Hadith-wetenschappen

2019-2020

Doel vak

De student kan:
- de terminologie op het gebied van de hadithwetenschappen benoemen en
definiëren, uitleggen en toepassen.
- vergelijkingen maken tussen westerse historische methodologie en
Hadithmethodologie.
- de niet-islamitische en islamitische kritiek tegen de autoriteit van
de Soenna en de betrouwbaarheid van de Hadithmethodologie weergeven,
bediscussiëren en hierover argumenteren
- uitleg geven over de belangrijkste concepten van de principes van de
hadithwetenschappen [uṣūl al-ḥadīth].
- de inhoud van een aantal in het college behandelde Koran- en
Hadithteksten
weergeven en deze teksten analyseren en uitleggen volgens de methode van
de
Koran- en hadithwetenschappen.
- in hoofdlijnen iets vertellen over de hedendaagse discussies en
problematiek
van de hadith in de moderne tijd.
- de belangrijke Soenna-hadithliteratuur benoemen en hierover uitleg
geven.
- de hadiths classificeren en toeschrijven aan een bepaalde autoriteit
en deze classificeren.

Inhoud vak

Hadith-wetenschappen is een vervolg op en verdieping van Inleiding in de
Koran en Soenna. De inhoud wordt verdiept met meer aandacht voor:
hadithwetenschappen/methodologie,
terminologie van de hadithwetenschappen usul/mustalah al-hadith, en de
hedendaagse discussies over de autoriteit van de Soenna. Het gaat dus
om: geschiedenis van usul al-hadith, classificatie van de hadiths,
analyse van isnâd/sanad en matn, relatie tussen Koran en Soenna ,
deconstructie en beoordeling van een sanad, leeswijze van een sanad,
criteria van betrouwbaarheid van een overlevering/overleveraar,
aanvaardbaarheid en onaanvaardbaarheid van een hadith, aantasting van
een isnâd of matn, hadith commentaar (sharh) en methodes van takhrij
van een hadith.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers. Een klassieke bron-tekst (matn) van de hadithmethodologie wordt
uitgelegd en ganalyseerd; een aantal relevante artikelen,
boekhoofdstukken en hadith teksten worden behandeld. Er wordt aandacht
gegeven aan de interactieve deelname van de studenten. Vragen worden aan
het begin van het college beantwoord en besproken. Aan het eind van de
serie hoorcolleges wordt een werkstuk gepresenteerd, in werkgroep
besproken en beoordeeld.

Toetsvorm

schriftelijk tentamen (80%) + schrijfopdracht’ (20%)

Literatuur

Verplicht:
- Azami, M., Studies in Hadith Methodology and Literature, Indianapolis:
American Trust publications, 1977
- Brown J., "The rules of Matn criticism:There are no rules", Islamic
Law and Society 19 (2012), pp. 356-396 (Canvas)

Aanbevolen:
- Ibn Al-Salah, An Introduction to the Science of the Hadith, trans.
Dickinson E., Reading: Garnet Publishing Ltd, 2006
- Kamali M., A Textbook of Hadith Studies, Leicestershire: The Islamic
Foundation, 2009
- Maloush T., Early Hadith Literature and the Theory of Ignaz Goldziher,
Phd thesis, University of Edinburgh, 2000
- Siddiqi, M., Hadith for Beginners, New Delhi : Goodword Books, 2000
(VU Bibliotheek)

Overige informatie

Aanwezigheid 80%.

Aanbevolen voorkennis

Inleiding in de Koran Soenna, Arabisch V (n.v.t. voor minor studenten),
Geschiedenis van de Islam tot 1800 (n.v.t. voor minor studenten) .

Algemene informatie

Vakcode G_HADITHW
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. Y. Ellethy
Examinator dr. Y. Ellethy
Docenten dr. Y. Ellethy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: