Inleiding Psychologie en Pedagogiek met verdieping in Gewetensontwikkeling

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht
De student heeft kennis van en inzicht in:
- centrale begrippen in de psychologie en pedagogiek, die van belang
zijn voor onderzoek naar en de praktijk van de forensische
gedragswetenschappen
- de manifestatie en het beloop van antisociaal gedrag vanuit
psychologisch perspectief
- invloed van kindfactoren en relationele factoren op de ontwikkeling
van antisociaal gedrag
- culturele en maatschappelijke invloeden op de ontwikkeling van
antisociaal gedrag

Oordeelsvorming
De student kan relevante theoretische en empirisch teksten uit de
psychologie en pedagogiek met een kritische houding lezen en beoordelen

Toepassing
De student is in staat verworven kennis toe te passen op een casus en
daarbij de belangrijkste elementen te benoemen alsook relaties
daartussen uit te leggen

Leervaardigheden
De student is in staat om zelfstandig de psychologische en pedagogische
literatuur te bestuderen en reproduceren.

Inhoud vak

In dit vak staat een groep kinderen/jongeren centraal waar criminologen,
orthopedagogen, klinisch ontwikkelingspsychologen en juristen op het
terrein van familie- en jeugdrecht zich mee bezig houden, namelijk
kinderen en jongeren die de samenleving zorgen baren vanwege hun
antisociale gedrag. In dit vak leer je begrijpen hoe de ontwikkeling van
het kind richting antisociaal gedrag verloopt. Diverse antwoorden op die
vraag komen tijdens deze cursus aan bod, zoals de invloed van gezinnen
en dysfunctionele opvoedingssituaties, de omgang met leeftijdsgenoten,
maar ook factoren binnen het kind en uit hun leefomgeving. Daarnaast
leer je hoe het (complexe) samenspel van deze factoren de ontwikkeling
van antisociaal gedrag kunnen verklaren.
Aan het einde van deze cursus kun je je kennis over de ontwikkeling van
antisociaal gedrag toepassen op praktijkcasussen. Je kunt een
inhoudelijk onderbouwde uitspraak doen over het risico dat een jongere
(uit een casus) loopt op (verdere) ontwikkeling van antisociale
gedragingen. Ook heb je inzicht in de kracht en zwaktes van de
empirische kennis op het gebied van antisociale ontwikkeling in het doen
van uitspraken over de risicostatus van individuen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Het vak wordt afgesloten met een tentamen bestaande uit meerkeuze vragen
en een open vraag over een casus.

Literatuur

wordt nader bekend gemaakt op Canvas

Algemene informatie

Vakcode P_BINPPGO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. P.A.C. van Lier
Examinator prof. dr. P.A.C. van Lier
Docenten dr. T. Olthof
prof. dr. P.A.C. van Lier

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: