Statistiek 3 voor de klinische leerlijn

2019-2020

Doel vak

Het doel van Statistiek 3 voor de klinische leerlijn is tweeledig: 1)
studenten leren statistische analyses uit te voeren om zelfstandig
psychologische vraagstukken te kunnen beantwoorden, en 2) studenten
leren statistische analyses te begrijpen om academische kennis over
psychologische vraagstukken op waarde te kunnen schatten.

Tijdens Statistiek 3 leren studenten hypothesen te onderzoeken waarin
meerdere variabelen gelijktijdig of gezamenlijk een rol spelen. Het gaat
om de toepassing van modellen waarbij één of meerdere responsvariabelen
worden voorspeld op basis van één of meerdere verklarende variabelen. De
responsvariabele(n) kunnen kwantitatief of categorisch zijn en er kan
sprake zijn van herhaalde metingen van de responsvariabele.

In Statistiek 3 voor de klinische leerlijn komen statistische
analysetechnieken aan bod die veelgebruikt worden in de klinische
psychologie. Het gaat om technieken geschikt voor zowel
niet-experimenteel onderzoek (bv. longitudinale cohortstudies) als
experimenteel onderzoek (bv. interventie-studies).

Inhoud vak

Na een korte herhaling van Statistiek 1 en 2 (regressie- en
variantiemodellen), worden de volgende modellen behandeld: lineaire
modellen waarin complexere multivariate relaties opgenomen zijn
(mediatie en moderatie), modellen voor categorische responsvariabelen
(binaire en ordinale/ multinomiale regressie) en modellen voor herhaalde
metingen (herhaalde metingen ANOVA, ‘linear mixed models’). Deze
modellen worden toegepast op bestaande datasets en artikelen. De nadruk
ligt op het vertalen van een onderzoeksvraag in een model, het
statistisch toetsen van het model middels een data analyse en het
vertalen van de uitkomsten in het licht van de vraagstelling. Analyses
worden uitgevoerd in SPSS.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2x per week)
Werkgroepen (1x per week)

Toetsvorm

Tentamen – toetst de theoretische kennis behandeld in Agresti & Finaly
(2009/2014), Warner (2012) en tijdens de hoorcolleges en telt voor 50 %
mee voor het eindcijfer

Eindopdracht – toetst inzicht in en beheersing van de vaardigheden
behandeld in de oefen-, inleveropdrachten en tijdens de werkgroepen en
telt voor 50% mee voor het eindcijfer.

Vereiste voorkennis

Er zijn geen formele voorwaarden, maar zonder Statistiek 1 en 2 is
Statistiek 3 moeilijk te volgen.

Literatuur

Literatuur:

Warner, R. M. (2013). Applied Statistics: From Bivariate Through
Multivariate Techniques. SAGE Publications, Inc.

Aanvullend wordt er verwezen naar de gebruikte literatuur in Statistiek
1 en 2

Overige informatie

De deelcijfers (tentamen en eindopdracht) zijn ook geldig in het
volgende jaar. Dit geldt in 2017-18 ook voor deelcijfers behaald in
2016-17.

Algemene informatie

Vakcode P_BSTAT3KL
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. C.P.B.J. van Klaveren
Examinator dr. C.P.B.J. van Klaveren
Docenten dr. C.P.B.J. van Klaveren
prof. dr. M. Meeter

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege