Civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch perspectief

2019-2020

Doel vak

Het primaire leerdoel van dit vak is:
Het kunnen analyseren van een casus vanuit zowel juridisch als
gedragswetenschappelijk perspectief.
- Je kunt analyseren welke vraagstukken, zowel vanuit juridisch als
gedragswetenschappelijk perspectief, moeten worden beantwoord bij een
civielrechtelijke casus.

Dit leerdoel wordt ondersteund door de volgende subdoelen:
1. Het kennen en kunnen omschrijven van civielrechtelijke maatregelen
die mogelijk zijn indien sprake is van conflicten tussen de ouders of
indien moet worden ingegrepen vanwege problematiek van de ouders of het
kind.
- Je bent ervan op de hoogte welke instanties een rol kunnen spelen en
aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, voordat bepaalde
civielrechtelijke interventies kunnen worden toegepast.

2. Het kunnen analyseren van de gezinscontext, het kunnen herkennen en
classificeren van problemen vanuit ouders en kinderen en het kunnen
omschrijven van verschillende visies voor gedragsverandering en
hulpverlening, zodanig dat vraagstukken kunnen worden geanalyseerd en
beoordeeld.
- Je hebt inzicht in de problematiek waarmee zowel het kind als de
ouders te maken kunnen hebben, wat de gevolgen daarvan zijn voor de
ontwikkeling van het kind en de opvoedingsrelatie en je weet welke
invloed civielrechtelijke maatregelen daarop kunnen hebben.

De nadruk ligt op de eindtermen: 1, 5, 9, 12.

Inhoud vak

Het vak ‘Civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch
perspectief’ richt zich op drie thema’s:
1) civielrechtelijk ingrijpen vanwege conflicten tussen de ouders;
2) ingrijpen vanwege problematiek van de ouders; en
3) ingrijpen vanwege problematiek van het kind.

Na het volgen van dit vak ben je op de hoogte van het juridisch kader
voor het civielrechtelijk ingrijpen in gezinnen, van de redenen van
ingrijpen en van de invloed die het al dan niet ingrijpen heeft op
betrokkenen, zowel op de korte als de langere termijn. Aan de orde komen
onderwerpen zoals internationale kinderontvoering, echtscheiding en
mediation, kinderbeschermingsmaatregelen, kindermishandeling,
behandeling in gezinspsychiatrische klinieken en de problematiek van
ouders met een verstandelijke beperking.

De colleges worden verzorgd door diverse (gast)docenten uit de
wetenschap en de praktijk. Het doel van de cursus is om inzicht te
krijgen in het civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en
gedragswetenschappelijk perspectief en te leren hoe deze twee
disciplines samenkomen.

Bij dit vak is veel aandacht voor Law in Action. Gezinnen met problemen
staan centraal, het vak is multidisciplinair en 'de praktijk' speelt bij
dit vak door middel van de inzet van gastdocenten, een rollenspel en
onderwijsmateriaal dat afkomstig is uit de praktijk (bijvoorbeeld
bewerkte gedeelten uit kinderbeschermingsrapportages) een grote rol.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de
hoorcolleges wordt een onderwerp vanuit juridisch en/of
gedragswetenschappelijk perspectief belicht door docenten en door
praktijkjuristen/gedragswetenschappers, zodat inzicht wordt verkregen in
de samenwerking tussen juristen en gedragswetenschappers in de praktijk.
Tijdens de werkgroepen wordt de collegestof uitgediept aan de hand
theoretische vragen en vragen naar aanleiding van een casus. Tevens
wordt een rollenspel gespeeld en is er aandacht voor interventies.

Toetsvorm

Tentamen met multiple choice vragen en open vragen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Dit vak is een onderdeel van de interfacultaire minor Gezin, recht en
forensische gedragswetenschappen.
De minor staat ook open voor bijvakkers en contractanten.

Afwijkende intekenprocedure

Maximaal 80 studenten kunnen deelnemen aan deze minor waarvan dit vak een onderdeel is. VOL = VOL

Algemene informatie

Vakcode R_CIvanJPP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Examinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Docenten mr. G.C.A.M. Ruitenberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: