B-these Klinische Leerlijn

2019-2020

Doel vak

Onder begeleiding een empirisch onderzoek over een psychologisch
onderwerp uitvoeren door middel van het verzamelen en analyseren van
onderzoeksgegevens en hiervan verslag te leggen.

Inhoud vak

De B-these Klinische Leerlijn kent drie varianten: Klinische
Ontwikkelingspsychologie, Klinische Neuropsychologie en Klinische
Psychologie. De inhoud van de B-these ligt op het onderzoeksterrein van
de gekozen variant. Tijdens de B-these zal je van begin tot eind
betrokken zijn bij een onderzoek. Je zal een onderzoeksvoorstel
schrijven, zelfstandig data verzamelen en analyseren, en als laatste
stap dit alles
rapporteren in je B-these.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en individuele feedback van de docent op conceptversies van
(delen van) de B-these. Daarnaast zijn er vrijblijvende hoorcolleges
gefocust op het schrijfproces, geven student elkaar peerfeedback en
dienen de bevindingen gepresenteerd te worden.

Toetsvorm

De B-these komt qua vormgeving overeen met een wetenschappelijk artikel
en bevat de volgende onderdelen: Nederlandse samenvatting (maximaal 200
woorden), inleiding, methode, resultaten, discussie en literatuurlijst.
De B-these moet voldoen aan de richtlijnen van de American Psychological
Association (APA).

De inhoudelijke beoordeling van de B-these (80%) vormt tezamen met de
beoordeling van de werkhouding van de student (20%) het eindcijfer.
Beide onderdelen dienen met een voldoende (5.5) te zijn afgerond.

Vereiste voorkennis

Om te kunnen intekenen en deel te nemen aan de B-these dienen alle
vakken uit het eerste jaar van de Bachelor Psychologie gehaald te zijn.

Literatuur

Aanbevolen literatuur:
- Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth
Edition. American Psychological Association (2009).
- Burton, Lorelle J. (2010). An interactive approach to writing essays
and research reports in Psychology.Wiley (3rd edition).
- Pallant, J.(2013). SPSS Survival Manual. Open University Press
- APA-tutorial: http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm

Afwijkende intekenprocedure

Studenten tekenen zich in voor de verschillende varianten en het hoorcollege. Intekenen voor specifieke onderzoeksprojecten en presentaties gebeurt via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BTHESEKLI
Studiepunten 12 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S.D.S. Noordermeer
Examinator dr. S.D.S. Noordermeer
Docenten dr. S.D.S. Noordermeer
dr. E. Driessen
dr. S.M. Begeer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.