Emotie, Cognitie en Gedrag vanuit Klinisch Perspectief: deel 1

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen in deze cursus:
• Je leert emotie, cognitie en gedrag te benaderen vanuit een klinische,
neuropsychologische en ontwikkelingspsychologische invalshoek.
• Je kunt deze kennis toepassen tijdens praktische oefeningen in de
werkgroepen waarin je onderscheid leert maken tussen normale en
abnormale ontwikkeling van emoties, cognities en gedrag.
• Je gaat ervaring opdoen met het uitvoeren van een laag-intensief
therapieprotocol (Life Review) gericht op het beïnvloeden van cognities
en emoties en je beschrijft deze ervaringen in een paper.

Inhoud vak

Deze cursus behandelt emotie, cognitie en gedrag vanuit een klinisch,
neuropsychologisch en ontwikkelingsperspectief. Aan het eind van de
cursus kun je uitleggen hoe (stoornissen in) emotie, cognitie en gedrag
het psychologisch (dis)functioneren van een persoon verklaren en leer je
meer oog te krijgen voor deze factoren tijdens praktische oefeningen in
de werkgroepen. Hierbij gaan we uit van de assumptie dat psychologische
disfuncties ontstaan door een wisselwerking tussen risicofactoren (bijv.
lage socio-economische status), kwetsbaarheid van de persoon (bijv.
hersenletsel) en beschermende factoren (bijv. veilige gehechtheid). De
cursus besteedt aandacht aan de huidige theorieën en modellen rondom
emotie, cognitie en gedrag, waaronder de neurale ontwikkeling.
Verschillende levensfasen zullen aan bod komen om de ontwikkeling van
emotie, cognitie en gedrag te kunnen volgen, waaronder de baby- en
peutertijd, de kindertijd, adolescentie en volwassenheid. Per levensfase
worden belangrijke risicofactoren, kwetsbaarheden en beschermende
factoren in kaart gebracht die momenteel onderzocht worden in relatie
tot ‘normale’ en ‘abnormale’ emotie, cognities en gedragingen. Tevens ga
je oefenen met het uitvoeren van een laag-intensief therapieprotocol
(Life Review) en deze ervaringen beschrijven in een paper.

Deze preminor bestaat uit twee delen, die bij elkaar horen:
• In het eerste deel (periode 5) komt een verdieping van de basiskennis
uit de eerstejaarscursus Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
aan de orde tijdens de hoorcolleges en werkgroepen. Tevens ga je in deze
periode een laag-intensief therapieprotocol uitvoeren en in een verslag
beschrijven, dat je in de tweede periode inlevert. Je sluit periode 5 af
met een tentamen.
• In het tweede deel (periode 6) komen specifieke thema's (capita
selecta) aan de orde tijdens hoorcolleges en werkgroepen, waarbij
onderzoekers op het gebied van emotie, cognitie en gedrag hun meest
recente bevindingen
presenteren. Je sluit periode 6 af met een tentamen. Het eindcijfer van
deze periode betreft het cijfer voor het verslag (Life Review) en het
tentamen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, opdracht en tentamens.

Toetsvorm

Deel 1 van deze preminor cursus is succesvol afgesloten indien je een
voldoende hebt voor de volgende onderdelen:
• aanwezigheidsplicht (6 van de 7 werkgroepen) in periode 5;
• tentamen (MC-vragen) over de hoorcolleges en literatuur in periode 5.

Tijdens periode 5 (deel 1) krijg je in de eerste twee werkgroepen
training in de Life Review Methode en start je met de bijbehorende
opdracht (interviews en het schrijven van een verslag). Het verslag is
onderdeel van de toetsing in periode 6 (deel 2).

Deel 2 is afgerond door te hebben voldaan aan de eisen voor:
• de aanwezigheidsplicht (2 van de 3 werkgroepen) in periode 6;
• het tentamen (MC-vragen) over de hoorcolleges en literatuur in periode
6;
• de opdracht met een verslag over de life review methode.

Aan het eind van het studiejaar is er een herkansingsmogelijkheid voor
de opdracht en tentamens.

Literatuur

Zie Canvas.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zowel Emotie, Cognitie en Gedrag vanuit klinisch perspectief (ECG), deel 1, als ECG deel 2 te volgen om de preminor te halen. Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het vak, voor het hoorcollege en de eerste tentamengelegenheid via VUnet. Studenten kunnen zich niet zelf intekenen voor de werkgroepen, ze worden daar via Canvas vvoor ingedeeld. Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren begin februari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BEMCG_1
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D.J. Zevalkink
Examinator dr. D.J. Zevalkink
Docenten dr. D.J. Zevalkink
dr. L.M. de Wit
dr. N.M. van Atteveldt
dr. M. Luman
dr. J.M. Buil

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep