Street Law

2019-2020

Doel vak

Studenten moeten aan het begin van het programma persoonlijke leerdoelen
stellen, waar voor hen
gedurende de onderwijsperiode de nadruk op komt te liggen. Gedurende het
programma reflecteren zij
op het recht en hun eigen leerproces.
Voor het vak gelden de volgende algemene leerdoelen. Na dit vak is de
student in staat om:
-Een (nieuw) juridisch onderwerp te doorgronden door te analyseren welke
belangen en rechten
op het spel staan, hoe deze (kunnen) conflicteren en welke oplossingen
en/of rechtsmiddelen er
mogelijk zijn en vervolgens daarop te reflecteren,
-Een lesplan te ontwerpen en uit te voeren dat scholieren
(niet‐juristen) op effectieve en
creatieve wijze laat nadenken over het recht,
-Scholieren (niet‐juristen) op een duidelijke wijze mondeling uitleg te
geven over het recht,
-In een groep samen te werken om een lesplan binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
-Zelf leerdoelen te stellen en te reflecteren op het eigen leerproces,
-Effectief en respectvol feed‐back te geven op het werk van
medestudenten en op dat van de
scholieren.
Eindtermen: 1-2, 5, 7, 9, 17-21.

Inhoud vak

Street Law is een vak waarin studenten workshops geven over het recht
aan middelbare scholieren. Deze workshops gaan over actuele onderwerpen,
waar scholieren in hun dagelijks leven mee te maken krijgen en waarbij
conflicterende rechten en belangen aan de orde zijn, zoals recent bij de
Deventer zwembadjes of de toelating van Lili en Howick. Street Law is
een Community Service Learning project en bij uitstek een Law in Action
vak.
Studenten kiezen, in samenspraak met de scholen en scholieren de
onderwerpen van de workshops. In een Street Law workshop leren
scholieren geen regels, maar denken ze kritisch en creatief na over het
recht. Studenten gebruiken daarvoor interactieve lesmethoden, zoals
discussies, (rollen)spellen, simulaties en oefenrechtbanken. Zij
faciliteren dus eerder de workshop dan dat zij zelf doceren. Bij Street
Law staat het leerproces van rechtenstudenten centraal. Zij maken zelf
lesplannen over actuele juridische onderwerpen. Zij gaan actief aan de
slag met het recht en het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden:
onderzoeken, creatief en probleemoplossend denken, samenwerken,
communiceren, presenteren en omgaan met diversiteit. Voordat studenten
een workshop kunnen geven over een onderwerp, moeten zij zich zelf eerst
in het onderwerp verdiepen, vaststellen welke (conflicterende) rechten
en belangen er op het spel staan en nadenken over welke oplossingen
en/of rechtsmiddelen er mogelijk zijn. Zij moeten vervolgens creatief
nadenken over de manier waarop scholieren het beste over dit onderwerp
kunnen leren, op zoek naar geschikt lesmateriaal en een lesplan
schrijven en uitvoeren.
Studenten stellen aan het begin van het Street Law programma eigen
leerdoelen vast en reflecteren gedurende het programma op het recht en
hun eigen leerproces. Zij krijgen de mogelijkheid om uit de beschermde
en abstracte wereld van de universiteit te stappen en hun kennis in te
zetten voor de lokale samenleving. Street Law is dan ook een vorm van
Community Service Learning. Dit programma betreft
een pilot voor maximaal 25 studenten.
De deelnemende studenten krijgen voordat zij voor de klas gaan een korte
gezamenlijke training. Zij ondergaan zelf de Street Law methoden,
reflecteren daarop en leren in koppels hun eigen lesplan te ontwerpen en
uit te voeren. Zo beginnen zij goed voorbereid aan hun workshops.
Gedurende de het programma komen de studenten en docenten wekelijks bij
elkaar voor feedback op de lesplannen en
intervisie van de gegeven lessen op basis van filmpjes die in de klas
gemaakt worden.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit:
Een tweedaagse training waarin studenten de Street Law methode wordt
aangeleerd
Wekelijkse feed‐back- en reflectiebijeenkomsten

Toetsvorm

Docenten beoordelen studenten op basis van een portfolio
(zelfreflectie‐opdrachten, ontworpen en
uitgevoerde lesplannen, filmpjes van workshops) en participatie in de
bijeenkomsten.

Vereiste voorkennis

Het vak is alleen toegankelijk voor studenten Rechtsgeleerdheid, die
voldoen aan de toelatingseisen voor de minor Algemene Rechtspraktijk of
Law and Global Society.

Literatuur

Literatuur wordt op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Het 6 ECTS vak Street Law staat open voor alle Nederlandstalige
derdejaars rechtenstudenten die deelnemen aan een minor. Studenten die
deelnemen aan de minoren Algemene Rechtspraktijk of Law and Global
Society kunnen Street Law in de plaats doen van één 6 ECTS vak of twee 3
ECTS vakken uit de tweede of derde periode. Studenten die andere minoren
volgen, kunnen de examencommissie om toestemming vragen om een vak in te
wisselen voor Street Law. Het is ook mogelijk Street Law te kiezen als
extra-curriculaire activiteit/extra vak, ook voor bachelorstudenten die
het tweede jaar hebben afgerond en niet deelnemen aan een minor.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten die aan dit vak willen deelnemen dienen voor 9 september een email met een korte motivatie voor dit vak te sturen aan a.m.reneman@vu.nl.

Toelichting Canvas

Street Law is toegankelijk voor maximaal 25 studenten. Wanneer er teveel
aanmeldingen zijn, zal er worden geselecteerd op grond van motivatie.

Algemene informatie

Vakcode R_StrLaw
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. A.M. Reneman
Examinator mr. dr. A.M. Reneman
Docenten mr. drs. M.C. Wijnen
mr. dr. A.M. Reneman

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Training, Werkgroep