Statistiek 2

2019-2020

Doel vak

1. Je kunt benoemen en uitleggen hoe lineaire regressiemodellen
(enkelvoudig, meervoudig, en met interactie) en variantiemodellen
(eenwegs, tweewegs en ANCOVA) gespecificeerd, geschat en getoetst
worden.
2. Je kunt opnoemen welke assumpties horen bij regressie- en
variantiemodellen, en laten zien hoe schending van assumpties
gecontroleerd kan worden.
3. Je kunt psychologische en pedagogische problemen waarbij drie of meer
variabelen een rol spelen omzetten in hypothesen die middels een
regressie- of variantieanalyse getoetst kunnen worden.
4. Je kunt een analyseplan opstellen waarin regressie- en
variantieanalyses voorgesteld worden, en dit plan uitvoeren in SPSS op
een gegeven empirische dataset.
5. Je kunt over de uitkomsten van de uitgevoerde regressie- en
variantieanalyses rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk
verslag.

Inhoud vak

Tijdens statistiek 1 heb je geleerd hoe je verschillen tussen twee
groepen of relaties tussen twee variabelen grafisch afbeeldt, berekent,
van betrouwbaarheidsintervallen voorziet of toetst. Tijdens Statistiek 2
breid je deze kennis uit. Je leert hoe je meerdere groepen onderling
vergelijkt en hoe je de relaties tussen drie of meer variabelen kunt
analyseren. Bovendien leer je wat wordt verstaan onder het maken van
modellen. Tijdens de parallelle werkgroepen analyseer je datasets en
leer je hoe je de statistische methode beschrijft, resultaten weergeeft
en conclusies formuleert. Je maakt zelfstandig sommen in een digitale
leeromgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, digitale ondersteuning.
Contacturen: 168 (28 hoorcollege, 14 werkgroep, 3 tentamen, 123
zelfstudie)

Toetsvorm

- Tentamen en eindopdracht. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde
van het cijfer voor het tentamen (60%) en het cijfer voor de
eindopdracht (40%). Zowel het tentamen als de eindopdracht moeten
voldoende zijn (minimaal 5,5).
- Aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges.

Het cijfer voor het tentamen en de eindopdracht (deelcijfers) blijven
geldig in daaropvolgende studiejaren.

Bij het voldoende halen van de eindopdracht in een voorgaand jaar is
deelname
aan de werkgroepen niet nodig. Ook is, als aan de aanwezigheidsplicht
voldaan is in een voorgaand jaar, deelname aan werkgroepen niet nodig.
Wel geldt: als een student zich inschrijft voor een werkgroep, is
voldoende aanwezigheid en actieve deelname verplicht.

Literatuur

Zelfde boeken als bij Statistiek 1:
- Agresti, Alan & Finlay, Barbara (2009). Statistical Methods For The
Social Sciences. Pearson Education. International. (verkrijgbaar via de
VU-boekhandel met code voor toegang tot MyStatLab met opgaven en
oefeningen).
- Werkboek Statistiek 2 via Canvas.
- Pallant, Julie (2013). SPSS Survival Manual. Open University Press
- Computerprogramma SPSS verkrijgbaar via Surf.
- Starreveld, P.A. (2018). Reporting on psychological research. Boom
uitgevers, Amsterdam. (of Nederlands uitgave: Verslaglegging van
psychologisch onderzoek.)

Afwijkende intekenprocedure

Studenten tekenen zichzelf in voor het vak, hoorcolleges, werkgroepen en tentamen.

Algemene informatie

Vakcode P_BSTATIS_2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.H.M. de Moor
Examinator dr. M.H.M. de Moor
Docenten dr. M.H.M. de Moor

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege