Inleiding Inspanningsfysiologie

2019-2020

Doel vak

Doel van dit vak is het verkrijgen van kennis van de bouw en werking van
organen en orgaansystemen die een rol spelen bij het bewegen en de
energiehuishouding.
Na afloop van de cursus kan de student de belangrijkste onderdelen van
deze organen en orgaansystemen benoemen, de bouw en werking van deze
onderdelen benoemen en de werkingsmechanismen beschrijven. Daarnaast kan
de student deze kennis toepassen tijdens het meten van verschillende
variabelen tijdens rust en inspanning. Ten slotte is de student in staat
de uitkomsten van de metingen te interpreteren en te verwerken.

Inhoud vak

Tijdens de colleges wordt, na een inleiding, de bouw en de werking van
cellen en weefsels besproken, waarbij het accent zal liggen op
spierweefsel. Daarna wordt ingegaan op de bouw en de werking van de voor
het bewegen belangrijkste fysiologische systemen, zoals de bloedsomloop,
de ademhaling, het zenuwstelsel en de hormoonhuishouding. Daarbij wordt
zowel het functioneren tijdens rust als tijdens fysieke inspanning
besproken.
Bij de practica wordt de theoretische kennis verder uitgebreid en
toegepast bij het registreren van de stofwisseling in rust, het ECG en
de bloeddruk, de verschillende longvolumina en ademhalingsparameters, de
hartfrequentie tijdens fysieke inspanning, het lichamelijk
prestatievermogen, het dagelijkse energieverbruik en de dagelijkse
voedselopname.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges welke dienen ter verduidelijking van
de leerstof. Deze colleges zijn niet verplicht. Daarnaast volgt iedere
student een aantal werkgroepen en practica. Deze practica zijn verplicht
en worden in
groepen van ca. 10-15 personen uitgevoerd. De practica dienen ter
aanvulling op de collegestof en bieden bovendien de gelegenheid om de
kennis van de leerstof toe te passen en te verdiepen. Voorwaarde voor
deelname aan het practicum is dat de student voor elke bijeenkomst
steeds de betreffende stof in het boek en de cursushandleiding
bestudeerd heeft. Na elke practicumbijeenkomst wordt het practicum door
iedere student uitgewerkt aan de hand van een opdracht (inhoud en
tijdstip van inleveren volgens de richtlijnen in de cursushandleiding).
Het is niet toegestaan een practicumbijeenkomst bij te wonen indien de
opdracht van de vorige bijeenkomst nog niet is ingeleverd.

40 uur/ 20 hoorcolleges
12 uur/ 4 practica
20 uur / uitwerking, opdracht practicum
3 uur / tussentoets
3 uur/ eindtoets
90 uur / zelfstudie

Toetsvorm

De tentamenstof beslaat de hoofdstukken van het boek ("Exercise
Physiology: nutrition, energy, and human performance") zoals besproken
tijdens de hoorcolleges, de diverse
practica en de studiehandleiding.
Om deel te kunnen nemen aan het tentamen dient men aan de
practicumverplichtingen te hebben voldaan. Deze verplichtingen zijn:
alle practicumbijeenkomsten (actief) volgen, de bijbehorende opdrachten
(voldoende) maken.
Het tentamencijfer zal bestaan uit een gewogen gemiddelde van de tussen-
en de eindtoets. De tussentoets wordt halverwege de cursus gegeven.
Beide toetsen worden schriftelijk afgenomen en bestaan uit meerkeuze en
open
vragen.

Literatuur

De verplichte literatuur bestaat uit:
- W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch: Exercise Physiology: nutrition,
energy, and human performance , 8th edition (2014). International
edition.
- De cursushandleiding

Overige informatie

De practica zijn verplicht. Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk
als alle practicumbijeenkomsten zijn gevolgd en de betreffende
opdrachten zijn ingeleverd. Bij het eventuele missen van een
practicumbijeenkomst of opdracht met een geldige reden dient zo spoedig
mogelijk contact opgenomen te worden met de practicumbegeleiders voor
het plannen van een inhaalbijeenkomst.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode B_IF
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J.J. de Koning
Examinator dr. J.J. de Koning
Docenten dr. J.J. de Koning
drs. B.L. van Keeken
dr. H.L. Gerrits
prof. dr. H.A.M. Daanen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Practicum*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: