Apologetiek

2019-2020

Doel vak

De student:
- is in staat om de essentie van de verschillende apologetische scholen
te benoemen alsook om hun relevantie voor het actuele apologetische
debat aan te geven;
- heeft inzicht in de bezwaren die tegen het christelijke geloof worden
geuit alsmede de achtergronden daarvan;
- kan zich rekenschap geven van de gehanteerde methodologie in het
omgaan met kritiek op het christelijke geloof;
- is in staat om met behulp van de gehanteerde methodologie concrete
apologetische debatten te analyseren en te evalueren;
- oefent zich in het hanteren van apologetische vaardigheden.

Inhoud vak

Het college bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel gaat
het om de kennismaking met concrete apologetische vraagstukken, zoals de
vraag naar het kwaad, de verhouding tussen geloof en wetenschap, de
claim van de exclusiviteit van het christelijk geloof en de problematiek
rondom de opstanding.

In het tweede onderdeel gaat het om het hanteren van de verschillende
apologetische methoden, zoals de klassieke apologetiek, het
evidentialisme, het presuppositionalisme en het fideïsme. Ook komt er
een ontwerp voor orthopraxe apologetiek aan de orde, alsmede een
voorstel voor complementaire apologetiek.

Onderwijsvorm

Werkcollege. De studenten bereiden zich thuis voor op het college door
de doordenking van de vragen die via Canvas worden aangereikt.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

H.A. Bakker, M.J. Kater en W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek
Christelijke Apologetiek, Kampen: Brevier 2014.
Bart Jan Spruyt, Voor religie en vrijheid. Protestantse teksten over
rechtstaat, tolerantie en christelijk burgerschap, Apeldoorn: Erdee
Media Groep 2015.
Teksten voor de colleges van dr. B.J. Spruyt wordt ter college
uitgereik

Overige informatie

Omdat in de werkcolleges wordt geoefend in kennis, inzicht en
vaardigheden, is aanwezigheid verplicht.

Algemene informatie

Vakcode G_BAPOLOG
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: