Innovatieproject energie

2019-2020

Doel vak

• Natuurwetenschappelijke, technische, bedrijfseconomische en
innovatiewetenschappelijke aspecten van windenergie, opslag en
distributie van (elektrische) energie begrijpen en actief toepassen.
• Leren vinden en integreren van de juiste informatie uit
verschillende kennisgebieden.
• Inzicht in de rol van de verschillende actoren in het
innovatieproces.
• Actief oefenen met klantgerichtheid binnen zakelijke
dienstverlening.
• Verdieping van schrijf- en presentatievaardigheden.
• Verdieping van de vaardigheden in planmatig, projectmatig en
groepsmatig werken.
• Verkrijgen van inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethoden.
• Kennismaken met verschillen tussen bèta en gamma-onderzoek.

Inhoud vak

In deze cursus vormen een aantal groepen studenten concurrerende teams
van managementadviseurs. Van een fictieve opdrachtgever krijg je een
vraag over de marktintroductie van een nieuwe energietechnologie, te
weten windenergie in combinatie met een energieopslagtechnologie. Je
zult zien dat zo’n vraag slechts goed beantwoord kan worden als je
state-of-the-art kennis uit verschillende kennisgebieden op een
constructieve wijze weet te integreren.
Je gaat in groepjes aan de slag en maakt een academische afweging tussen
de natuurwetenschappelijke, bedrijfseconomische en overige aspecten die
van invloed zijn op de haalbaarheid van de beoogde innovatie: science,
business & innovation.
In het eerste gedeelte van het project ligt de nadruk op kennis opdoen
over de natuurwetenschappelijke, technische, bedrijfseconomische, en
innovatieaspecten en de rol van (project)management in het
innovatieproces.
In het tweede gedeelte ligt de nadruk op het uitwerken van de casus, met
als belangrijkste einddoel een uitgebreid advies waarmee je een
(fictieve) opdracht binnen probeert te halen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, uitvoeren van de projectopdracht in
teamverband deels onder toezicht van een teambegeleider.
Het college valt in periode 6 en heeft vereist dus een voltijds studie-
inzet. Bovendien geldt een aanwezigheidsplicht voor de collectieve
gebeurtenissen (hoor- en werkcolleges, bijeenkomsten met teambegeleider,
etc.).

Toetsvorm

Je eindcijfer wordt bepaald door een gewogen gemiddelde van zes
deeltoetsen. Tussen haakjes staat of het een groeps- of individueel
resultaat betreft en de weegfactor:
1. Kennistoets (individueel resultaat; 20%)
2. Klantinterview (groepsresultaat; 10%)
3. Schrijfopdracht (individueel resultaat; 10%)
4. Verslag (groepsresultaat; 30%)
5. Eindpresentatie (groepsresultaat; 10%)
6. Groepswerk (individueel resultaat; 20%)

Literatuur

- da Rosa, A., 'Fundamentals of Renewable Energy Processes', Elsevier
Academic Press, e-boek beschikbaar.
- Grit, R., ‘Projectmanagement’, 6e druk, Noordhoff Uitgevers B.V.,
Groningen/Houten, 2011 (ISBN 978-90-01-79093-6)
- Overige te bestuderen stof en achtergrondinformatie wordt tijdens
de cursus via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

1SBI

Overige informatie

Het met een voldoende afronden van het Innovatieproject Energie is
alleen mogelijk indien Tutoraat Ib naar behoren is afgerond.

Alleen voor Scheikunde studenten:
Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het
semester is verplicht.

Overige studenten: aanmelden via VUnet

Algemene informatie

Vakcode X_420196
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Slootweg
Examinator dr. J.C. Slootweg
Docenten dr. K.D. Augustijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: