Klinisch werkveld en interventiemethoden

2019-2020

Doel vak

Aan het eind van de cursus heb je een overzicht gekregen in de wijze
waarop de Nederlandse ggz georganiseerd is; weet je wat de meest
belangrijke interventiemethoden zijn voor uiteenlopende doelgroepen;
weet je welke behandelaspecten (o.a. intensiteit, ‘common factors’,
stepped care) relevant zijn; begrijp je welke de randvoorwaarden nodig
zijn binnen de GGZ (o.a. richtlijnontwikkeling, beroepscode,
kwaliteitsbewaking); en heb je inzicht in de verschillende beroepen in
de ggz en de opleidingen hiertoe.

Inhoud vak

Tijdens de 14 hoorcolleges zullen verschillende docenten van de secties
klinische-, klinische neuro- en ontwikkelingspsychologie vertellen over:
de belangrijkste (evidence-based) behandelmethoden in de GGZ (voor
diverse doelgroepen), de wijze waarop de GGZ georganiseerd is en diverse
randvoorwaarden voor het werken in de GGZ. Bij dit laatste kan gedacht
worden aan juridische en ethische aspecten, aan richtlijnen en aan het
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. Zowel de zorg voor
jeugd, volwassenen als ouderen zal besproken worden. Aan het eind van de
cursus zal op verschillende beroepsvelden ingezoomd worden, bijvoorbeeld
die van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ), de
GZ-psycholoog en medisch psychologen.
Er spelen op dit moment in de GGZ meerdere discussies over hoe patiënten
zo optimaal mogelijk behandeld kunnen worden. Als toekomstig psycholoog
is het van belang dat je de argumenten rond deze discussies kent en je
hierover een mening vormt. We vragen iedere student dan ook om een paper
te schrijven over één van deze onderwerpen waarover discussies bestaan.

Onderwijsvorm

14 hoorcolleges. Tijdens de hoorcolleges zal ook nader uitleg worden
gegeven over de paper die geschreven dient te worden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen. Het tentamen telt voor 75% mee in
het eindcijfer.
Daarnaast moet een paper geschreven worden. Dit paper telt voor 25% mee
in het eindcijfer. Beide cijfers moeten voldoende zijn (5.5 of hoger).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas

Aanbevolen voorkennis

Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie (B1) en Neuropsychologie
(B2).

Algemene informatie

Vakcode P_BKLWINT
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. A. van Straten
Examinator prof. dr. A. van Straten
Docenten dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep