Statistiek 1

2019-2020

Doel vak

Tijdens Statistiek 1 leer je niet alleen de belangrijkste statistische
begrippen en formules zoals die door psychologen en pedagogen worden
gebruikt, maar ook hoe deze worden toegepast.

Inhoud vak

Naast de al bekende begrippen, populatie en steekproef, gemiddelde,
variantie en correlatie (uit Methodologie 1), komen onder andere aan
bod: variabele, kans, frequentieverdeling, afhankelijke en
onafhankelijke gebeurtenissen. Ook het rekenen met kansen behoort tot de
stof. Er wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe je op grond van
een steekproef iets kunt zeggen over de populatie, met andere woorden
hoe je betrouwbaarheidsintervallen berekent en hoe je statistisch
toetst. Je leert zo onder andere wat significantie en
onderscheidingvermogen betekenen en wat de omvang van de steekproef en
de grootte van verschillen en relaties er daarbij toe doen. Je leert de
formule van de t-toets en chikwadraattoets en wanneer die worden
toegepast. Tot slot leer je wat enkelvoudige regressie is en hoe deze
techniek wordt gebruikt om psychologische en pedagogische vragen te
beantwoorden.

Tijdens de parallel lopende werkgroepen maak je oefeningen ter
verdieping van de stof, door onder andere te rekenen met een dataset die
is gebaseerd op antwoorden van alle eerstejaars. Je maakt gebruik van
SPSS en rapporteert resultaten in APA-stijl.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges met opdrachten, digitale ondersteuning.
Contacturen: 168 (28 hoorcollege, 14 werkcollege, 3 tentamen, 123
zelfstudie).

Toetsvorm

- Tentamen (meerkeuze vragen, 60%)
- Eindopdracht (40%).
- Aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges.

De deelcijfers (tentamen en eindopdracht) zijn ook geldig in de
daaropvolgende jaren.

Literatuur

Verplicht:
- Alan Agresti (& Barbara Finlay) (2014/2018). Statistical Methods For
The
Social Sciences 5th (or 4th) edition. Pearson Education International.
- Starreveld, P.A. (2012/2018). Verslaglegging van psychologisch
onderzoek. (3e/4e editie) Amsterdam: Boom Uitgevers
- Werkboek Statistiek 1 via Canvas

Aangeraden:
- Pallant J. SPSS Survival Manual (2013, 2016) McGraw Hill
- Computerprogramma SPSS verkrijgbaar via Surf.

Overige informatie

Colleges en werkgroepen in het Engels of colleges en werkgroepen in het
Nederlands afhankelijk van de gekozen studievariant.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten moeten zich inschrijven voor de werkgroepen, colleges en het tentamen via VUnet.Dit is mogelijk vanaf 3 september.

Algemene informatie

Vakcode P_BSTATIS_1
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I. Cornelisz
Examinator dr. I. Cornelisz
Docenten dr. I. Cornelisz

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege