Ethiek Doopsgezind Seminarie

2019-2020

Doel vak

-De student kan in eigen woorden de hoofdlijnen beschrijven van de
geschiedenis van de (wijsgerige) ethiek en kan de plaats van de ethiek
beschrijven en duiden als afzonderlijke discipline binnen de theologie
als wetenschap.
-De student heeft kennis van gangbare terminologie in het vakgebied en
kan begrippen op correcte wijze toepassen bij het beschrijven en
analyseren van concrete morele casussen.
-De student heeft kennis van verschillende morele theorieën en wijzen
waarop (moreel) gedrag kan worden beschreven en geanalyseerd
(deontologische ethiek; consequentialistische ethiek; deugdethiek;
narratieve ethiek) en kan met behulp van deze theorieën een gegeven
morele cases beschrijven en analyseren.
- De student is bereid en in staat om de eigen morele overtuigingen op
formule te brengen in het licht van de bestudeerde morele theorieën en
kan op grond daarvan het eigen standpunt verwoorden inzake een gegeven
moreel dilemma.
te stellen en te herzien op basis van nieuwe kennis en inzichten;
-De student is bekend met het eigene van een dopers perspectief
binnen de discipline van de ethiek en toont dat aan door te verwoorden
hoe een evaluatie vanuit dopers perspectief voor een gegeven moreel
dilemma uitvalt.
-De student heeft kennis van verschillende posities ten aanzien geweld
in een gegeven situatie en kan de consequenties van de afwijzing van het
gebruik geweld vanuit dopers perspectief evalueren in het licht van de
uitgangspunten van verschillende bestudeerde morele theorieën.

Inhoud vak

Dit college geeft een inleiding in de ethiek als afzonderlijke
vakdiscipline. Er wordt stilgestaan bij wat ethiek is en waar de ethiek
zich mee bezig houdt. De student maakt kennis met de geschiedenis van de
ethiek en leert verschillende morele theorieën herkennen en toepassen.
We onderzoeken het eigene van christelijke ethiek en de plaats van de
ethiek vanuit dopers perspectief daarbinnen. Studenten leren de morele
dimensie van alledaagse situaties te onderkennen. De colleges beogen
daarbij studenten in het bijzonder toe te rusten om zelf op kritische en
objectieve wijze morele vraagstukken te analyseren en vervolgens eigen
positie in te nemen. Veel nadruk ligt daarom op het leren gebruiken en
toepassen van modellen en begrippenkaders. Inhoudelijk zal in het
bijzonder worden ingegaan op narratieve ethiek, deugdethiek en bijbelse
ethiek en de wijze waarop deze benaderingen bepalend zijn voor het
eigene van de doperse ethiek. Tot slot wordt in dit licht het thema
vredesethiek verkent als kristallisatiepunt van bijbelse en doperse
ethiek.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. Bij de werkcolleges is actieve participatie
verplicht, zoals omschreven in de OER. Presentaties kunnen onderdeel
uitmaken van de werkcolleges.

Toetsvorm

De stof wordt getoetst middels presentaties tijdens colleges, alsmede
een schriftelijk tentamen. Het cijfer wordt gebaseerd op de uitslag van
het schriftelijk tentamen, waarbij de presentaties worden meegewogen in
de afronding naar hele cijfers.

Literatuur

-Govert de Hartogh, Frans Jacobs en Theo van Willigenburg, Wijsgerige
ethiek: Hoofdvragen, discussies en inzichten, Budel: Uitgeverij Damon,
2013.
-Stanley Hauerwas, The Peaceable Kingdom, University of Notre Dame
Press,
1983.
-A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen, Assen: Van
Gorcum, 1982.
-A. James Reimer, Christians and War, Minneapolis: Fortress Press, 2010.
-Aanvullende literatuur zal bekend worden gemaakt via Canvas en/of
worden verstrekt in college.

Doelgroep

De module richt zich primair op studenten Godgeleerdheid die het
doopsgezinde traject volgen, maar staat ook open voor andere studenten.
Studenten die niet ingeschreven staan als student aan het doopsgezind
seminarium wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de coördinator
over deelname aan de module.

Overige informatie

Het vak wordt aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges. Actieve
participatie tijden colleges is een vereiste (zie ook doelstellingen)
Bij geringe studentenaantallen kan dit vak ook worden aangeboden als
tutorial.

Algemene informatie

Vakcode G_BETHDS
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. F.Y. van Hulst
Examinator drs. F.Y. van Hulst
Docenten drs. F.Y. van Hulst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: