Meten en Diagnostiek 2

2019-2020

Doel vak

Na afloop van het vak Meten en diagnostiek zullen studenten zowel
theoretische als praktische kennis hebben over het meten in de
psychologie en de pedagogie. Deze kennis heeft betrekking op
* klassieke test-theoretische definitie van betrouwbaarheid, de methodes
om betrouwbaarheid te onderzoeken.
* het begrip validiteit, de methodes om validiteit te onderzoeken,
* het begrip dimensionaliteit, de methode om dimensionaliteit te
onderzoeken middels factor analyse
* de moderne test theorie (oftewel item respons theorie)),
* de begrippen test bias en predictie bias, de methodes om bias te
onderzoeken
* evaluatie van individuele test scores en het gebruik hiervan in
diagnostiek

Inhoud vak

Tijdens de cursus Meten en Diagnostiek 2 komen de volgende thema's aan
bod. 1) Het concept meten in de psychologie: hoe kunnen we variabelen
meten die we niet direct kunnen observeren (zoals intelligentie of
persoonlijkheidstrekken), wat zijn de basis eisen waaraan metingen
moeten voldoen? 2) Het concept betrouwbaarheid, gebaseerd op klassieke
test theorie: wat is betrouwbaarheid, hoe wordt het gedefinieerd, hoe
kan betrouwbaarheid worden onderzocht, wat is de relevantie van
betrouwbaarheid voor de interpretatie van individuele test scores (bijv.
bij het stellen van een diagnose)? 3) Het concept dimensionaliteit en de
rol van factoranalyse: hoe kunnen we middels factoranalyse vaststellen
of een psychologische test één of meer variabelen meet? 4) Het concept
van validiteit. Hoe kunnen we aannemelijk maken dat een psychologische
test meet wat we beogen te meten? 5) De concepten predictiebias en
meetbias: Hoe stellen we vast dat een selectie procedure gebaseerd op
psychologische test scores eerlijk is? Hoe stellen we vast dat een
psychologische test hetzelde contruct meet in verschillen groepen?
6) Het concept van moderne test theorie (oftewel
item-respons theorie): wat is moderne test theorie, hoe verhoudt het
zich tot klassieke test theorie?

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkgroepen o.l.v. tutoren.

Toetsvorm

Toetsvorm is een tentamen (multiple choice vragen) en 2 opdrachten. De
opdrachten bestaat uit een verslag gebaseerd op zelf in SPSS uit te
voeren van psychometrische analyses. Ieder opdracht kan éénmaal herzien
worden op grond van de verkregen feedback.

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het
tentamen (60%) en het cijfer voor de opdrachten (40%). Om voor dit vak
te slagen moet je de werkgroepen hebben bijgewoond en voor beide
onderdelen een voldoende halen, dwz. tenminste een 5.5 voor het
tentamen, en een 5.5 voor zowel opdracht 1 als opdracht 2.

Deelcijfers (examen en eindopdrachten) blijven geldig in de jaren na
afloop van de cursus.

Vereiste voorkennis

Voorkennis: de cursus Statistiek I en alles uit de cursus Meten en
Diagnostiek I

Literatuur

- Psychometrics: An introduction 3rd edition R. Micheal Furr.
Publisher: SAGE Publications, Inc; Third edition (December 27, 2017)
ISBN-10: 1506339867
ISBN-13: 978-1506339863
verkrijgbaar bij de VU boekhandel.
- Werkboek Meten en diagnostiek 2 via Canvas

Overige informatie

Dit vak is een voorwaarde voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek.
Dit vak kan meetellen voor de registratie-eisen NVO.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor dit vak, de hoorcolelges, de werkgroep en het tentamen via VUnet.

Aanbevolen voorkennis

correlatie en lineaire regressie analyse

Algemene informatie

Vakcode P_BMETDIA_2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. C.V. Dolan
Examinator prof. dr. C.V. Dolan
Docenten prof. dr. C.V. Dolan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege