Inleiding in familierecht met verdieping in de rechten van het kind

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen introductie in familierecht week 1 t/m 3
De student heeft kennis van en inzicht in het Nederlandse rechtssysteem
en de plaats van het familie- en jeugdrecht daarin, alsmede de
basisbegrippen en voornaamste instituten van het familie- en jeugdrecht.

Leerdoelen verdieping in de rechten van het kind week 4 t/m 7
De student verwerft kennis van en inzicht in onder andere de centrale
begrippen op het gebied van de rechten van het kind, de realisatie van
kinderrechten in de praktijk; de manier waarop internationaalrechtelijke
bepalingen inzake kinderrechten in het nationale recht doorwerken; hoe
het kind dat te maken heeft met het strafrecht wordt beschermd, en de
rechtsbegrippen en instrumenten die van toepassing zijn op een kind dat
onderwerp is van een kinderbeschermingsmaatregel.

Inhoud vak

In het familie- en jeugdrecht hebben juristen en gedragswetenschappers
ieder een duidelijke taak die er in gezamenlijkheid op gericht is het
belang van het kind en andere gezinsleden zo optimaal mogelijk te
dienen. Zij werken daartoe samen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid,
met hun eigen kennis en kunde. Voor beide groepen van professionals is
het echter wenselijk om niet alleen een basale kennis te hebben van
elkaars discipline, maar ook om het gangbare vertoog in die disciplines
te begrijpen. In de minor wordt daarom gestart met een korte introductie
in het familie- en jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. In het tweede
gedeelte van het vak wordt ingezoomd op de rechten van kinderen.
Sinds de inwerkingtreding van het Internationaal verdrag inzake de
Rechten van het Kind (IVRK) is het belang van en de belangstelling
voor de rechten van het kind exponentieel toegenomen. Zowel juristen als
sociale wetenschappers moeten in staat zijn om de bronnen van
kinderrechten aan te boren en de kinderrechten in de dagelijkse praktijk
toe te passen.

Het eerste gedeelte van het vak (3 weken) bestaat uit een algemene
inleiding in familie- en jeugdrecht, het jeugdstrafrecht alsmede de taal
en de basisbegrippen die door de juristen worden gehanteerd. Voor de
juristen biedt dit de mogelijkheid om hun kennis op dit punt op te
frissen en te actualiseren.
In het tweede gedeelte (4 weken) worden de rechten van het kind verkend:
Wat zijn kinderrechten? Waarom zijn zij belangrijk? Welke soorten
kinderrechten zijn er? Hoe kunnen zij geldend worden gemaakt?
In iedere bijeenkomst worden praktijk en theorie bij elkaar gebracht. De
docente is tevens een advocaat, werkzaam in Amsterdam. Voor iedere
bijeenkomst zal een (wetenschappelijk) artikel de theoretische basis
vormen van de bijeenkomst. In de hoorcolleges wordt ingegaan op aspecten
die verdieping behoeven, en worden oefeningen gedaan of casus besproken
om de praktische toepassing van de theorie te ervaren en ermee te
oefenen.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 10 hoorcolleges en 7 werkgroepen. Tijdens de
werkgroepen worden aan de hand van de voorgeschreven literatuur
meerkeuzevragen en casusvragen behandeld.

Toetsvorm

Een schriftelijk tentamen waarin de kennis ten aanzien van de inleiding
in familierecht wordt getoetst aan de hand van meerkeuzevragen (50%) en
ten aanzien van de verdieping in de rechten van het kind aan de hand van
open vragen (50%).

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

- W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia, G.C.A.M. Ruitenberg (red.),
Familierecht. Een introductie, Amsterdam: Boom, 2018, derde druk.
- Overige literatuur (inclusief Engelstalig) wordt bekend gemaakt via
Canvas.

Doelgroep

VU studenten Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Pedagogiek en Psychologie
hebben van hun examencommissie toestemming deze minor te volgen.
Studenten van andere bacheloropleidingen moeten eerst toestemming aan
de examencommissie vragen (bijvakkers).
Tevens kunnen contractanten deelnemen.

Overige informatie

Het vak gaat door bij een minimale deelname van 25 studenten en staat
open voor maximaal 80 studenten

Afwijkende intekenprocedure

Maximaal 80 studenten kunnen deelnemen aan deze minor waarvan dit vak een onderdeel is. VOL = VOL

Algemene informatie

Vakcode R_IFVRK
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. N. Ismaili
Examinator mr. N. Ismaili
Docenten mr. N. Ismaili
prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: