Ethiek/Dogmatiek II

2019-2020

Doel vak

Na afronding van deze module heeft de student kennis van de grondslagen
van de christelijke ethiek en van de belangrijkste theologische en
wijsgerig ethische theorieën over het goede leven. Tevens heeft hij
kennis van en inzicht in een aantal loci van de christelijke dogmatiek,
te weten de scheppingsleer, de antropologie, de leer over de zonde en de
leer over de vernieuwing van de mens. Met behulp van deze kennis is de
student in staat tot zelfstandige reflectie op ethische vragen vanuit
systematisch-theologisch perspectief. Hij kan de betreffende ethische en
de dogmatische concepten in zijn (morele) communicatie met anderen
hanteren.

Inhoud vak

Deze module maakt deel uit van de leerlijn systematische theologie. De
theologische ethiek wordt gerelateerd aan een aantal loci uit de
dogmatiek. Deze cursus beoogt een verdieping van kennis van en inzicht
in de dogmatiek. Tevens is deze cursus een inleiding in de ethiek.
Centrale theologisch-ethische en wijsgerig-ethische concepten worden
geïntroduceerd, zoals de eigen aard van de christelijke ethiek in
relatie tot wijsgerige ethiek, bijbelgebruik in de ethiek,
hoofdstromingen in de ethiek. Tenslotte maakt de student kennis met
kenmerkende vraagstukken in de diverse velden van ethiek, zoals
politieke ethiek, professionele ethiek, seksuele ethiek, medische ethiek
en milieuethiek.

Onderwijsvorm

Ter voorbereiding op elk college leest de student de betreffende
literatuur en maakt opdrachten ter voorbereiding op het college, deels
te presenteren op college. Tijdens de colleges worden zowel een
introductie op en uitleg van de stof gegeven als ook gezamenlijk de
teksten en de opdrachten besproken, waarbij de student wordt uitgedaagd
een eigen positie in te nemen en daarover in gesprek te gaan met
anderen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Ian S.Markham,Do morals matter? A guide to contemporary religious
ethics, Second edition, Oxford:Blackwell 2018 (Let op: eerdere edities
zijn niet geschikt!).

Patrick Nullens, Verlangen naar het goede:Bouwstenen voor ene
christelijke ethiek, Zoetermeer: Boekencentrum 2006.

G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, Zoetermeer:
Boekencentrum 2012, pp. 189-308 & 579-637 (= 220pp.)

Overige literatuur via digitale leeromgeving: ca 120 pp.

Aanbevolen voorkennis

Module Systematische theologie (G_SYS) gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode G_BDOGET2
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.H. Vos
Examinator dr. P.H. Vos
Docenten dr. P.H. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: