Angst en Depressie bij Kinderen en Adolescenten

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van de cursus kun je verschillende theoretische
ontwikkelingsmodellen rond angst en depressie beschrijven en uitleggen;
kun je stoornissen op het gebied van angst en depressie bij kinderen en
adolescenten herkennen en deze kennis toepassen; en heb je inzicht in de
werkingsmechanismen die ten grondslag liggen aan de bijbehorende
interventies.

Inhoud vak

Alle kinderen en pubers maken wel eens een periode mee waarin het minder
goed gaat en ze zich niet prettig voelen. Maar soms houdt deze periode
langer aan en gaat het gepaard met een sombere, prikkelbare stemming of
met gevoelens van angst en paniek die het dagelijks functioneren
beperken. In deze situaties is het belangrijk dat de problemen vroeg
gesignaleerd en behandeld worden, om negatieve uitkomsten voor de
jongere te beperken.
Deze cursus richt zich op het ontstaan, het herkennen en het kunnen
beschrijven van verschillende vormen van internaliserende problematiek
(zoals angst en depressie) bij kinderen en adolescenten. We bekijken
hierbij de bijbehorende werkingsmechanismen en risicofactoren die de
problematiek creëren en in stand houden, de invloed van de
veelvoorkomende vormen van comorbiditeit en de rol van de sociale
omgeving.
Tijdens de hoorcolleges en via de opdrachten besteden we uitgebreid
aandacht aan de DSM-criteria en de toepasbaarheid daarvan voor deze
leeftijdsgroep. Aan de hand van de meest recente onderzoeksgegevens over
angst en depressieproblematiek bij kinderen en adolescenten (0-24 jaar)
komen verschillende relevante ontwikkelingsaspecten aan de orde,
waaronder de invloed vanuit het gezin en de leeftijdsgenoten.
In de cursus is tevens oog voor de praktische
toepasbaarheid van de kennis met als doel de herkenbaarheid,
beïnvloedbaarheid en bespreekbaarheid van internaliserende
ontwikkelingsproblematiek te vergroten voor een (toekomstig) kinder- en
jeugdpsycholoog, schoolpsycholoog of beleidsmedewerker.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, opdrachten.

Toetsvorm

Het vak is met een voldoende afgesloten indien je aan de volgende
onderdelen hebt voldaan:
- vijf van de zeven weekopdrachten voldoende;
- tentamen (open vragen);
- 80% aanwezigheidsplicht bij de hoorcolleges (er mogen maximaal drie
hoorcolleges gemist worden).

Aan het eind van het studiejaar is een herkansingsmogelijkheid voor de
opdrachten en het tentamen. Om de opdrachten te kunnen herkansen moeten
minstens vier van de zeven weekopdrachten gedurende het vak worden
ingeleverd.

De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de
resultaten behaald zijn.

Literatuur

Zie Canvas.

Overige informatie

Een deel van de hoorcolleges wordt gegeven door gastdocenten uit de
klinische praktijk.

Algemene informatie

Vakcode P_BANDEKA
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. N.C. Lee
Examinator dr. N.C. Lee
Docenten dr. N.C. Lee
dr. D.J. Zevalkink
prof. dr. A.C. Huizink
dr. M. van Buuren

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: