Innovatieproject geneesmiddelen

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht in het ontwikkelingstraject van
nieuwe geneesmiddelen, als voorbeeld van een innovatieproces. Deze
kennis moet in een kleine groep (5-6 studenten) worden toegepast om zelf
het ontwikkelingstraject voor een hypothetisch geneesmiddel te
beschrijven.

Inhoud vak

Het ontwikkelen van een geneesmiddel is een lang en kostbaar proces
waarbij veel mensen betrokken zijn. Deze specialisten werken op
verschillende momenten aan het geneesmiddel: onderzoekers met een
biologische/farmacologische achtergrond hebben het doeleiwit gevonden
(target identificatie
en validatie), een ander groep heeft met een efficiënte syntheseroute
veel verschillende liganden weten te maken (hit en lead optimalisatie),
en weer een ander ontwikkelingsteam komt tot voorstellen om nieuwe
varianten te synthetiseren om de metabole stabiliteit in het lichaam te
optimaliseren.

De belangrijkste basisprincipes van dit eerste deel van
geneesmiddelontwikkeling, het
drug discovery proces, worden in deze cursus in een vogelvlucht
besproken. Hierbij wordt voortgebouwd op de kennis uit het vak
Cellulaire Biochemie. Het Innovatieproject Geneesmiddelen richt zich ook
op de vervolgstappen die een biologisch actieve verbinding moet
doorlopen om
een geregistreerd geneesmiddel te kunnen worden: octrooi aanvraag,
(pre-)klinische ontwikkeling, geneesmiddel registratie, marketing, en
geneesmiddel voorziening.

Onderwijsvorm

Dit project bestaat uit twee delen: 1) het ene deel bevat voornamelijk
hoorcolleges waarin de ontwikkeling van het geneesmiddel besproken
wordt. Docenten van de VU evenals externe deskundigen zullen
(gast)colleges verzorgen. Tijdens de cursus zal de stof behandeld in de
hoorcolleges en bijbehorende literatuur (artikelen en E-book
hoofdstukken) evenals de handouts van de colleges beschikbaar komen op
Canvas.

Parallel aan de hoorcolleges loopt 2) een case study waarin men in
groepen van ca. 5-6 studenten aan de slag met de ontwikkeling van een
geneesmiddel voor een specifieke ziekte. In deze case
study zal een ontwikkelingsstrategie voor het geneesmiddel moeten worden
uitgewerkt in de vorm van een een groepsverslag.

Toetsvorm

De cases worden beoordeeld aan de hand van uitvoering en verslag. De
theorie wordt getoetst door middel van een schriftelijk examen. Beide
onderdelen bepalen voor 50% het eindcijfer, maar dienen ook afzonderlijk
met een voldoende te worden afgerond. Indien ook na herkansing van 1 van
beide onderdelen, het vak niet met een voldoende wordt afgerond, zal het
vak het volgende jaar in zijn geheel herkanst moeten worden.

Literatuur

De te bestuderen stof en achtergrond informatie worden tijdens de cursus
via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

1F, 1SBI

Overige informatie

Voor studenten 1-SBI en 1-FAR: Het met een voldoende afronden van het
Innovatieproject Geneesmiddelen is alleen mogelijk indien ook Tutoraat
Ia
naar behoren is afgerond.

Algemene informatie

Vakcode X_435095
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R. Leurs
Examinator prof. dr. R. Leurs
Docenten dr. D.J. Scholten
prof. dr. R. Leurs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Overig
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: