P_BKLWINT
Klinische Gespreksvoering P2 6EC P_BKLGSV
Psychofarmacologie P3 6EC P_BPSYFAR
Registratie-eisen NVO
Omschrijving
Aan het eind van de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen kunnen
studenten in aanmerking komen voor verklaringen dat zij voldoen aan
bepaalde eisen voor registratie bij de beroepsvereniging NVO.

Meer informatie vind je op VUnet.
Universitaire pabo
Honours Programme Pedagogische wetenschappen en Psychologie
Omschrijving
Het Honours Programma is een programma van 30 EC dat je naast je
bacheloropleiding volgt, in je tweede en derde studiejaar. Je haalt in
drie jaar dus 210 studiepunten. Als je het programma met goed gevolg
hebt afgelegd, krijg je een speciale bul.
Het programma bestaat uit een faculteitsoverstijgend (12 of 18 ec) en
een facultair (12 of 18 ec) programma.
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.
Honours Programme Pedagogische wetenschappen en Psychologie, Facultair
Omschrijving
Kies uit onderstaande lijst facultaire vakken er 2 (12 EC) of 3 (18
EC). Een gekozen vak mag niet al deel uitmaken van het reguliere door
jou gekozen curriculum.
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience (Honours Programme) P1 6EC P_HCOGNNN
Education and the Good Life (honours programme) P1 6EC P_HEDGL
Evolutionary Psychology (Honours Programme) P1 6EC P_HEVOLPS
Mind Brain and Education (Honours Programme) P2 6EC P_HMBEDUC
Research toolbox (Honours Programme) P2 6EC P_HRESTBX
Group Dynamics (Honours Programme) P3 6EC P_HGRPDYN
Emotion and Social Cognition (HP) P4 6EC P_HEMSCOG
Management and Organisation (Honours Programme) P4 6EC P_HMANORG
Sensation and Perception (Honours Programme) P4 6EC P_HSENPER
Stress and Health (Honours Programme) P4 6EC P_HSTRHEA
Cognition and Emotion (HP) P5 6EC P_HCOGNEM
Cooperation and Competition (HP) P5 6EC P_HCOCOM
Human Resource Development (Hounours Programme) P5 6EC P_HHRDEVE
Molecular Genetics (HP) P5 6EC P_HMOLGEN
Overige informatie
Universitaire pabo, Overgangsregelingen bij curriculumwijzigingen
Omschrijving
Mocht je in je studie vertraging oplopen, dan maak je in principe het
programma af waaraan je begonnen bent. Mocht een vak niet meer gegeven
worden, dan geldt een overgangsregel (zie onderstaande schema's). Pas
als je niet meer in de gelegenheid bent de overgangsregel te volgen,
wordt je oorspronkelijke programma aangepast (na toestemming van de
examencommissie). Neem in dat geval contact op met de studieadviseur
Marieke Schilder (voor eerstejaarsvakken) of Wim Kluytmans (voor niet-
eerstejaarsvakken), zodat een aangepast programma aan de examencommissie
kan worden voorgelegd.

In het algemeen geldt dat:
• Voor vakken die vanaf studiejaar 2014/15 niet meer zijn opgenomen
in opleiding, studenten in 2014/15 nog twee maal de gelegenheid krijgen
het vak alsnog af te ronden.
• Voor vakken die eens in de twee jaar worden gedoceerd en in
studiejaar 2014/15 niet worden gedoceerd, studenten in 2014/15 nog één
maal de gelegenheid krijgen het vak alsnog af te ronden.

AANDACHTSPUNT VOOR STUDENTEN DIE IN 2013/14 ZIJN GESTART MET HUN
BACHELOROPLEIDING:
Met ingang van 2014/15 wordt het Bachelorcurriculum herzien, beginnend
met het B1-jaar. Dit betekent dat veel vakken in B1 in 2014/15
inhoudelijk en qua werkvorm dusdanig gewijzigd zijn, dat studenten die
in 2013/14 zijn gestart met hun opleiding, maar nog niet alle B1-vakken
hebben afgerond, ook met een overgangsregeling te maken hebben. De
studenten worden apart geïnformeerd over de overgangsregeling.

Voor onderstaande vakken is een overgangsregeling van toepassing. De
specifieke overgangsregeling per vak staat in de studiegids uitgewerkt.