Vak nog zonder naam

2019-2020

Doel vak

Kennismaking met de belangrijkste periodes en stromingen binnen de
West-Europese literatuur vanaf de Oudheid tot heden aan de hand van
klassiek geworden meesterwerken.

Inhoud vak

Elke week, dat wil zeggen vóór elk college, leest de student een
literair 'meesterwerk' met bijbehorende secundaire literatuur en
beantwoordt enkele leesvragen daarover. Deze moeten vóór het college
ingeleverd worden. Bij elke tekst gaan we in op de redenen waarom deze
als een meesterwerk wordt beschouwd: status in het literaire veld,
literaire prijzen, aandacht in wetenschappelijke studies, receptie. Soms
zal de docent naast het te lezen meesterwerk ook enkele fragmenten uit
andere canonieke teksten uit de betreffende periode/stroming bespreken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met discussie (1x3 uur per week), gedurende periode 1 en 2;
eigen presentatie van een literair meesterwerk in periode 3.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen aan het eind van periode 1 en periode 2.
Mondelinge presentatie aan het eind van periode 3. Het eindcijfer van
het tentamen aan het eind van periode 1 staat op zichzelf, de resultaten
van het schriftelijk tentamen aan het eind van periode 2 en van de
mondelinge presentatie aan het eind van periode 3 leiden tot één
eindcijfer, waarbij het tentamen voor 70% telt en de presentatie voor
30%.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Na een algemene inleiding over theoretische kwesties als periodisering,
classificering en canonvorming wordt een twaalftal teksten besproken.
Onderstaande lijst is nog niet volledig, omdat bij het publiceren van de
studiegids nog niet alle keuzes van de docenten voor een meesterwerk
bekend waren. De definitieve lijst zal zo snel mogelijk op Canvas bekend
worden gemaakt.
Lucretius (selectie uit zijn werk);
Tristan en Isolde;
Milton, Het paradijs verloren (Paradise Lost);
Defoe, Robinson Crusoe;
Hugo, De klokkenluider van de Notre Dame (Notre Dame de Paris);
Flaubert, Madame Bovary;
Oscar Wilde, Het portret van Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray);
Couperus, De stille kracht;
Michel Houellebecq, Onderworpen (Soumission).
De teksten mogen zowel in de oorspronkelijke taal als in vertaling
gelezen worden. De te lezen secundaire literatuur wordt via Canvas
bekend gemaakt.

Doelgroep

De minor staat open voor alle studenten.

Overige informatie

Deze module is een verplicht onderdeel van de minor 'Aan de slag met
literatuur'.
Daarnaast volgt de student de onderdelen 'Het boek: papier en digitaal',
'Schrijvershuisbezoeken' en 'Creative Writing' (alle drie 6
studiepunten).
Er is verplichte aanwezigheid (minimaal 80% aanwezigheid); het wekelijks
inleveren van de antwoorden op enkele leesvragen is eveneens verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG020
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.E. van Tooren
Examinator dr. M.J.E. van Tooren
Docenten prof. dr. F.M. Doorman
prof. dr. D.M. Oostdijk
prof. dr. J.H.C. Bel
dr. M.H. Koenen
dr. P.H. Moser
dr. M.J.E. van Tooren
dr. J.F. van der Meulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: