Statistiek

2019-2020

Doel vak

In dit college maakt de student kennis met de basisbegrippen uit de
kansrekening en de statistiek. Na de cursus kan de student:

- Een eenvoudig kansmodel opstellen voor een gegeven situatie en basale
kansberekeningen uitvoeren.

- Schatters en betrouwbaarheidsintervallen uitrekenen voor
verwachtingswaardes en fracties of basis van een steekproef.

- Schatters en betrouwbaarheidsintervallen uitrekenen voor het verschil
tussen verwachtingswaardes en fracties op basis van twee steekproeven.

- Statistische toetsen opstellen en uitvoeren voor verwachtingswaardes
en fracties op basis van een steekproef.

- Statistische toetsen opstellen en uitvoeren voor het verschil tussen
verwachtingswaardes en fracties op basis van twee steekproeven.

- Lineaire regressieanalyse en variantieanalyse uitvoeren in R op een
gegeven dataset en de uitkomsten interpreteren.

Inhoud vak

We beginnen met een aantal begrippen en regels uit de kansrekening.
Hierbij komen onder andere aan bod: kansruimten, conditionele kansen,
discrete
verdelingen, continue verdelingen, verwachting, variantie, en de
centrale limietstelling aan bod. Vervolgens houden we ons bezig met de
belangrijkste onderdelen van statistiek: Het schatten van
parameters, het construeren van betrouwbaarheidsintervallen voor
parameters en het toetsen van hypothesen omtrent parameters op basis van
een of twee steekproeven. Ten slotte bespreken we twee statistische
modellen die in de praktijk veel gebruikt worden om data te analyseren.
Eerst komt variantieanalyse and daarna meervoudige lineaire regressie
aan bod.
De student doet praktische ervaring op met deze twee modellen door
datasets te analyseren met behulp van de statistische software R.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum.

Er is wekelijks een hoorcollege (90 min) en een werkcollege (90 min).

Toetsvorm

Toetsing is door middel van tentamens en een computeropdracht. Het
eindcijfer bestaat voor 75% uit het tentamencijfer T en voor 25% uit het
cijfer C voor de computeropdracht. Er zijn twee deeltentamens; een na
periode 1 en een na periode 2. Het tentamencijfer T is het gemiddelde
van deze twee deeltentamencijfers, mits het tweede deeltentamencijfer
minimaal 5.0 is. In periode 4 is er een hertentamen over de gehele stof.
Voor deeltentamens is er geen aparte herkansing. Indien een student
het hertentamen maakt, telt dit laatste cijfer en het eindcijfer wordt
berekend zoals hierboven beschreven.

De computeropdracht is verplicht en wordt in groepjes van twee studenten
gemaakt. Fraude (b.v. overschrijven) wordt gemeld bij de
examencommissie.
Voor de computeropdracht is geen herkansing mogelijk.

Bij beide deeltentamens is een eenvoudige rekenmachine toegestaan (en
nodig). Grafische of programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan.
Verder krijgt de student beschikking over tabellen en formulebladen.

Literatuur

Probability and Statistics for Engineers and the Sciences, Jay L.
Devore,
Ninth Edition, Metric Version.
CENGAGE Learning
ISBN-13: 978-1-337-09426-9
ISBN-10 1-337-09426-9

Doelgroep

2SBI, 2MNW

Algemene informatie

Vakcode X_420223
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Hindriks
Examinator dr. R. Hindriks
Docenten dr. R. Hindriks

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: