Curriculumstudies

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van Curriculumstudies beschik je over kennis en inzicht
aangaande:
1. de belangrijkste wetenschappelijke en maatschappelijke opvattingen
over doelen, inhouden en methoden van onderwijs en van de verschillen en
overeenkomsten tussen die opvattingen.
2. De relatie tussen deze opvattingen en achterliggende mensvisies.
3. De manier waarop deze opvattingen meestal omgezet worden naar
onderwijsevaluatiemethoden.
4. de rol van verschillende partijen die betrokken zijn bij dit omzetten
van onderwijsopvattingen in onderwijspraktijk, zoals overheid, school,
leraren, leerlingen.
5. Empirische gegevens over de implementatie van curricula en de
effecten van curricula op het leren van leerlingen.

Na het volgen van Curriculumstudies ben je in staat om kennis en inzicht
toe te passen:
6. Je kunt de opgedane kennis over en inzicht in onderwijsopvattingen
toepassen op concrete voorbeelden, bv. voor het geven van een advies
over casussen die ontleend zijn aan de onderwijspraktijk.

Na het volgen van Curriculumstudies ben je in staat om een oordeel te
vormen:
7. Onderwijspraktijken beoordelen met behulp van wetenschappelijke
kennis en inzicht.
8. Standpunten van beleidsmakers en (pedagogische) professionals aan
kritische reflectie onderwerpen.
9. Eigen standpunten formuleren en onderbouwen met behulp van
wetenschappelijke kennis en inzicht.

Na het volgen van Curriculumstudies ben je in staat om te communiceren:
10. Je kunt in overeenstemming met de gangbare academische conventies
mondeling en schriftelijk rapporteren over een eigen onderzoek.

Inhoud vak

In de colleges bespreken we de belangrijkste opvattingen over doelen en
inhouden van onderwijs. Daarbij wordt steeds een relatie gelegd met de
achterliggende mensvisies. Daarnaast komen verschillende strategieën aan
de orde om deze opvattingen om te zetten in concrete doelen, inhouden en
onderwijs- en evaluatiemethoden. We stellen ook de vraag wie bij deze
ontwikkeling betrokken moeten zijn (de staat, advies- en
begeleidingsinstellingen, scholen, leraren, leerlingen, ouders). Ten
slotte onderzoeken we in hoeverre feitelijk gebruikte
onderwijsprogramma’s de achterliggende principes recht (kunnen) doen en
onder welke condities deze programma's effectief (kunnen) zijn. We
bespreken hierbij empirische gegevens omtrent de implementatie en
effecten van curricula op het leren van leerlingen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

'De toetsing bestaat uit een individueel paper en voldoende beoordeling
van 80% van de tussentijdse, wekelijkse opdrachten, die dienen ter
voorbereiding op het schrijven van het paper.
Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het paper, dit cijfer krijgen
studenten alleen indien ze voor 80% van de tussentijdse opdrachten een
voldoende beoordeling hebben gekregen van de tutor.

Literatuur

- Flinders, D.J., & Thornton, S.J. (Eds.) (2012). The curriculum studies
reader (4th edition). New York: Routledge. (hieruit circa 30%)
- Joseph, P.B. (eds.) (2011), Cultures of Curriculum (2nd Edition).
Mahwah: Erlbaum.
- Aanvullende artikelen (zie lijst op canvas)

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich via VUnet zelf in te tekenen voor alle onderwijsactiviteiten van dit vak.

Aanbevolen voorkennis

- Darling-Hammond, L. (2008). Powerful learning.
- Tharp, R.G., Estrada, P., Dalton, S.S., & Yamauchi, L.A. (2000).
Teaching Transformed. Achieving Excellence, Fairness, Inclusion, and
Harmony.

Algemene informatie

Vakcode P_BCURRIC
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. Dobber
Examinator dr. M. Dobber
Docenten F.M. van der Wilt MSc
dr. M. Dobber

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege