Essentials of Science, Business & Innovation

2019-2020

Doel vak

Verkrijgen van kennis en inzicht in:
1. structuur, opbouw en inhoud van het studieprogramma van de Bachelor
opleiding SBI
2. theorie en modellen van Natural sciences gedreven innovatie
3. de rol van actoren in de innovatiearena en de wisselwerking tussen
technologie, markt, ondernemerschap en maatschappij
4. innovatieprocessen, -strategieën en -modellen alsmede de barrières en
stimuli voor innovatie

Het ontwikkelen van vaardigheden als:
1. leren, studeren en samenwerken
2. zoeken, analyseren en begrijpen van wetenschappelijke literatuur
3. mondelinge en schriftelijke verslaglegging

Het praktisch toepassen van:
1. Innovatie- en businessmodellen op een zelf te kiezen Innovatie X
2. Reflecteren op en rapporteren over Innovatie X

Inhoud vak

Aan de hand van een boek, wetenschappelijke literatuur, opdrachten en
colleges maken 1 SBI studenten kennis met het domein van SBI.
ESBI is een inleiding op innovatietheorie en praktijk en toont
natuurwetenschappelijk gedreven innovatie in al haar aspecten aan de
hand van vele voorbeelden.
De rol van en interactie tussen wetenschap, business en maatschappij bij
innovatie worden uitgebreid behandeld.
De SBI-thema’s 'Energie & Duurzaamheid' en 'Leven & Gezondheid' worden
behandeld aan de hand van een reeks artikelen en in de Innovatie X
opdracht (zie onder).
In ESBI wordt uitgebreid aandacht besteed aan academische vaardigheden
zoals onderzoeksmethoden en -technieken, leervaardigheden, academisch
oordeelsvermogen, samenwerking en mondeling en schriftelijk rapporteren.
Aan ESBI wordt door diverse docenten bijgedragen vanuit zowel theorie
als praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen en zelfstudie.

Toetsvorm

De leerdoelen worden getoetst in vier deeltoetsen. Voor alle
toetsonderdelen afzonderlijk is een voldoende vereist om ESBI te halen.
Het eindcijfer van het vak wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van
de cijfers voor de afzonderlijke toetsen.

Herkansing geschiedt per deeltoets afzonderlijk in herkansingsperiode 2,
begin februari.

Vereiste voorkennis

Geen ofwel gelijk aan de toelatingseisen voor de Bachelor opleiding SBI

Literatuur

- Tidd, Joe and Bessant, John, 'Innovation and Entrepreneurship' 3rd
Ed., John Wiley & Sons Ltd.
- Overige te bestuderen stof en achtergrondinformatie wordt tijdens de
cursus via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

1SBI

Overige informatie

Aanwezigheid bij een deel van de cursusonderdelen is verplicht. In de
vakwijzer worden aanwezigheidseisen nader gespecificeerd.

Aanbevolen voorkennis

Verondersteld wordt een open en nieuwsgierige houding t.a.v. wetenschap,
innovatie en ondernemerschap

Algemene informatie

Vakcode X_420566
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. K.D. Augustijn
Examinator dr. K.D. Augustijn
Docenten dr. K.D. Augustijn
dr. T.P. Groen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: