Emotie, Cognitie en Gedrag vanuit een Klinsiche perspectief: deel 2

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen in deze cursus:
• Je leert emotie, cognitie en gedrag te benaderen vanuit een klinische,
neuropsychologische en ontwikkelingspsychologische invalshoek.
• Je kunt deze kennis toepassen tijdens praktische oefeningen in de
werkgroepen waarin je onderscheid leert maken tussen normale en
abnormale ontwikkeling van emoties, cognities en gedrag.
• Je gaat ervaring opdoen met het uitvoeren van een laag-intensief
therapieprotocol (Life Review) gericht op het beïnvloeden van cognities
en emoties en je beschrijft deze ervaringen in een paper.

Inhoud vak

Deze cursus behandelt emotie, cognitie en gedrag vanuit een klinisch,
neuropsychologisch en ontwikkelingsperspectief. Aan het eind van de
cursus kun je uitleggen hoe (stoornissen in) emotie, cognitie en gedrag
het psychologisch (dis)functioneren van een persoon verklaren en leer je
meer oog te krijgen voor deze factoren tijdens praktische oefeningen in
de werkgroepen. Hierbij gaan we uit van de assumptie dat psychologische
disfuncties ontstaan door een wisselwerking tussen risicofactoren (bijv.
lage socio-economische status), kwetsbaarheid van de persoon (bijv.
hersenletsel) en beschermende factoren (bijv. veilige gehechtheid). De
cursus besteedt aandacht aan de huidige theorieën en modellen rondom
emotie, cognitie en gedrag, waaronder de neurale ontwikkeling.
Verschillende levensfasen zullen aan bod komen om de ontwikkeling van
emotie, cognitie en gedrag te kunnen volgen, waaronder de baby- en
peutertijd, de kindertijd, adolescentie en volwassenheid. Per levensfase
worden belangrijke risicofactoren, kwetsbaarheden en beschermende
factoren in kaart gebracht die momenteel onderzocht worden in relatie
tot ‘normale’ en ‘abnormale’ emotie, cognities en gedragingen. Tevens ga
je oefenen met het uitvoeren van een laag-intensief therapieprotocol
(Life Review) en deze ervaringen beschrijven in een paper.

Deze preminor bestaat uit twee delen, die bij elkaar horen, waarbij het
eerste deel is gestart in periode 5.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, opdracht en tentamens.

Toetsvorm

Deel 1 van deze preminor cursus is succesvol afgesloten indien je een
voldoende hebt voor de volgende onderdelen:
• aanwezigheidsplicht (6 van de 7 werkgroepen) in periode 5;
• tentamen (MC-vragen) over de hoorcolleges en literatuur in periode 5.
Tijdens periode 5 (deel 1) krijg je in de eerste twee werkgroepen
training in de Life Review Methode en start je met de bijbehorende
opdracht (interviews en het schrijven van een verslag). Het verslag is
onderdeel van de toetsing in periode 6 (deel 2).

Deel 2 is afgerond door te hebben voldaan aan de eisen voor:
• de aanwezigheidsplicht (2 van de 3 werkgroepen) in periode 6;
• het tentamen (MC-vragen) over de hoorcolleges en literatuur in periode
6;
• de opdracht met een verslag over de life review methode.

Aan het eind van het studiejaar is er een herkansingsmogelijkheid voor
de opdracht en tentamens.

Literatuur

Zie Canvas.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zowel Emotie, Cognitie en Gedrag vanuit klinisch perspectief (ECG), deel 1, als ECG deel 2 te volgen om de preminor te halen. Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren begin februari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BEMCG_2
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D.J. Zevalkink
Examinator dr. D.J. Zevalkink
Docenten dr. L.M. de Wit
dr. D.J. Zevalkink
dr. A.M. Kleiboer
dr. M.B.J. Toffolo MSc
prof. dr. E.J.A. Scherder
prof. dr. A.C. Krabbendam
dr. J. Maas

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep