Dogmatiek

2019-2020

Doel vak

De student
1.verdiept zijn dogmatische inzicht in het algemeen en overziet het
terrein van de christelijke geloofsleer.
2.specialiseert zich in de christologie. Hij ontwikkelt een visie op de
christologische beslissingen en wat de consequenties daarvan zijn voor
de trinitarische verhoudingen. Hij leert hoe de triniteitsleer
samenhangt met het geheel van de theologie.
3.oefent zich in de reflectie op zijn eigen overtuiging, kan komen tot
een zelfstandig oordeel en verwerft de vaardigheid om deze overtuiging
te verantwoorden.

Inhoud vak

In deze module wordt na het inleidende college eerst uitvoerig ingegaan
op het kennen van de gekruisigde en opgestane Christus. Vervolgens wordt
er onderzocht wat het betekent dat we over Christus God en mens spreken.
Verschillende beslissingen die in de christologie worden genomen, komen
in het college aan de orde. Deze beslissingen staan in historisch
perspectief en worden betrokken op de huidige theologische situatie.In
het college wordt gereflecteerd op de verhouding tussen de Vader en de
Zoon. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de pneumatologie.De
intertrinitarische verhoudingen komen eveneens aan de orde. Bovendien
wordt de verhouding van de leer van de Drie-eenheid met het geheel van
de christelijke theologie aangegeven. Ook worden er vanuit de
triniteitsleer lijnen getrokken naar de christelijke praktijk.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Het tentamen Systematische Theologie uit Bachelor I dient met goed
gevolg te zijn afgerond

Literatuur

R. Letham, The Holy Trinity. In Scripture, History, Theology, and
Worship, Phillipsburg: P&R Publishing, 2004, uitgezonderd hoofdstuk 15
en de appendices.
A. Baars, Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij
Calvijn, Kampen: Kok, 2004, 637-697.

Overige informatie

Omdat in het college de inzichten en de vaardigheden worden geoefend, is
aanwezigheid in het college een vereiste.

Algemene informatie

Vakcode G_BDOGHHS
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W. van Vlastuin
Examinator prof. dr. W. van Vlastuin
Docenten prof. dr. W. van Vlastuin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: