Islam en Europese cultuur

2019-2020

Doel vak

De student:
• kent de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen
islamitische en westerse jurisprudentie;
• kan de wederzijdse beeldvorming van westerse en islamitische zijde
omtrent de positie van de islam in het Westen onderscheiden en kritisch
evalueren en zelf genuanceerde standpunten uitwerken waarbij rekening
wordt gehouden met beide perspectieven;
• is in staat bepaalde religieuze vraagstukken in de westerse context op
een kritische en wetenschappelijke manier te benaderen;
• is in staat jurisprudentie (Fiqh) toe te passen in de westerse
samenleving inzake bepaalde kwesties.

Inhoud vak

De module focust op de islamitische visies vanuit de fiqh ten aanzien
van kwesties waaromtrent moslims in het Westen een positie proberen te
bepalen. Het gaat over kwesties als Islamitische ethiek en
jurisprudentie, de geschiedenis van de islam en moslims in Europa; het
recht van minderheden (fiqh al-aqalliyat); Islam als
minderheidsgodsdienst: confrontatie en consensus; de westerse
beeldvorming over de Islam; afvalligheid binnen de Islam; de scheiding
tussen religie en staat; het ritueel slachten; de jihâd,
godsdienstvrijheid, Gelijkheid tussen man en vrouw in de islam, de
relatie tussen moslims en niet moslims in het westen. De
voorbeeldfunctie van Al Andalusië (Spanje) als ontmoetingsplaats voor
verschillende religies en culturen in het Westen komt eveneens aan de
orde.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsvorm

schrijfopdracht (20%), schriftelijk tentamen (80%)

Literatuur

Saeed, A., en Saeed H., Freedom of Religion: Apostacy in Islam.
Hampshire: Ashgate Publishing LTD., 2004;
Koningsveld, P.S. van, Sprekende over de Islam en de moderne tijd.
Utrecht: Prometheus, 1993, 9-33;
Fetzer, Joel S., en Soper, J. Christopher, Muslims and the State in
Britain, France and Germany. Cambridge: Cambridge University Press,
2005;
Roy, Oliver, De islam en de scheiding van kerk en staat. Amsterdam: Van
Gennep, 2006, 7-71;
Rutger De Reu, Jihadistische rekrutering in Europa. Gent: Universiteit
Gent, 2004-2005, 14-126;
Marzouk Aulad Abdellah, Burgers en barbaren: Over oorlog tussen recht en
macht, in: Rechtvaardige oorlog in de Klassieke islam, Amsterdam: Boom,
2007, 307-316.
Powerpoints.

Overige informatie

Als een derdejaars vak is deze module een vervolg op fiqh (islamitische
ethiek) modulen en behandelt usul al-fiqh kwesties van hoog niveau.
Aanwezigheid 80%.

Aanbevolen voorkennis

Usul al-Fiqh (G_USULUFIQH) en Arabisch.

Algemene informatie

Vakcode G_ISLEURCUL
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M. Aulad Abdellah
Examinator dr. M. Aulad Abdellah
Docenten ing. H. Quadir MA
dr. M. Aulad Abdellah

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: