Statistiek 3, Leerlijn Sociale en Organisatiepsychologie

2019-2020

Doel vak

Het doel van Statistiek 3 voor de leerlijn Sociale &
Organisatie-Pyschologie (SOP) is tweeledig: 1) studenten leren
statistische
analyses uit te voeren om zelfstandig psychologische vraagstukken te
kunnen
beantwoorden, en 2) studenten leren statistische analyses te begrijpen
om academische kennis over psychologische vraagstukken op waarde te
kunnen schatten.

Tijdens Statistiek 3 leren studenten hypothesen te onderzoeken waarin
meerdere variabelen gelijktijdig of gezamenlijk een rol spelen. Het gaat
om de toepassing van modellen waarbij één of meerdere responsvariabelen
worden voorspeld op basis van één of meerdere verklarende variabelen. De
responsvariabele(n) kunnen kwantitatief of categorisch zijn en er kan
sprake zijn van herhaalde metingen van de responsvariabele.

In Statistiek 3 voor de leerlijn SOP komen statistische
analysetechnieken aan bod die veelgebruikt worden bij sociaal-, arbeid-
en organisatie-onderzoek. Het gaat om technieken geschikt voor zowel
niet-experimenteel onderzoek (bv. longitudinale cohortstudies) als
experimenteel onderzoek (bv. interventie-studies).

Inhoud vak

Na een korte herhaling van Statistiek 1 en 2 (regressie- en
variantiemodellen), worden lineaire modellen behandeld waarin complexere
multivariate relaties opgenomen zijn (bijvoorbeeld mediatie en
moderatie) en modellen voor herhaalde metingen. Deze modellen worden
toegepast op
datasets zoveel mogelijk ontleend aan bestaand sociaalpsychologisch en
arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek. De nadruk ligt op het
vertalen van een onderzoeksvraag in een model, het statistisch toetsen
van het model middels een data-analyse en het vertalen van de uitkomsten
in het licht van de vraagstelling. Analyses worden uitgevoerd in SPSS.
Daarnaast oefenen studenten met het leren begrijpen van deze en
aanverwante technieken door het analyseren van (delen van) artikelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (per week 2x)
Werkcolleges (per week 1x)

Toetsvorm

Tentamen – toetst de theoretische kennis behandeld in Agresti & Finaly
(2009/2014/2018), Warner (2012) en tijdens de hoorcolleges en telt voor
50 %
mee voor het eindcijfer. Een deel van de tentamenvragen heeft betrekking
op de stof uit Statistiek 1 en 2.

Eindopdracht – toetst inzicht in en beheersing van de vaardigheden
behandeld in de oefen-, inleveropdrachten en tijdens de werkgroepen en
telt voor 50% mee voor het eindcijfer.

Literatuur

Warner, R. M. (2013). Applied statistics: from bivariate through
multivariate techniques: from bivariate through multivariate techniques.
2nd Edition. Sage. Chicago ISBN: 9781412991346

Verder wordt gebruik gemaakt van de gebruikte literatuur in Statistiek 1
en 2.

Overige informatie

Studielasturen:
24 uur hoorcolleges
12 uur werkcolleges
38 uur literatuur
36 uur opdrachten
58 uur tentamen

Aanbevolen voorkennis

Er zijn geen formele voorwaarden, maar zonder Statistiek 1 en 2 is
Statistiek 3 moeilijk met succes te volgen.

Algemene informatie

Vakcode P_BSTAT3SOP
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I. Cornelisz
Examinator dr. I. Cornelisz
Docenten dr. I. Cornelisz

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege